Випуск №7 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

Педагогіка

 

Абибуллаева Э Э Об образовательно-воспитательной деятельности крымских татар в условиях поликультурного сообщества

4

Адєєва О В Самостійна робота майбутніх учителів як фактор оптимізації й удосконалення їхньої підготовки до здоров'язбережувальної діяльності

6

Balabukha K V Issues of intercultural communication in modern legal training

10

Базелюк Н В Особливості запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у вищій освіті Фінляндії

13

Барська Г О Компетентнісний підхід до формування іншомовної читацької компетенції у студентів немовних спеціальностей

16

Батынский А И, Хнюнин С Г Рекомендации по повышению эффективности дистанционного обучения студентов заочников морских специальностей

19

Бачинська Н Я Діагностика рівнів сформованості соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору

25

Боднар С В Формування міжкультурної компетентності студентів немовних ВНЗ у процесі автономного навчання іноземної мови

29

Бриль А І Застосування компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх суднових механіків у ВНЗ

34

Бриль Г К Формування і корекція індивідуального стилю педагогічної діяльності у студентів педагогічного ВНЗ

37

Бутеску А Н, Урсан Р В Структура электрокардиографических отклонений у спортсменов высоких достижений

40

Джуринський П Б Ключові поняття з підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності

43

Ковылина В Г Значение валидной диагностики уровня перцептивно-когнитивного и психомоторного развития у детей с последствиями пренатальной энцефалопатии для разработки индивидуализированных подходов к их ранней реабилитации

47

Кожедуб Л Г Принципи формування іншомовної компетенції в читанні на старшому ступені мовних вищих навчальних закладів

49

Корнещук В В, Кабешева А О Тренінг у системі професійної підготовки менеджерів освіти

52

Костюхіна Л В Розвиток особистості дошкільника в музичній діяльності

55

Кучеренко Г В Особливості системи фізичного виховання студентів вищого навчального закладу

58

Линенко А Ф Розуміння як педагогічна проблема

62

Лобачёва Н А Риторизация учебного процесса как способ формирования информационно-коммуникативной компетенции младших школьников

64

Мороз М О Педагогічні умови формування мистецьких компетентностей майбутніх учителів музики у процесі поліхудожньої освіти

66

Моцовкина Е В Историографический анализ развития конфессиональных учебных заведений Крыма во второй половине ХІХ – первой половине ХХ века

70

Нечаєва Л В Формування художнього мислення як визначної складової педагогічної діяльності майбутніх учителів мистецтва

73

Перевознюк Н М Теоретичний аналіз проблеми ділового спілкування

75

Посторонко А І, Ворох А О Експериментальна перевірка методики використання електронного навчального курсу при вивченні загальної хімічної технології та її вплив на когнітивну сферу студентів

80

Різничок С Еволюція номенклатури наукових спеціальностей у царині фармації в Україні у 1930-1991 рр

85

Устинова Н В Особливості розв’язання задач на оцінку імовірності складних подій студентами з домінуванням інтуїтивного когнітивного стилю

88

Цимбалару А Інструментарій вимірювання результативності проектування освітнього простору в школі І ступеня: середовищний компонент

93

Шушара Т В Подготовка молодых ученых во второй половине ХІХ – в начале ХХ века в Украине

99

Психологія

Амплєєва О М Основні принципи застосування емоційного інтелекту в ході фахової підготовки майбутніх психологів

101

Безлюдний О І До питання психолого-педагогічних програм роботи з батьками у США

105

Богомаз С Л, Комлёнок Н М Содержательные конструкты внутреннего мира стигмы в старшем школьном возрасте

109

Бондаревська І О, Олійник А О Особливості кар'єрних орієнтацій та емпатійних здібностей студентів

114

Будиянский Н Ф, Данчева Т Д Половые различия в проявлении психологического здоровья личности

119

Виговський С Є Емпатійна детермінація базових смислових утворень особистості юнацького віку

122

Горячая Т С Феномен природы человека в психологии и в христианском богословии

127

Заика Е В, Жорник Е В Параллельная многоканальная переработка информации и приемы ее эффективного формирования

131

Колесникова В И, Густодымова В С Гендерные особенности проявления феномена психологической зависимости в парадигме аналитической психологии КГ Юнга

134

Кузікова С Б Реалізація концепції становлення суб’єкта саморозвитку в практиці психологічної корекції

138

Литвиненко С А, Ямницький В М Кіноклуб як форма позанавчальної виховної роботи зі студентами ВНЗ

144

Лыкова В А Междисциплинарные связи педагогики и психотерапии в научно-теоретических источниках и образовательной практике

147

Малкин В М Виртуальная реальность как сообщество добрых дел

154

Мельничук І В, Бугайцова А С Структурна модель центру психологічної допомоги при ВНЗ

158

Оріщенко О А Психологічна проникливість осіб з різним типом емпатичної спрямованості

163

Саннікова А О Локус контролю та рефлексивність осіб з високими та низькими значеннями індексу сценічного бар’єра

167

Снігур Л А Психологічні чинники професійного становлення особистості майбутнього офіцера

171

Філатова Н В Психолого-педагогічний супровід профорієнтаційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах: поняття та сутність

175

Чебан ОМ Індивідуально-психологічні особливості суб`єкта творчої діяльності

179

Шамне А В Отроцтво ХХІ ст як психосоціальний феномен та вікова група у новій суспільно-історичній ситуації

183

Шаповалов С А Представления о вербальном продукте искусственного интеллекта как фактор, влияющий на категориальную систему личностных черт

189

Шевченко Р П Роль информационно-разъяснительной беседы в клинике невротических и психосоматических расстройств у военнослужащих и сотрудников вооруженных сил Украины

194

Санников А И Особенности коммуникативной креативности у лиц с разным типом принятия решений

198

Наші автори

218

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.