Бочевар А. Г. Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 16-20.

Алла Григорівна Бочевар,
аспірант кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
викладач кафедри іноземних мов, Одеський державний університет внутрішніх справ,
вул. Успенська, 1, м. Одеса, Україна


РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено зміст та результати експериментального дослідження щодо формування інформаційно- комунікативної компетентності майбутніх юристів, виявлено ступінь ефективності застосування мультимедійних технологій у якості засобу формування інформаційно-комунікативної компетентності фахівців означеного профілю.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

компетентнісний підхід, інформаційно-комунікативна компетентність, мультимедійні технології, модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика. – 1997. – С. 29.
2. Бочевар А. Г. Інформаційно-комунікативна компетентність юриста, її сутність та структура / А. Г. Бочевар // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинськго. – 2013. – С. 72.
3. Зайцева О. Н. Формирование информационно- коммуникационной компетентности в системе уровневого образования /О.Н.Зайцева // Проблемы и перспективы развития образования: материалы III междунар. науч. конф. — Пермь: Меркурий, 2013. – С. 124-126.
4. Клещенкова Н. Ф. Формирование информационно-коммуникативной компетентности как необходимое условие эффективности профессиональной деятельности будущего специалиста [Електронний ресурс] / Н. Ф. Клещенкова, А. Б. Савченко // Конгресс конференции «Информационные технологии в образовании» секция: 2.5. Профессиональное образование. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ito.edu.ru/2008/Rostov/II/5/II-5-16.html.
5. Курлянд З. Н. Педагогіка: Навч. посіб. / ред.: З. Н. Курлянд; упоряд.: І. М. Богданова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса. – 2001. – С. 178.
6. Хриков Є. М. Педагогічні умови в структурі наукового знання [Електронний ресурс] / Є. М. Хриков. – Режим доступу : http://hrykov.luguniv.edu.ua/index.php/naukovi-roboti/101- pedagogichni-umovi-v-strukturinaukovogo-znannya.
7. Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. Д. Шаповал. – Харків. – 2007. – С. 189.
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory