Загурська І. С., Никончук Н. О. Тренінг як форма психологічної допомоги у подоланні ситуативної тривожності старшокласників.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 90-94.

Інна Станіславівна Загурська,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології,
Наталія Олександрівна Никончук,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПОДОЛАННІ
СИТУАТИВНОЇ ТРИВОЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається проблема виникнення ситуативної тривожності у старшокласників, пов’язаної з професійним самовизначенням, складанням випускних екзаменів, підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання. Відмічається, що окрім позитивної, мобілізуючої функції, ситуативна тривожність має дестру- ктивний вплив на особистість, що може виражатися в широкому діапазоні проявів: від зниження рівня розу- мової працездатності до абсолютної невпевненості у власних здібностях. Саме тому важливо сприяти усві- домленню учнями факторів, які провокують виникнення підвищеного рівня ситуативної тривожності, та засвоєнню ефективних прийомів її зниження. Досягнення поставлених завдань можливе за допомогою просвіт- ницько-розвивального тренінгу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистісна тривожність, ситуативна тривожність, тренінг, метод «Мозковий штурм», метод «Групова дискусія».


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Астапов В.М. Тревожность у детей / В.М. Астапов. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 160 с.
2. Бреслав Г.М. Психология эмоций: Учеб. пособие для вузов / Г.М. Бреслав. – М.: Смысл, 2007. – 544 с.
3. Гречуха І.А. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи психологічного тренінгу» / І.А. Гречуха // Професій- но-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир, 2010. – С. 330-358.
4. Левитов Н.Д. О психических состоя- ниях человека / Н.Д. Левитов. – М.: Просвещение, 2004. – 343 с.
5. Мей Р. Смысл тревоги / Р. Мей / Пер. с англ. М.И. Завалова и А.И. Сибуриной. – М.: Незави- симая фирма «Класс», 2001. – 384 с.
6. Петровская Л.А. Цели, задачи и процедурные аспекты перцептивно ориентированного социально-психологического тренинга / Л.А. Петровская // Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С. 45-75.
7. Полшкова Т.А. Проблема ситуативной тревожности в психолого-педагогических исследова- ниях / Т.А. Полшкова // Актуальные вопросы совре- менной психологии: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2013 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2013. – С. 107-110.
8. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст / А.М. Прихожан. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 192 с.
9. Ханин Ю.Л. Межличностная и внутри- групповая тревога в условиях значимой совместной деятельности / Ю.Л. Ханин // Вопросы психологии. – 1991. – №5 – С. 57-64.
10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – СПб.: Питер, 2003. – 436 с.
11. Sarason J. Experimental approaches to test anxiety: attention and the uses of information / J. Sarason // In: Anxiety, Current trends in theory and research. Vol.2 / Ed. Ch. Spielberger. New York – London. – 1972.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory