Можаровська Т. В. Структурно-динамічна модель розвитку екологічної свідомості.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 124-130.

Тетяна Вікторівна Можаровська,
асистент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті здійснено теоретичний аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення феномену еколо- гічної свідомості. Визначено та описано компоненти екологічної свідомості, механізми їх дії та особливості прояву. Запропоновано та теоретично обґрунтовано структурно-динамічну модель розвитку екологічної сві- домості особистості підліткового віку. Структура екологічної свідомості складається з когнітивного, емо- тивного, потребово-мотиваційного, ціннісно-смислового та конативного компонентів. Кожен із виділених компонентів екологічної свідомості визначається особистісною спрямованістю, актуалізацією відповідних психічних процесів, віковими та статевими особливостями, а також власним досвідом.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

екологічна психологія, екологічна свідомість, навколишнє середовище, оточуючий світ, компоненти екологічної свідомості.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аристова И. Л. Общая психология. Мотива- ция, эмоции, воля [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Л. Аристова // Владивосток, ДВГУ – 2003. – 71 с. – Режим доступа: http://txtb.ru/- 132/index.html
2. Вікова та педагогічна психологія : Навчаль- ний посібник / [Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В., Булах І. С., Зелінська Т. М., Спі- вак Н. В., Лисянська Т. М., Зубалій Н. П., Зінченко Л. М., Абрамян Н. Д., Артемчук О. Г.]. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
3. Глебов В. В. Экологическая психология : Учебное пособие / В. В. Глебов – М. : РУДН, 2008. – 243 с.
4. Журавльова Л. П. Психологія емпатії : Моно- графія / Л. П. Журавльова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2007. – 328 с.
5. Льовочкіна А. М. Основи екологічної психо- логії: Навч. посібник / А. М. Льовочкіна – К. : МАУП, 2004. – 136 с.
6. Платонов К. К. Структура и развитие личнос- ти / К. К. Платонов. – М. : Медицина, 1970. – 263 с.
7. Стеблева М. Ю. Особенности ценностых ори- ентаций подростков из неполной семьи [Електронний ресурс] / М. Ю. Стеблева, А. Ф. Федоров // Проблемы и перспективы образования : материалы ІІІ междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь, 2013 г.). – Пермь : Мер- курий, 2013. – С. 28-30. – Режим доступа: http://www.- moluch.ru/conf/ped/archive/66/3285/

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory