Подгорна В. В. Використання засобів фізичного виховання в навчально-корекційному процесі у школярів із порушеннями мовлення

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 183-188.

Вікторія Віталіївна Подгорна,
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання,
лікувальної фізичної культури та спортивної медицини,
Південноукраїнський національний педагогічній університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНО- КОРЕКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ У ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ


АНОТАЦІЯ:

У роботі обґрунтовано використання рухових методів корекції з метою вирішення логопедичних завдань. Запропоновано використання на уроці фізичної культури самомасажу кистей рук; диференційованих дихальних вправ, а також вправ на корекцію хребта. Показано можливість вирішення проблем патологічно ригідних тілесних установок, гіпер- і гіпотонусу м’язів, синкінезій, а також відновлення гностико-праксичних, фонетико-фонематичних функцій мовлення молодших школярів із різними порушеннями мовлення за допомогою звуко-рухових вправ і рухливих ігор. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізична культура, моторно-мовленнєвий розвиток, порушення мовлення, молодші школярі, загальноосвітня школа.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ефименко Н. Н. Коррекция нарушений речевого развития в «Театре физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» / Н. Н. Ефименко. – Таганрог, изд-во «Центр развития личности». – 2007. – 48 с.
2. Леонтьев А. А. Психофизиологические механизмы речи / А. А. Леонтьев // Общее языкознание : формы существования, функции, история языка / [под ред. Б. А. Серебренникова]. – М. : «Наука», 1970. – 597 с.
3. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Р. Лурия. – М. : Издательский центр«Академия», 2003. – 384 с.
4. Подгорная В. В. К вопросу о взаимосвязи коррекции двигательной и речевой сфер младших школьников с тяжелыми нарушениями речи / В. В. Подгорная // Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабилитации : монография ; под научн. ред. А. П. Романчука, В. В. Клапчука. – Одесса : издатель Букаев В. В., 2015, – С. 143-158.
5. Романчук А. П. Функциональные детерминанты психофизических способностей и успеваемости школьников / А. П. Романчук, В. В. Подгорная // Материалы Всероссийской науч.- практ. конф. «Адаптативная физическая культура и адаптативный спорт в современных условиях: результаты, проблемы, приоритеты развития», (Иркутск,13-14 декабря 2012), Иркутск, 2012. – Т.2, – С. 94-99.
6. Семенович A. B. Введение в нейропсихологию детского возраста / A. B. Семенович. – М. : Генезис, 2007. – 319 с.
7. Соботович Є. Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку / Є. Ф. Соботович // Дефектологія. – 2002. – №1. – С.2-7с.
8. Тарасун В. В.Морфофункціональна готовність до шкільного навчання дітей з особливостями в розвитку : діагностика і формування. Монографія. – К. : 2008. – 294 с.
9. Ухтомский А. А. Доминанта / А. А. Ухтомский. – СПб. : Питер, 2002. – 448 c.
10. Цветкова Л. С. Афазиология : современные проблемы и пути их решения / Л. С. Цветкова. – М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2010. – 744 с.
11. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
12. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory