Випуск №7 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст

Академіку Аллі Михайлівні Богуш – 70! 4
Абабілова Н.М. До питання про компонентно-структурні особливості конкурентоздатності майбутніх перекладачів. 6
Адаменко О.О. Управлінський аспект освітньої діяльності професора В.З. Смаля. 9
Азарова Н.В. Використання інноваційних технологій навчання у формуванні комунікативної компетенції майбутніх правників. 12
Атаманчук Ю.М. Нормативно-правове забезпечення організації моніторингу державного управління освітою в Україні. 16
Барбан М.М. Роль проектних технологій у роботі з іноземними студентами 20
Бережна В.С. Підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід 24
Бондарь Г.Г., Корень Е.С. Качество образования и тенденции развития образования ХХІ столетия. 27
Ван Бін Компаративний підхід у дослідженні якості художньо-технічної підготовки студентів у класі фортепіано 31
Вертегел В.Л. Апробація педагогічних умов виховання естетичного смаку в студентів засобами іноземних мов 35
Вишківська В.Б. Технологізація навчання у вищій школі як умова вдосконалення підготовки майбутнього вчителя. 39
Гладкова В.М. Оцінювання якості професійної підготовки майбутніх фахівців 42
Голуб Т.П. Компетентність студентів як системний показник якості вищої технічної освіти 45
Гончарова Є.Є. Формування фахової компетенції майбутніх учителів іноземної мови у педагогічних ВНЗ 49
Горожанкіна О.Ю. Розвиток моральної свідомості студентів у процесі вивчення курсу "особливості виконання бардівської пісні" 55
Денищич Т.А. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з політології та історії. 58
Долинський Б.Т. Роль фізичної культури у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи . 62
Дяченко-Богун М.М. Модель професійної підготовки вчителя до організації природоохоронного виховання старшокласників . 65
Завалевська О.В. Інтерактивні методи формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів 68
Кабанська О.С. Педагогічні умови забезпечення оволодіння майбутніми вчителями процедурою педагогічного прогнозування 72
Караєва Т.В. Формування системи вправ для навчання ділової англійської мови студентів економічних спеціальностей . 75
Карпова Е.Е. Проблема оцінювання якості підготовки вчителів у вищих навчальних закладах в контексті болонського процесу . 79
Каткова В.П. Роль комунікативних якостей студентів-менеджерів у процесі професійного становлення фахівця 83
Кашкарьов Г.В. Управління якістю підготовки фахівців як складова процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя правознавства . 86
Кізин І.В. Науково-педагогічні погляди Едварда Жарського у професійній підготовці майбутніх вчителів. 90
Княжева І.А. Інваріантна і варіативна складові процесу професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в педагогічному університеті . 93
Князян М.О. Засоби управління якістю навчання французької мови як іноземної в системі вищої освіти країн Європейського Союзу. 97
Колесник А.Г. Сутність педагогічної майстерності вихователя дошкільного навчального закладу. 101
Копіца Є.П. Аналіз термінологічних номінантів: шлях оптимізації навчального процесу з латинської мови. 105
Король Т.Г. Система тестового контролю англомовної компетенції в читанні студентами немовних спеціальностей. . 107
Корчевна С.О. Підвищення якості освіти майбутніх учителів музики у процесі викладання спецкурсу "інноватика в музично-педагогічному просторі". 111
Кругляков В.Г. До проблеми формування естрадно-сценічної підготовки майбутніх учителів музики 115
Кудрявцева О.А. Тестування як засіб перевірки якості знань з дошкільної педагогіки студентів педагогічного університету . 119
Лебідь О.В. Професоналізм як вищій прояв професійної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу . 123
Лесник О.С. Методика формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музики у вокально-хоровій роботі 126
Лещенко Н.А. Аксіологічне спрямування підготовки фахівців дошкільного профілю в Україні (середина ХІХ – початок ХХ ст.) 130
Лівшун О.В. Психолого-педагогічні особливості формування професійної готовності майбутнього вчителя технології 134
Листопад О.А. Упровадження ідей педагогіки творчості в професійну підготовку студентівпедагогічних ВНЗ . 137
Лю Цяньцянь Сформованість художньої грамотності в майбутніх учителів музики та хореографії. 142
Мрачковська М.М. Компетентнісний підхід до формування міжкультурних комунікативно-професійних якостей майбутнього менеджера. 145
Нестеренко В.В. Пути и средства улучшения качества подготовки студентов при заочной форме обучения . 150
Олендр Т. М. Акредитаційні органи як один із важелів забезпечення високого рівня якості освітніх послуг Американських університетів 155
Омеляненко А.В. Комунікативна культура мовлення як професійна якість майбутнього фахівця дошкільної освіти . 159
Оніпко О.В. Оцінювання за шкалою ECTS: чи здатне воно задовольнити запити української вищої освіти? . 162
Паламарчук Л.М. Комунікативна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін і умови міжпредметної інтеграції 165
Пилищук О.П. Розвиток креативності як компонент професійної компетентності студентів. 170
Попова Н.Ю. Педагогічні умови формування образу "Я" в старших дошкільників в умовах статевого виховання 173
Радьо Т.Ю. Краєзнавчо-освітня підготовка фахівців у Новоросійському університеті (ХІХ ст.) 176
Реброва О.Є. Педагогічні умови формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів мистецьких дисциплін. 181
Ржевська А.В. Особливості сучасної університетської освіти Бельгії. 185
Руденко Ю.А. Використання феномена синестезії як ергономічного засобу в процесі формування вмінь і навичок виразного читання в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 189
Руденко Н.В. Самореалізація особистості студентів у позанавчальній виховній роботі вищих технічних навчальних закладів 194
Скоробогатова М.Р. Развитие системы профессиональной подготовки учителей начальных классов в странах ЕС 197
Стрига Е.В. Навчальні ситуації в контексті формування професійного менталітету майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 201
Тарнопольский О.Б. Обучение английскому языку для специальных целей средствами повышения качества языковой подготовки студентов неязыкового ВУЗА. 205
Тимченко А.А. Досвід управлінської діяльності професора М.М. Грищенка у вищий школі. 208
Ткачова Н.О.,. Варенко Т.К. Аксіологічний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів 212
Федотова Ю. В. Підготовка іноземних громадян у вищій школі України: історико-педагогічний аспект. 215
Фісун О. В. Деякі аспекти формування педагогічної позиції в майбутніх учителів 219
Хромченко О.В. Педагогічна практика як засіб підвищення якості формування творчих умінь майбутніх педагогів 222
Шиловська М. О. Соціокультурна компетенція майбутніх учителів іноземних мов: методологія та перспективи . 226
Шиянюк Л.В. Україномовна комунікативна компетентність студентів вищих технічних навчальних закладів як необхідна складова становлення професіонала . 229
Шупта І.М. Конфлікт як предмет міждисциплінарних досліджень 233
Шварп Н.В. Формування професійної самосвідомості особистості у процесі фахової підготовки. 238
Юрчак В.В. З історії музично-теоретичної підготовки вчителя музики 241
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.