Ягоднікова В. В. Особливості управління інноваціями у виховному процесі загальноосвітньої школи

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 17-22.

Вікторія Вікторівна Ягоднікова,
кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри психології та загальнонаукових дисциплін,
Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,
вул. Чорноморського козацтва, 19, м. Одеса, Україна


ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ


АНОТАЦІЯ:

У статті здійснено аналіз специфіки управління педагогічними інноваціями у навчальному закладі та вихов- ному процесі. Досліджено особливості управління інноваціями у виховному процесі, визначено і охарактеризо- вано рівні і методи управління інноваціями у виховному процесі загальноосвітньої школи


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

управління, інновації, управління інноваціями, виховний процес.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Концепції національно-патріотичного вихо- вання дітей і молоді (6 червня 2015 року). [Електрон- ний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
2. Большой энциклопедический словарь [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
3. Павленко І. А. Економіка та організація інно- ваційної діяльності: навч.-метод. посібник [Електрон- ний ресурс] / І. А. Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко – К.: КНЕУ, 2002. – 150 с. – Режим доступу : http://ubooks.com.ua/books/000141/inx.php.
4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні тех- нології: навч. посібник / І. М.Дичківська. - К.: Ака- демвидав, 2004. - 352 с.
5. Сгадова В. В. Інноваційна спрямованість пе- дагогічної діяльності / В. В. Сгадова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: пробле- ми і пошуки: Зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психоло- гії проф. освіти АПН України, Запоріз. обл. ін-т піс- лядиплом. пед. освіти. – К., Запоріжжя, 2001. – Вип. 19. – С. 64–67.
6. Джерело педагогічної майстерності. Іннова- ційний освітній простір Харківщини : науково- методичний журнал. – Випуск №1(38). – Харків: ХО- НМІБО, 2007. – 132 с.
7. Сидоров С. В. Управление процессами в школьном инновационном менеджменте: науч.-метод. пособие / С.В. Сидоров; под ред. С.А. Репина. – Шад- ринск : Шадринский Дом печати, 2007. – 95 с.
8. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посіб- ник. [Вид. 2-е, випр.., доп.] / М. М. Фіцула. – К.: Ака- демвидав, 2005. – 560 с.
9. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрі- лості старшокласників загальноосвітніх шкіл- інтернатів у позаурочній діяльності: монография / Л. В. Канішевська – К.: ХмЦНП, 2011. – 368 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory