Татарнікова А. А. Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців-музикантів з арт-менеджменту

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 5-10.

Анжеліка Анатоліївна Татарнікова,
аспірант кафедри педагогіки, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
викладач, Одеське училище мистецтв і культури ім. К. Ф. Данькевича,
вул. Дворянська, 32, м. Одеса, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ-МУЗИКАНТІВ З АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ


АНОТАЦІЯ:

У статті на основі аналізу та узагальнення концептуальних підходів зарубіжних та українських учених щодо сутності навчальних програм з арт-менеджменту, а також модернізації мистецької освіти обгрунтовано педагогічні умови формування професійної компетентності студентів музичних спеціальностей з арт- менеджменту. Продемонстровано значущість професійної підготовки студентів музичних спеціальностей як майбутніх арт-менеджерів, розкрито дидактичну потужність провідних принципів та засобів компетентнісного й студентоцентрованого підходів щодо її організації та оцінки якості прикінцевих результатів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

арт-менеджмент, професійна компетентність з арт-менеджменту, компетентністний підхід, студентоцентрований підхід, фахова підготовка студентів музичних спеціальносте


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дроздова Н. В. Компетентностный подход как новая парадигма студентоцентрированного образования / Н. В. Дроздова, А. П. Лобанов. – Минск: РИВШ, 2007. – 100 с.
2. Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: специфика, проблемы, перспективы развития / Е. Ф. Командышко. – М.: ИХО РАО, 2009. – 216 с.
3. Лідстоун Дж. Сучасні методики формування навчальних програм з менеджменту культури і мистецтв / Дж. Лідстоун // Арт-менеджмент: Все про мистецтво управління мистецтвом. – К., 2007. – № 1- 2. – С. 9-12.
4. Новикова Г. Н. Технологии арт- менеджмента: Учеб. пособие / Г. Н. Новикова. – М.: Издательский Дом МГУКИ, 2006. – 122 с.
5. Проблеми мистецької освіти: Типологічні критерії та науково-методична розробка / Інститут культурології Академії мистецтв України; Авт. кол.: Безгін О. І. (кер. авт. колективу), Бернадська Г. Є., Дацко О. І., Кочарян І. С., Успенська О. Ю. – К.: СПД Голосуй, 2008. – 138 с.
6. Річ Дж. Денніс Розвиток освіти з арт- менеджменту в країнах з перехідною економікою / Дж. Денніс Річ, П. Дьюї // Арт-менеджмент: Все про мистецтво управління мистецтвом. – 2005. – № 2. – С. 7-11.
7. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во Планета Музыки», 2009. – 528 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory