Дроздова К. В. Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 120-125.

Катерина Валеріївна Дроздова,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і
методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


АНОТАЦІЯ:

Одним із головних завдань підготовки у вищій школі майбутніх учителів фізичного виховання є формування у них позитивного ставлення до власного здоров’я і здоров’я молодших школярів як найвищої загальнолюдської цінності, спрямування на здобуття відповідних знань, умінь та навичок, а також формування їхньої готовності до організації навчально-виховного процесу з упровадженням інноваційних здоров’я збережувальних методик, що передбачають формування й розвиток у дітей здоров’я збережувальних навичок і вмінь, дотримання ними здорового образу життя.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізичне виховання, майбутні вчителі, молодші школярі, фізичне здоров’я, психічне здоров’я.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман – [2-е изд., доп., перераб]. – М.: ФиС, 1990. – 208 с.
2. Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц.вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 404 с.
3. Кондрашова Л. В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учениками / Л. В. Кондрашова. – М.: Прометей, 1990. – 150 с. 4. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ, 1980. – 182 с.
5. Носко М. О. Вплив занять з фізичної культури на стан здоров’я та фізичну підготовленість студентської молоді / Носко М. О., Кривенко А. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С. С. – Харків: ХХПІ, 2000. – №22. – С. 14-18. 
6. Трофанова М. Виховання молодших школярів у системі позанавчальної діяльності / М. Трофанова // Рідна школа. – 2000. – № 9. – С. 44-45.
7. Фіцула М. М. Педагогіка: [навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 548 с. (Альма-матер).
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory