Богатов А. О. Компоненти і критерії підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров’язбережувального середовища

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 67-72.

Андрій Олексійович Богатов,
викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


КОМПОНЕНТИ І КРИТЕРІЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 


АНОТАЦІЯ:

У статті визначено і надано характеристику компонентам і критеріям підготовленості майбутніх учителів фі- зичної культури до організації здоров’язбережувального середовища. Виокремлено мотиваційно-ціннісний, когнітив- ний, операційно-діяльнісний, рефлексивний компоненти; виділено наступні критерії підготовленості: ціннісний, гносе- ологічний, організаційно-конструктивний та оцінно-рефлексивний. Уточнено поняття «здоров’язбережувальна діяль- ність учителя фізичної культури»; пропонуються твердження «формування здоров’язбережувального освітнього середовища навчального закладу»; «здоров’язбережувальна раціональна організація навчального процесу».   


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підготовленість, здоров’язбереження, майбутні учителі фізичної культури, освітнє середовище, компоненти, критерії, структурні складові, організація навчального процесу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Бабушкин Г. Д. Управление формированием профессиональных умений у студентов физкультурного вуза в условиях спортивно-педагогической деятельности / Г. Д. Бабушкин, А. Н. Двоеглазов // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 5. – С. 11-12.
2.Буряк В. К. Формування методологічної культури майбутнього вчителя / В. К. Буряк // Рідна школа. – 2005. – № 2. – С. 3-7.
3.Виленский М. Я. Феномен ценности здоровья в развитии личности студента / М. Я. Виленский, О. Ю. Масалов // Педагогика здоровья. – 2009. – № 2. – С. 2-7.
4.Данилко М. П. Формування готовності до профе- сійної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури : автореф. дис. … канд. наук із фізичного виховання та спорту : 24.00.02 / М. П. Данилко. – Луцьк, 2000. – 19 с.
5.Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності : [моно- графія] / П. Б. Джуринський. – Одеса : В-во ТОВ «Лера- друк», 2012. – 422 с.
6.Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади пі- дготовки майбутніх учителів до формування здо- ров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших шко- лярів у навчально-виховній діяльності : [монографія] / Б. Т. Долинський. – Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2010. – 269 с.
7.Іванова Л. І. Підготовка майбутніх учителів із по- зицій здоров’язберігаючої освіти / Л. І. Іванова, Л. П. Сущенко // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи / За заг. ред. М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. – Дрогобич : КО- ЛО, 2005. – С. 489-493.
8.Левчук З. С. Формирование готовности к профес- сиональному творчеству у студентов педагогического вуза : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / З. С. Левчук. – Минск, 1992. – 19 с.
9.Наумчук В. І. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В. І. Наумчук. – Тернопіль, 2002. – 168 с.
10. Петунин О. В. Теоретические основы подготов- ки студентов к профессиональной деятельности учителя физической культуры : автореф. дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. В. Петунин. – СПб., 1996. – 48 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory