Гавриловська К. П. Соціальне конструювання правової дійсності.

// Наука і освіта. 2016. №5. –157-161 .

Ксенія Петрівна Гавриловська,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаСОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено особливості конструювання правової дійсності в масовій психіці. Здійснено аналіз результатів емпіричного дослідження психосемантичних характеристик образу злочинця в масовій правовій психіці. Встановлено, що образ злочинця має переважно негативне емоційне забарвлення. Виявлено тенденцію поблажливого ставлення до осіб, що здійснили адміністративне правопорушення; досить велике прагнення до встановлення соціальної справедливості, а також наявне в масовій психіці переконання у тому, що суд, переважно, виправдовує осіб, які здійснили корисливі злочини.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

масова правова психіка, соціальне конструювання, соціальна перцепція, образ права, образ злочинця.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уро- ки социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 429 с.
2. Токарева С.Б. Методология социального кон- струирования и социальный конструктивизм как ме- тодология / С. Б. Токарева // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 7. Филосо- фия. – 2011. – №2 (14). – С. 113-118.
3. Белобородов А. Г. Образ права как смысло- вой уровень правового сознания и деформация про- цесса социализации индивида / А. Г. Белобородов // Мир психологии. – 2001. – № 2. – С. 166-177.
4. Гавриловська К.П. Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психоло- гія соціальної роботи» / К. П. Гавриловська. – К., 2008. – 18 с.
5. Баланова Е. В., Бородина О.Н. Образ женщи- ны-преступника в сознании молодёжи / Е. В. Балано- ва, О. Н. Бородина // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXVIII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013. – С. 166-172.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory