Бадюл Л. М. Застосування передового науково-методичного досвіду з метою удосконалення рівнів володіння іноземною мовою у професійному середовищі

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 32-36.

Людмила Миколаївна Бадюл,
старший викладач кафедри іноземних мов,
Одеський національний економічний університет,
вул. Преображенська 8, м. Одеса, Україна 


ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ДОСВІДУ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНІВ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


АНОТАЦІЯ:

 У статті аналізуються підходи різних авторів до удосконалення мовленнєвих навичок студентів, покра- щення їх рівня володіння іноземними мовами. На основі проведеного аналізу визначено, що найбільш ефектив- ними є наступні методи роботи зі студентами: інтегроване навчання, що базується на роботі з текстом; технологія занурення; інтерактивні методи навчання (ділові професійні ігри, кейс-стаді, дискусії, мозкові штурми, презентації та ін.). Розглянуто також декілька кейсів, розрахованих для роботи із студентами пер- шого та другого курсів вищих навчальних закладів економічного спрямування, а також теми для самостійної роботи, які сприятимуть удосконаленню рівня володіння іноземною мовою. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

іноземна мова, рівні володіння іноземною мовою, інтерактивні методи навчання, кейс- стаді, самостійна робота, студенти економічних спеціальностей.  


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. 1 Бондаренко В. А. Реалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи з іноземної мо- ви / В. А. Бондаренко // Іншомовна підготовка праців- ників ОВС та фахівців із права [Текст]: тези доп. на- ук.-теорет. конф. (Київ, 30 квіт. 2015 р.) / ред. кол.: В. В. Чернєй, І. Г. Галдецька та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 39-43.
2. Василенко О. В. Комунікативний підхід до на- вчання іноземних мов / О. В. Василенко // Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст]: тези доп. наук.-теорет. конф. (Київ, 30 квіт. 2015 р.) / ред. кол.: В.В. Чернєй, І. Г. Галдецька та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 43-47.
3. Гришкова Р. О. Імплементація європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови сту- дентів нефілологічних спеціальностей / Р. О. Гришко- ва // Наукові праці. Серія Педагогіка – 2010. – Том 136.– Випуск 123. – С. 114-118
4. Дегтярьова Ю. В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англій- ською мовою для ділового спілкування : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. В. Дегтярьова. – Запорізький національний ун-т. – К., 2006. – 325 с.
5. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. Видання С. Ю. Ніколаєва // К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
6. Керекеша О. В., Барабаш Ю. Г. Інтерактивна авторська технологія на допомогу роботі у літній мо- вній школі / О. В. Керекеша, Ю. Г. Барабаш // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного універси- тету імені В. Г. Короленка. – Випуск 9. – Полтава, 2012. – Серія «Педагогічні науки». – С. 88-92.
7. Корнєва З. М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / З. М. Корнєва // Національний технічний ун-т Украї- ни «Київський політехнічний ін-т». – К., 2006. – 304 с.
8. Cotton D. Market Leader (Intermediate) / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Pearson Longman, 2008. – 176 p.
9. Cotton D. Market Leader (Pre-Intermediate) / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Pearson Longman, 2008. – 176 p.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory