Цзяо Їн. Методичне забезпечення естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 51-56.

Цзяо Їн,
аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО 


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито основні складники методики естетичного розвитку майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки. Подається поняття художньо-естетичного, розвивального потенціалу фортепіанного виконавства. Обґрунтовуються основні наукові підходи, що є основою методики: художньо-ментальний, антропологічний, диспозиційно-іміджевий. Розкрито сутність педагогічних умов та їх поетапного впровадження. Генералізованою наскрізною педагогічною умовою обрано актуалізацію художньо-естетичної спрямованості фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики. Поетапно застосовувалися такі умови: цілеспрямоване впровадження міждисциплінарних зв’язків фортепіанного навчання та гуманітарних дисциплін; активізація рефлексії емоційних процесів на сприйняття естетичного в мистецтві та інших його проявах; стимулювання по- треби в творчому продукуванні естетичної функції фортепіанного виконавства під час педагогічної практики. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фортепіанна підготовка, естетичний розвиток, майбутні учителі музики, художньо- естетичний, розвивальний потенціал фортепіанного виконавства.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. — М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
2. Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологи. М.: ООО «Издательство «Вече 2000», ООО «Издательство АСТ», 2003. 512 с.
3. Кременштейн Б. О педагогике Г. Г. Нейгауза / Б. Кременштейн // Вопросы фортепианной педагоги- ки. Сб. статей под общей ред. В. Натансона. – Выпуск №3. М: Музыка, 1971. С.164-295.
4. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории ис- полнительства: Сборник статей / Я. Мильштейн. М.: Сов. Композитор, 1983. 262 с.
5. Мильштейн Я. Советы Шопена пианистам / Я. Мильштейн. М.: «Музыка», 1967 – 119 с.
6. Потоцька О. В. Стильова типологія фортепіанно-виконавської інтерпретації: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 – «Музичне мистецтво» / О. В. Потоцька. Одеса, 2012. – 19 с.
7. Реброва О. Є. Імідж та індивідуальний стиль вчителя музики в контексті педагогічної ментальності / О. Є. Реброва // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття» : зб. наук. пр. Переяслів- Хмельницький, 2011. – 96-97.
8. Реброва О. Є. Художньо-ментальний підхід у фаховому навчанні майбутнього вчителя хореографії / О. Є. Реброва // Науковий часопис Нац. пед.ун-ту імені М. П. Драгоманова. Сер. 14 : Теорія і методика мистецької освіти. Київ: Вид-во НПУ, 2014. Вип. 16(21). С. 25-30.
9. Савшинский С. И. Пианист и его работа [Под общ. ред. Л. А. Баренбойма] / С. И. Савшинский. Ленинград: Советский композитор, 1961. 271 с. 10. Цзяо Їн. Художньо-естетична спрямованість фортепіанної підготовки майбутніх учителів музично- го мистецтва в ракурсі полікультурності / Цзяо Їн // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 701: Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. С. 181-187.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory