Фальковська Л. М. Конструкт справедливості як механізм регуляції поведінки.

// Наука і освіта. 2016. №5. –131-135 .

Людмила Миколаївна Фальковська,
старший викладач кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


КОНСТРУКТ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена аналізові справедливості як конструкту, що представляється нами у якості психологічного механізму регуляції поведінки. Доцільність психологічного вивчення справедливості як конст- рукту продиктована, з одного боку, можливістю використати для цього об’єктивно валідний емпіричний прийом – метод репертуарних ґраток (Дж. Келлі), з другого боку, пожвавленням дослідницького інтересу вітчизняної психології до внутрішніх механізмів регуляції соціальної поведінки, на відміну від нещодавно таких популярних зовнішніх, по суті управлінських механізмів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

відчуття справедливості, конструкт «справедливо/несправедливо», внутрішній механізм регуляції поведінки, оцінювання, прийняття рішення, вчинок.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Де Вааль Ф., Истоки морали: В поисках чело- веческого у приматов The Bonobo and the Atheist In Search of Humanism Among the Primates / Франс де Вааль – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 376 с.
2. Фальковська Л.М., Роль конструкта справед- ливості в регуляції правової поведінки / Л.М. Фаль- ковська // Проблеми політичної психології : зб. на- ук.праць. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. 1 (15). – 408 с. − С.127 – 136 с.
3. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод ис- следования личности: Руководство по репертуарным личностным методикам / Ф.Франселла, Д.Баннистер: Пер. с англ. / Общ.ред. и предисл. Ю.М. Забродина и В.И. Похилько. – М.: Прогресс, 1987. – 236 с.
4. Хьюсман Р. Фактор справедливости, или И это после всего, что я для тебя сделал...: научно- популярная литература / Р. Хьюсман, Д. Хэтфилд. – М. : Знание, 1992. – 96 с.
5. Brosnan S. F. Evolution of responses to (un)fairness / S.F. Brosnan, F. B. M. de Waal. – Science 17 Oct 2014. – Р. 314-321.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory