Химаков В. В. Функциональный профиль нервно-мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 193-198.

Віталій Вікторович Химаков,
викладач кафедри фізичного виховання та спорту,
Гомельський державний університет імені Ф. Скорини,
вул. Радянська, 102, м. Гомель, Білорусь
 


ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ НЕРВОВО-М’ЯЗОВОГО АПАРАТУ ЛЕГКОАТЛЕТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено вивченню пружно-в’язких властивостей скелетної мускулатури кваліфікованих метальниць у передзмагальний період. Сучасне спортивне тренування легкоатлетів характеризується значним збільшенням обсягу високоінтенсивних навантажень внаслідок посилення спортивної конкуренції у змаганнях різного рангу. При плануванні тренувальних навантажень тренер, як правило, ґрунтується на власному досвіді й інтуїції, а також емпіричних даних, отриманих в результаті аналізу підготовки спортсменів вищої кваліфікації. Відсутність в арсеналі тренера даних про динаміку біометричних показників, що відображають функціональні та морфо-функціональні властивості систем організму спортсмена, значно ускладнює процес планування тренувальних навантажень. Численні дослідження підтверджують той факт, що біомеханічні властивості скелетних м’язів об’єктивно відображають їхній функціональний стан, що змінюється під впливом фізичного навантаження. У зв’язку з цим для легкоатлетичних метань очевидна актуальність проведення спеціальних досліджень, спрямованих на виявлення закономірностей впливу на функціональний стан скелетної мускулатури, фізичного навантаження. Дослідження проводилося протягом річного циклу підготовки; в ньому брали участь висококваліфіковані легкоатлети. Вимірювання проводилися окремо для лівого та правого двоголового м’язу плеча, триголового м’язу плеча, чотириголового м’язу плеча, литкового м’язу гомілки. Враховувалися 3 основних показники: частота коливань (характеризує напруження м’язу), декремент (характеризує еластичність м’язу, тобто здатність м’язу відновлювати вихідну форму після скорочення), жорсткість (характеризує здатність м’язу чинити опір змінам форми в результаті впливу зовнішніх сил, тобто силовий потенціал м’язу). Отримані нами результати надають тренерам (педагогам) можливість кількісно оцінити величину та спрямованість впливу фізичного навантаження на лімітуючі функціональні системи легкоатлетів-метальниць, що сприятиме індивідуалізації та оптимізації процесу моделювання мікро-, мезо- і макроциклів. Це послужить основою для цілеспрямованого підвищення спеціальної фізичної підготовленості та її реалізації в головних змаганнях. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

тренувальний процес, нервово-м’язовий апарат, функціональний стан, висококваліфіковані легкоатлети.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аксельрод А. Е. Признаки утомления при нагрузке скоростно-силового характера / А. Е. Аксель- род, И. Т. Лысаковский // Научно-спортивный вестник. – 1989. – №4. – С.20-25.
2. Денисенко Ю. П. Сократительные и релаксационные характеристики мышц и их влияние на рост спортивной квалификации футболистов / Ю. П. Денисенко, Ю. В. Высочин // Современный олимпийский спорт и спорт для всех. – М., 2003. – Т. II. – С.48-49.
3. Коц Я. М. Комплексный метод определения свойств и состояния нервно-мышечного аппарата у спортсменов / Я. М. Коц, Ю. А. Коряк, С. П. Кузнецов. – М., 1983. – 35 с.
4. Мартьянов В. А. Новые направления исследований нервно-мышечного аппарата / В.А. Мартьянов // На рубеже XXI века. Научный альманах МГАФК. – Малаховка. – 2001. – Т. III. – С.280-297.
5. Масликов А. Т. Методические приемы оценки и совершенствования нервно-мышечной системы спортсменов на этапе предсоревновательной подготовки (при различных уровнях стресса): автореф. дис. … канд. пед. наук / А. Т. Масликов. – М., 1997. – 20 с. 6. Павлов Г. К. Методика обработки и анализа экспериментальных данных на примере оценки утомления нервно-мышечного аппарата по латентному времени вызванного сокращения / Г. К. Павлов // Фи- зическое воспитание и спортивная тренировка. – Омск : СибАДИ. – 2004. – С.61-65. 7. Поликарпов А. В. Изучение динамики нервно- мышечного аппарата у бегунов на короткие дистанции в соревновательном периоде / А. В. Поликарпов, В. Н. Коновалов // Проблемы совершенствования олимпийского движения, физической культуры и спорта в Сибири. – Омск. – 2002. – С. 163-165. 8. Шуров В. А. Функциональные и структурные свойства мышц нижних конечностей у спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса / В. А. Шуров, С. Н. Елизарова, Л. А. Гребенюк // Теория и практика физической культуры. – 2004. – №1. – С.40-42.
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory