Голик Б. Г. Якість освітнього середовища професійної підготовки фахівця дизайну

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 115-120.

Белла Григорівна Голик,
аспірант кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
вул. Остроградського 2, м. Полтава, Україна
 


ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДИЗАЙНУ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито структуру освітніх рівнів якісної професійної підготовки фахівця дизайну. Визначено поняття якості освіти на всіх її рівнях. Науково обґрунтовано поняття «дизайн-освіта», що виступає пред- метом культурного, естетичного та творчого дослідження. Складовими рівнів становлення фахівця виступає профорієнтація, що ж до вищої школи, то тут будується структура професійного фундаменту оцінки нас- лідків діяльності спеціаліста. Післядипломна освіта орієнтована на здатність виконання професійної роботи, саморозвиток і самооцінку професійної компетентності та особистісного росту. Саме перспектива впрова- дження системи різнорівневої професійної підготовки фахівця дизайну ефективно сприятиме зростанню її якості та залежатиме від навчального закладу, в якому вдало поєднуватиметься професорсько-викладацький склад, особистості регіону, розвиток економіки, традицій. Активна діяльність викладача та студента на всіх освітніх рівнях сприятиме підвищенню якості засвоєння знань, набуття навичок та професійних вмінь. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

освіта, дизайн, якість, дизайн-освіта, фахівець, профорієнтація, вищий навчальний за- клад, професійна підготовка, освітні рівні, професійна компетентність, післядипломна освіта.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Академічний тлумачний словник. Словник української мови (1970-1980). [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/jakistj.
2. Болдуєв М. В. Оцінювання якості вищої осві- ти: норми, критерії, характеристики, методи / М. В. Болдуєв // Педагогіка формування творчої осо- бистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [ред. кол. : Т.І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. – За- поріжжя, 2011. – Вип. 21 (74). – С. 232-239.
3. ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 37 с.
4. Закон України «Про вищу освіту» №2984-III, зі змінами від 19 січня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
5. Зінченко В. О. Тенденції розробки моделі фа- хівця / В. О. Зінченко // Педагогіка формування твор- чої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.. / [ред.-кол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 21 (74). – С. 65-69.
6. Ковешникова Е. Н. Теория и методика худо- жественного профессионального образования (на ма- териале подготовки дизайнеров) : дис. докт. пед. на- ук.) / Е. Н. Ковешникова. – М., 2000. – C. 388-389.
7. Росновская Л. В. Проектирование профессио- нальной подготовки конструкторов одежды в услови- ях вуза [Электронный ресурс] / Л. В. Рановская. – Ре- жим доступа: http: // nauka- pedagogika. Com / pedagogika - 13-00-08 / dissertaciya proektirovanie – professionalnoy podgotovki – konstruktorov – odezhdy – v – usloviyah -vuza.
8. Сидоренко В. Ф. Дизайнерские методы по- знания [Электронный ресурс] / В. Ф. Сидоренко. – Режим доступа: http://www. sreda.boom.ru.
9. Сущенко Т. И. Особенности педагогического процесса высшей школы в эпоху приоритета лично- сти / Т. И. Сущенко // Научный поиск в воспитании: парадигмы, стратегия, практика : сборник докладов и тезисов выступлений 3-й Международной научно- практической конференции 24-25 марта 2011 г. – М. : МГПИ, АПК и ППРО, 2011. – 438 с.
10. Тименко В. П. Дизайн-освіта в дитячому сад- ку і початковій школі / В. П. Тименко // Палітра педа- гога. – 1999. – № 1. – С. 14-17.
11. Чигарьков В. М. Из опыта образования в Ве- ликобритании / В. М. Чигарьков. – М.: Техническая эстетика. – 1990. – №1. – С. 40.
12. Шпільчак В. А. Довузівська дизайнерська освіта: проблеми і перспективи / В. А. Шпільчак // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Ху- дожня освіта: зб. наук. праць; упоряд. і відп. ред. С. О. Черепанова. – Вип. 5. – Львів: Світ, 2000. – С. 365-376.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory