Балан Л. А. Формирование у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий: практический аспект

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 22-28.

Лилия Александровна Балан,
старший преподаватель кафедры информатики и программной инженерии,
филиал Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко в г. Рыбница,
г. Рыбница, ул. Гагарина, 12, Молдова


ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ


АНОТАЦІЯ:

Стаття розкриває окремі результати педагогічного експерименту, який був проведений з майбутніми інженера- ми-програмістами в рамках навчального процесу ВНЗ. Він був спрямований на формування спеціальних знань та умінь щодо використання освітніх дистанційних технологій (ОДТ) у майбутній професійної діяльності. Провідна проблема статті полягає у визначені педагогічних умов, які сприяють формуванню у майбутніх інженерів- програмістів готовності до використання ОДТ. Як основні педагогічні умови формування вказаної готовності розг- лядалися такі: активізація мотиваційно-рефлексивної діяльності студентів; залучення студентів до використання ОДТ під час організації навчального процесу та під час розробки навчально-методичного забезпечення дистанційно- го супроводу дисциплін; озброєння студентів системою знань та умінь щодо використання освітніх дистанційних технологій; занурення студентів у розробку програмного забезпечення дистанційного навчання з використанням міжпредметних зв’язків. Активізація мотиваційно-рефлексивної діяльності студентів була спрямована на формуван- ня у студентів мотивації на досягнення успіху, позитивного відношення до колективної діяльності над окремими проектами, а також прагнення до самовдосконалення. Залучення студентів до використання ОДТ під час організації навчального процесу та розробки навчально-методичного забезпечення дистанційного супроводу дисциплін потре- бувало створення умов щодо надбання навичок праці з дистанційними навчальними курсами. Отже, був здійснений електронний супровід навчальних дисциплін на базі ОДТ. Крім того, студенти залучались до участі у дослідницьких проектах педагогів, у рамках яких потрібно було представити систематизований навчальний матеріал з окремих роз- ділів дисциплін поточного семестру. Озброєння студентів системою знань та умінь щодо використання освітніх дис- танційних технологій виконувалось в процесі проведення у майбутніх інженерів-програмістів спецкурсу «Освітні дистанційні технології у професійній діяльності», головною метою якого стало формування у майбутніх інженерів- програмістів загальнотеоретичних та спеціальних знань в галузі ОДТ. Педагогічна умова «занурення студентів у розробку програмного забезпечення дистанційного навчання з використанням міжпредметних зв’язків» була пов’язана з активним заохоченням майбутніх інженерів-програмістів до складу колективу розробників програмного забезпечення, спрямованого на створення сприятливих умов щодо впровадження в навчальний процес ОДТ. Реаліза- ція кожної умови вимагала проведення низки заходів, які дозволяли визначати показники, що застосовувалися надалі при оцінці рівня готовності майбутніх інженерів-програмістів до використання ОДТ у професійної діяльності. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

готовність до використання, інженери-програмісти, освітні дистанційні технології, педаго- гічні умови..


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Балан Л. А. Модель формирования у будущих программистов теоретических знаний в сфере дистан- ционных образовательных технологий / Л. А. Балан // Выпуск №4 научных трудов ученых Израиля и Ук- раины. – Ариель, 2013. – С.115-119.
2.Балан Л. А. Facilities of forming practice-oriented readiness of future programming engineers for the use of distance learning technologies in their professional activity / Л. А. Балан // Выпуск №5 научных трудов ученых Израиля и Украины. – Ариель, 2014. – С.25-31.
3.Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Климов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.
4.Лексунин Е. Психологическая деформация программистов. Взгляд с обеих сторон баррикад / Е. Лексунин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://megamozg.ru/post/10126/ (дата обращения: 16.12.2015).
5.Ткачева М. Педагогическая психология: кон- спект лекций / М. Ткачева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.razlib.ru/psihologija/pedagogicheskaja_psihol ogija_konspekt_lekcii/index.php (дата обращения: 16.12.2015).

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory