Литвинчук А. І. Рефлексія емпатійних переживань в юнацькому віці: екологічний аспект.

// Наука і освіта. 2016. №5. –200-205.

Алла Іванівна Литвинчук,
асистент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаРЕФЛЕКСІЯ ЕМПАТІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається специфіка рефлексії емпатійних переживань в юнацькому віці. Здійснюється аналіз форм емпатії притаманних для юнацького віку. Пропонується класифікація емпатійних переживань з огляду на їх позитивну чи негативну конотацію для особистості. Визначаються подальші перспективи досліджень ем- патійності особистості в залежності від спрямованості особистості на себе чи на зовнішній світ.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

емпатія, екологізація відносин, рефлексія, самосвідомість, співчуття, співпереживання, юнацький вік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспита- ние / Р. Бернс; пер. с англ. М.И. Бобневой – М.: Про- гресс, 1986. – 420 с.
2. Выготский Л. С. Проблемы развития психики в 6 т. / Л.С. Выготский // Т. ІІІ. – М., Педагогика, 1983. – 368 с.
3. Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. – Ростов-на- Дону: Феникс, 1996. – 470 с.
4. Журавльова Л. П. Психологія емпатії: моно- графія / Л. П. Журавльова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
5. Захарова А. В. Деятельностный подход к изу- чению самооценки / А. В. Захарова // Психодиагно- стика и школа: Тезисы симпозиума. Таллин, 1980. – С. 11-14.
6. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее са- мосознание / И. С. Кон – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.
7. Кон И. С. Психология ранней юности: Книга для учителя / И. С. Кон – М.: Просвещение, 1989. – 225 с.
8. Мерлин В. С. Проблемы экспериментальной психологии личности / В. С. Мерлин. – Учен. зап. Пермск. пед. ин-та, 1970, т. 77.
9. Рубинштейн С .Л. Основы общей психологи в 2-х т. / С. Л. Рубинштейн. – СПб: Питер, 2002. – 688 с.
10. Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин – М.: Издательство московского университе- та, 1983. – 284 с.
11. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии / И. И. Чеснокова – М., Педагогика, 1977. – 142 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory