Дубравська Н. М., Сидоренко Н. І. Актуалізація особистісних детермінант успішної професійної підготовки майбутніх підприємців.

// Наука і освіта. 2016. №5. –172-177.

Наталя Миколаївна Дубравськa,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Наталія Іванівна Сидоренко,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ДЕТЕРМІНАНТ УСПІШНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПІДПРИЄМЦІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті дається теоретичне обґрунтування та визначаються шляхи і засоби розвитку суб’єктності як провідної особистісної детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців; наводиться авторська система роботи, на основі якої і здійснюється розвиток, а також обговорюються результати екс- периментального навчання. Реалізація запропонованої програми дозволила вирішити проблему розвитку осо- бистісних детермінант, які визначають успішність професійної підготовки майбутніх підприємців.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистісні детермінанти, професійна підготовка, особистісно-професійна суб’єктність, майбутній підприємець, активний розвиток.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Анисимов О. С. Сущность педагогического мышления / О. С. Анисимов // Проблемы исследова- ния педагогического мышления. – М.: МГУ. – 1987. – С. 25-27. 2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодина- мика, упражнения, игры / В. Ю. Большаков. – СПб., 1996. – 379 с.
3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие / И. В. Вачков. – М.: Ось-89, 1999. – 176 с.
4. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Д. Джонсон. – К.: КМ Академія, 2003. – 284 с.
5. Кульбіда Н.М. Розвиток економічної суб’єктності як детермінанти творчого функціонування особистості у підприємницькій сфері діяльності / Н. М. Кульбіда // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологія. – № 6 (30). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005– С. 225-231.
6. Петрова Н. Тренинг для победителя / Н. Пет- рова. – СПб.: Речь, 2012. – 216 с

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory