Бочевар А. Г. Стан сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 5-10.

Алла Григорівна Бочевар,
старший викладач кафедри іноземних мов,
Одеський державний університет внутрішніх справ,
вул. Успенська 1, м. Одеса, Україна


СТАН СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено результати дослідження щодо виділення критеріїв та показників сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів; охарактеризовано рівні сформованості означеної компетентності та репрезентовано методики проведення діагностувального експерименту щодо визначення стану сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

критерії, показники, інформаційно-комунікативна компетентність, підготовка юристів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Баштанар И. М. Формирование информационно- коммуникативных умений у студентов факультета доку- ментальных коммуникаций / И. М. Баштанар // Интегра- ционный потенциал профессиональной направленности в содержании социокультурного образования. – 2013. – № 4. – С. 111-112.
2. Бочевар А.Г. Інформаційно-комунікативна компетентність юриста, її сутність та структура / Бо- чевар А.Г. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинськго. – 2013. – №1. – С. 72.
3. Захарова О.А. Информационно- коммуникативная компетентность государственных служащих в условиях современных социокультурных изменений: автореферат дис. на соискание уч. степени канд. культурологии: спец. 24.00.01– «Теория и исто- рия культуры» / Захарова О.А. – Москва, 2007. – С. 24
4. Клещенкова Н. Ф. Формирование информаци- онно-коммуникативной компетентности как необхо- димое условие эффективности профессиональной деятельности будущего специалиста [Електронний ресурс] / Клещенкова Н. Ф., Савченко А.Б // Инфор- мационные технологии в образовании. – 2008. – № 2. – Режим доступу до ресурсу: http://ito.edu.ru/2008/Rostov/II/5/II-5-16.html.
5. Соснін О. В. Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства / О. Соснін // Віче : тео- рет. і громад.-політич. журн. – 2012. – № 20. – С. 22- 26.
6. Софинская Е. Н. Формирование информацион- но-коммуникативной компетенции социального ра- ботника в условиях информационной образователь- ной среды / Софинская Е.Н. // Социальная политика и социология. – 2010. – №11. – С. 82-92.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory