Власенко І. А. Активізація конструктивного потенціалу внутрішньоособистісних конфліктів учителів як передумова їх особистісно-професійного зростання.

// Наука і освіта. 2016. №5. –151-156 .

Інна Анатоліївна Власенко,
психолог, ТОВ «Центр розвитку дитини «Індиго»,
вул. Маршала Жукова, 33а, м. Київ, Україна



АКТИВІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ УЧИТЕЛІВ ЯК
ПЕРЕДУМОВА ЇХ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто змістові і процесуальні аспекти програми, спрямованої на зниження проявів внут- рішньоособистісних конфліктів учителів. Представлено результати впровадження означеної програми, що свідчать про розвиток самосвідомості вчителів, підвищення їх адаптаційних можливостей, зниження проявів та рівня внутрішньоособистісних конфліктів і загалом про особистісно-професійне зростання педагогів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

тренінг, внутрішньоособистісний конфлікт, суб’єкт, самосвідомість, вчителі.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
2. Березовська Л. І. Психодіагностика та корекція внутрішньоособистісних конфліктів як умова подо- лання професійного вигоряння вчителів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.10 / Л. І. Березовська. – К., 2013. – 21 с.
3. Василюк Ф. Е. Психология переживания / Ф. Е. Василюк. – М., МГУ, 1984. – 200 с.
4. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга / И. В. Вачков. – М.: Ось-89, 2007. – 256 с.
5. Власенко І.А. Психологічні особливості внут- рішньоособистісних конфліктів у професійній діяль- ності вчителя: автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова / І.А. Власенко. – К., 2016. – 20 с.
6. Донченко Е. А. Личность: конфликт, гармония / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко – К.: Политиздат Украины, 1989. – 175 с.
7. Маланьїна Т.М. Психологічні особливості по- долання вчителями внутрішньоособистісних конфлік- тів: автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / Т. М. Маланьїна. – К., 2011. – 20 с.
8. Митина Л.М. Психологические особенности внутриличностных противоречий учителя / Л.М. Ми- тина, О.В. Кузьменкова // Вопросы психологии. – 1998. – № 3. – С.3-16.
9. Петровская Л. А. Общение – компетентность – тренинг. Избранные труды / Л. А. Петровская. – М.: Смысл, 2007. – 387 с.
10. Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Руби- нштейн. – М.: Наука, 1997. – 191 с.
11. Эллис А., Драйден У. Практика рационально- эмотивной поведенческой терапии / Пер. с англ. Т.Саушкиной / А. Эллис, У. Драйден. – СПб.: Речь, 2002. – 352 с. 12. Яценкo Т. С. Активная социально-психо- логическая подготовка учителя к общению с учащи- мися / Т. С. Яценко. – К.: Освіта, 1993. – 208 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory