Випуск №3 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Біляєва Н.В. Дослідження рівнів тривожності як чинника порушення психічного здоров’я молодших школярів

 3

Бердник Г.Б. Формування професійно-особистісної стійкості майбутнього фахівця в умовах навчання у ВНЗ як засіб збереження його психологічного благополуччя

 7

Блинова О.Є. Психологічні чинники стресу акультурації мігрантів

12

Великова С.А. Особенности взаимосвязи психического здоровья и успеваемости студентов первого курса, обучающихся по специальности – религиоведение

 16

Головкова Н.О. Механізми структурування досвіду в процесі актуалізації пізнавальних почуттів особистості в контексті її психічного здоров’я.

 19

Губар А.О. Стрес як фактор впливу на адаптацію людини.

23

Гусєва А.В., Комашко Л. Система сім’ї та її роль у психічній травматизації особистості

25

Денисов І.Г. Стрес та стресові стани як чинник асоціальної поведінки в підлітковому віці.

28

Денисов И.Г., Шу Таня Психологические методы профилактики и преодоления у женщин стресса, связанного с рождением ребёнка. 

32

Журавльова Л.П. Емпатійні детермінанти психологічного здоров’я

36

Каткова Т.А. Синдром выгорания как следствие рабочих стрессов и его симптомы

39

Кіясь А.В. Формування ефективних копінг-стратегій учителів як захист їхнього психологічного здоров'я

44

Кобильнік Л.М. Формування настанови особистості до самоактуалізації як чинник збереження психічного здоров’я

 48

Ковальова Л.М. Особливості проявів стресових станів у студентів-медиків вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

 52

Кочкурова О.В. Формування професійної ідентичності та профілактика професійного маргіналізму як засіб збереження психологічного здоров’я педагогів.

 57

Лобода О.В. Креативність як основа психічного здоров’я особистості

61

Манько В.А. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників з повних та неповних сімей як чинник збереження їхнього психічного здоров’я.

 65

Марковец Л.Н., Марковец Г.В. Социогенный стресс как следствие нарушения информационной безопасности личности

 68

Марковец Г.В. Генезис тезауруса антистрессовых паттернов и бихевиоральных копинг-реакций у студентов-психологов.

 73

Марковец Е.Л. Специфика профессионального стресса школьного учителя.

81

Марковец Л.Н. Стресс педагога как "рефлекс самосохранения" его личности

86

Медвін Ю.О., Мелліна Т.В., Кучеренко Є.В. Неоінтегральна психологія як науково-практична база для збереження психічного здоров'я сучасної людини.

 92

Міхова А.Г. Емоції і прояви емоцій: історичний екскурс (стресові та стресоподібні стани)

95

Негриенко И.А. Психологические средства профилактики супружеских конфликтов как фактор предупреждения возникновения психотравмирующих деструкций в семье

 98

Сергеева К.В. Психологическое сопровождение профессионального становления студентов-естественников как фактор сохранения психического здоровья.

 102

Соколова В.Ф. Розвиток національної самосвідомості студентів засобами української літератури як спосіб збереження психічного здоров’я.

 105

Соловйова І.В. Чинники психологічної стійкості особистості до впливу засобів масової інформації

109

Ткаченко В.Є. Благополуччя подружніх відносин і його психологічні детермінанти: теоретичний аналіз

113

Трошкіна І.А. Вплив емоційного вигорання на розвиток особистості викладача

117

Фалько Н.М. Стрес педагога: особливості прояву, діагностика та профілактика.

122

Филатова О.В. Психокоррекционная программа "Толерантность как фактор психического здоровья у сотрудников локомотивных бригад".

 127

Фірсова О.Ю. Вплив стану психічного здоров?я студентів у період навчання у ВНЗ на реалізацію їх особистості.

 131

Камелия Ханчева Защитни механизми и копинг-стратегии в структурата и функционирането на личността – теоретични основания, емпирични данни и прагматични следствия

 137

Харченко С.В., Лапій Х.О. Наукові підходи до вивчення особливостей професійного стресу керівників органів внутрішніх справ як актуальна проблема

 145

Харченко С.В. Основні концептуальні підходи в сучасній психологічній науці щодо вивчення особливостей адаптації першокурсників у просторі вищої школи як один зі стресових періодів їхнього життя

 149

Харченко С.В., Завгородня Д.С. Діагностика стресостійкості старшокласників у період професійного самовизначення

 153

Царькова О.В., Величко Н.Й. Стрес у підлітковому віці та шляхи його подолання

157

Черкасова И.П. Теоретико-методологическая основа исследования реабилитации подростков с физическими нарушениями.

 161

Шугурова Т.Л. Взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх умов соціалізації (в аспекті збереження психічного здоров’я)

 164

Яценко Т.С. Динамика психики и методы ее глубинного познания

168

Закревский В.Э. Индивидуальный опыт – междисциплинарный подход

171  

Петрушин С.В. Потенциал большой тренинговой группы для развития личности в современном меняющемся мире

176

Санников А. И. Психологические характеристики информационного взаимодействия персонала социотехнических систем: анализ содержания и уточнение понятий.

178
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.