Випуск №9 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

Акимов C К Интернет в аспекте информационных процессов системной организации личности

4

Bj?rg Brekke S?rskog "How do i know that i have learnt?" A focus on involvement in learning processes

10

Березова Л В Психологічні особливості розвитку конструктивного мислення студентів технічних спеціальностей

13

Бік К В Шляхи і засоби корекції авторитарної спрямованості особистості

16

Ваганова Н А Експериментальне дослідження творчого сприймання дошкільниками нової інформації

21

Виноградов П Н Эмпирическое исследование визуального мышления учащихся как творческого компонента личности

25

Галкіна О О Особливості сприйняття сучасної картини світу студентською молоддю

29

Гаража М В Диагностика когнитивных процессов у водителей пассажирского автотранспорта

33

Головська Ю С Комунікативно-організаційні якості у структурі педагогічної майстерності особистості

37

Головська І Г Психологічні особливості впливу на сприйняття інформації

41

Гордієнко-Митрофанова І В Особливості використання маніпулятивів як навчально-ігрового матеріалу та їх вплив на когнітивні модальності особистості

44

Davidovitch N, Soen D Do students think course websites make a difference?

50

Дегтяренко Т В, Шевцова Я В Нові методи оцінки зорового сприйняття та їх упровадження для діагностики рівня перцептивно-когнітивного розвитку дітей

56

Джуринський ПБ Професійна підготовленість майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності за когнітивним компонентом

 

60

Долженкова Г Г, Кернас А В Оптимизация процесса социально-психологической адаптации в высшей школе на примере иностранных студентов

 

65

 

Зинченко В П Слово – главный принцип духовности, познания и действия

 

 

68

 

Каплунович С М, Рейдар Кудланд Формирование творческих способностей студентов вуза в условиях продуктивного обучения

 

76

 

Каплунович И Я О психологической структуре интуиции

 

80

Квасник А В Исследование особенностей когнитивного компонента юмора

84

Клименко І В Антропоцентризм у семіотичному просторі реклами

88

Климович М В Становлення творчої особистості майбутнього вчителя в процесі формування готовності студентів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

91

Коваленко А Б Творчий характер соціально-перцептивного процесу

96

Корабльова Н С Крах когнітивної монополії теорії розуму в діагностиці і терапії сучасної свідомості

100

Костюченко О В Поліфункціональність об’єкта сприймання як фактор впливу на творчу складову перцептивної діяльності

105

Крамченкова В О, Чорновол-Ткаченко А О Гендерні особливості конфліктогенних зон особистості старшокласників

110

Крейдун Н П, Поліванова О Є, Яворовська Л М, Яновська С Г До питання про дослідження інтелектуальної сфери асоціальних підлітків

114

Кременчуцкая М К Место фотографических образов в визуальном конструировании картины мира личности

119

Кузнєцова О В Психологічні особливості комунікативної креативності у осіб з різною адаптивністю

122

Латиш Н М Розвиток конструктивного мислення молодших школярів

128

 

Массанов А В Творчество как условие преодоления субъективных трудностей личности

 

 

132

Медведева Н В Дослідження творчого сприймання

136

Мельничук І В, Петрова Р П Використання арт-терапевтичних технік у підготовці студентів-психологів у контексті ідей Болонського процесу

141

Моляко В А «Уличное» восприятие реалий повседневности в народной поэзии ХХ века

144

Мукій Т В Сучасні психологічні технології діагностики рефлективності

153

Новікова О В Творча рефлексія: традиції та перспективи дослідження

158

Олефір В О Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу

161

Періус Н В Технології формування соціально-психологічної компетентності в майбутніх педагогів шляхом включення до різних видів діяльності

165

Плохих В В Временная детерминация творческого процесса

170

Помиткіна Л В Психологічні особливості прийняття студентами стратегічного життєвого рішення щодо вибору супутника життя

174

Прохоров А О Образ психического состояния: феноменология, механизмы и структурные характеристики

178

Розіна І В Психологічні властивості мислення в дітей молодшого шкільного віку з патологією розумового розвитку

182

Сергеєва А В Психодіагностичний інструментарій дослідження когнітивного компонента інтегральної ідентичності особистості

 

185

Симоненко С М, Хуан Їнь Візуальне мислення в структурі розвитку професійних музикальних здібностей

189

Ситнік С В Когнітивний компонент в управлінській взаємодії

197

Соснюк О П Психосоматична інтерпретація візуальних образів у прикладних дослідженнях

201

Спиридонова Л К Вплив вікових особливостей соціальних уявлень на світосприймання особистості

206

Татьянчиков А О Особливості розумових операцій учнів на етапі адаптації до основної школи

210

Філенко І О Суб'єктивні чинники організації семантичних просторів традиційної української символіки

213

Фролов П Д Особливості візуальної семантики образу політика

218

Цибух Л М, Цибух Д Ф Багатоваріантність розв’язання математичних завдань як фактор розвитку творчого та логічного мислення

 

222

Цимбал М В Особливості та специфіка помилок при розв'язанні творчих економічних задач студентами-фінансистами

 

226

 

Чебан О М Индивидуально-психологические детерминанты проявления творческих способностей при создании визуального образа

 

 

231

 

Черноватий Л М Когнітивні стратегії майбутніх перекладачів в умовах ентропії

 

 

236

 

Шульга В В Ценность творчества для практических психологов

 

 

241

 

 

Санников А И Типологические особенности принятия решений у лиц, отличающихся уверенностью в себе

 

 

245

 

Наші автори

 

 

265

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.