Єрмакова С. С. Фундаментальні аспекти впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 62-66.

Світлана Станіславівна Єрмакова,
доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії, політології, психології та права,
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, Україна


ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено вивченню теоретико-методичних проблем щодо застосування основ ощадливого виробницт- ва у вищих навчальних закладах, ураховуючи особливості їх діяльності, специфіку місії та завдань. Метою статті є обґрунтування особливостей системи розвитку вищої технічної освіти на засадах ощадливості. Лін-технологія про- фесійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі у контексті ідеї безперервної освіти на засадах «ощад- ного виробництва знань» є системою безперервного моніторингу результативності освітнього процесу та ощадного використання його можливостей у вищому технічному навчальному закладі як домінанти професійної підготовки майбутніх інженерів, що спрямована на постійне виявлення та знешкодження освітніх втрат для розвитку професіо- налізму й творчості за рахунок «витягуючого» виробництва знань та їх повсякчасного самовдосконалення. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вища освіта, вищий технічний навчальний заклад, моніторинг професійної підготовки, ощадливе виробництво, лін-освіта, лін-стратегія,кайдзен.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. No1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Єрмакова С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів : [монографія] / С. С. Єрмакова. – Одеса : "In Press", 2011. – 358 с
3. Єрмакова С. С. Теоретико-методичні засади мо- ніторингу професійної підготовки майбутніх виклада- чів вищих технічних навчальних закладів [Текст] : автореферат... д-р пед. наук, спец.: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / С. С. Єрмакова. — Одеса : ДЗ "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського", 2013. — 44 с.
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pd f. 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory