Рожко І. В. Наукові підходи до розвитку музичної пам’яті молодших школярів

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 97-102.

Ірина Валеріївна Рожко,
аспірант кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
викладач музичних дисциплін ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»,
вул. Леніна 73, м. Лебедин, Україна 


НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 


АНОТАЦІЯ:

У статті здійснено аналіз та порівняння існуючих підходів до визначення характерних особливостей розвитку пам’яті учнів початкових класів, конкретизовано зміст понять «механічний характер пам’яті», «логічна пам’ять», «довільне запам’ятовування». Автор акцентує увагу на важливості осмисленого запам’ятовування музичного ма- теріалу, порівнює продуктивність довільного і мимовільного запам’ятовування залежно від організації мнемічної діяльності. Серед визначення загальних та специфічних особливостей процесів пам’яті автор обґрунтовує доціль- ність розвитку в молодших школярів довільного типу запам’ятовування музичного матеріалу. Практичне значення статті полягає в узагальнені передового педагогічного досвіду з проблеми розвитку музичної пам’яті та визначенні вікових особливостей її розвитку в молодшому шкільному віці. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

музична пам’ять, психічний розвиток, мнемічна діяльність, механічний характер пам’яті, логічна пам’ять, довільне запам’ятовування


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Брыль А. К. Формирование музыкальной памяти как необходимое условие совершенствования певческой деятельности младших школьников: автореф... канд.пед.наук.: 13.00.02 / А. К. Брыль. – М., 1979. − 15 с.
2.Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. – 1136 с.
3. Заїка Є. В. Пам’ять в структурі діяльності та в процесі розвитку / Є. В. Заіка. – Х.: ТОВ «Щедра са- диба плюс», 2014. – 514 с.
4. Истомина З. М. Развитие памяти / З. М. Исто- мина. – М.: Психология, 1977. – 120 с.
5.Кевишас И. И. Запоминание музыкального материала младшими школьниками / И. И. Кевишас // В сб.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 2. М.: Музыка, 1976. – С.48-53.
6. Коменский Я. А. Великая дидактика / Я. А. Коменский // Избр. пед. соч. – М., 1982. – Т. I. – С. 329-331.
7.Корниенко Н. А. Развитие памяти у детей школьного возраста / Н. А. Корниенко. – М.: Росмэн, 2012 – 384 с.
8.Кулагина И. Ю. Возрастная психология; Полный жизненный цикл развития человека / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М.: ТЦ «Сфера», 2001 – 464 с.
9.Мальцева Е. А. Психологический анализ музы- кального развития младшего школьника. / Е. А. Маль- цева // Психология младшего школьника. [Под ред. Е. И. Игнатьева]. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – с. 304-330.
10. Обухова Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. – М.: Российское педагогическое агентство, 2002. – 374 с.
11. Самолдина К. А. Роль моторики в музыкаль- ном развитии и воспитании младших школьников: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / К. А. Са- молдина // НИИ содерж. и метод. обуч. АПН СССР. – М., 1974. – 18 с.
12. Смирнов А. А. Возрастные и индивидуаль- ные различия памяти / А. А. Смирнов. – М.: АПН, 1999. – 221 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory