Ду Цзі Лун, Мамикіна О. А. Педагогічні умови оптимізації особистісного становлення школярів молодшого шкільного віку у процесі занять естрадним співом

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 77-82.

Ду Цзі Лун,
аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії,
Олена Адольфівна Мамикіна,
старший викладач кафедри теорії музики і вокалу,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ЕСТРАДНИМ СПІВОМ 


АНОТАЦІЯ:

У статті обґрунтовано педагогічні умови особистісного розвитку школярів молодших класів в умовах їх на- вчання естрадного співу: залучення учнів до занять на основі ідей ампліфікації, врахування вікових особливостей та інтересів дітей, збагачення їхнього художньо-творчого досвіду; критичний добір репертуару; встановлення зміс- тових зв’язків із родиною. Схарактеризовано методику естрадно-вокальних занять, побудовану на застосуванні рухово-ритмових вправ, рольових ігор, ансамблевому музикуванні, творчих завданнях на розвиток артистизму й сценічної культури. Обґрунтовано критерії добору репертуару: відповідність віковим особливостям сприйняття учнів; художня цінність музичного і поетичного тексту; різноманітність емоційних станів і образів, які розкрива- ються в піснях. Визначено подальші перспективи вдосконалення методики, спрямовані на зняття перенапруги і тривожності у дітей, збереження їх природності і щирості в умовах сценічно-співочої діяльності. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

учні молодших класів, естрадний спів, особистісний розвиток, педагогічні умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Блох O. A. Репертуар как средство эстетического воспитания участников самодеятельных молодежных музыкальных ансамблей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / О. А. Блох. − М., 1990. − 16 с.
2. Дряпіка В. І. Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : дис. доктора пед. наук : 13.00.01 / Дряпіка Володимир Іванович. − К., 1997. − 399 с.
3. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: [в 2-х т.] / А. В. Запорожец // Психическое разви- тие ребенка. – М.: Педагогика, 1986. – Т. I. – 320 с.
4. Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа) / М. С. Каган. – М. 1974. – 378 с.
5. Пушкар В. В. Субкультурні особливості сприй- мання музичних творів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 // В. В. Пушкар. − К., 1998. − 18 с.
6.Сапожнік О.В. Музично-естетичне виховання старшокласників (на матеріалі сучасної популярної ест- радної музики). Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Сапожник. – К, 2001. – 19 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory