Даценко Т. О. Опанування технік психолого-педагогічної підтримки дитини як умова професійного зростання педагога.

// Наука і освіта. 2016. №5. –162-165 .

Тетяна Олександрівна Даценко,
заступник завідувача НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, УкраїнаОПАНУВАННЯ ТЕХНІК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ДИТИНИ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА


АНОТАЦІЯ:

У запропонованій статті автором розкрито суть феномену психолого-педагогічної підтримки. Підкрес- лено важливе значення психолого-педагогічної підтримки для навчання та розвитку дітей в умовах дошкільно- го навчального закладу. Визначено шляхи здійснення такої підтримки через застосування варіативних технік. Представлено деякі результати попередніх теоретичних та емпіричних досліджень автора. А також наго- лошено на необхідності оволодіння педагогом техніками психолого-педагогічної підтримки як важливою умовою професійного зростання педагога у час реформування освіти в Україні


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психолого-педагогічна підтримка; техніки психолого-педагогічної підтримки; діти дошкільного віку; професійне зростання педагога.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Даценко Т. О. Дослідження копінг-стратегій у дітей старшого дошкільного віку / Т. О. Даценко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. – Вип. 1. – С. 50-54.
2. Даценко Т. О. Психологічні ресурси старших дошкільників із подолання страхів / Т. О. Даценко // Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійс- нення навчально-творчої діяльності молодшого шко- ляра : Збірник праць науково-практичної конференції (Київський університет імені Бориса Грінченка, Педа- гогічний інститут, Інститут післядипломної педагогі- чної освіти, м. Київ, 17-18 травня 2012 р.). – К., 2012.
3. Кевля Ф. И. Психолого-педагогический кон- силиум как средство прогнозирования личностного развития ребенка / Ф. И. Кевля // Вестник психо- социальной и коррек-ционно-реабилитационной ра- боты. М., 1996. – № 3. – С.50-58.
4. Ладивір С. O. Радість розвитку. Взаємодія до- рослого з дитиною / С. О. Ладивір. – К. : Редакція га- зет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с.
5. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: Науково-методичний посібник / Т. О. Піроженко. – Тернопіль: Мандривець, 2010. – 140 с. 6. Словник української мови. Академічний тлу- мачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sum.in.ua (дата звернення 10.04.2016) – http://sum.in.ua/s/tekhnika.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory