Випуск №4 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

Акопова ЄБ Адаптаційні можливості молодих науковців та аспірантів у період написання дисертаційної роботи

4

Арабаджи-Сапункова СГ Адаптивність особистості психологів-практиків у професійній адаптації

8

Артюшенко О Ф, Дудник І О, Артюшенко А О Педагогічні умови формування готовності підлітків до вольових напружень у процесі фізичного виховання

11

Бабенкова Е А Программа адаптивного физического воспитания в специальных медицинских группах

 

15

Барков В А, Баркова В В Игровой метод в физическом воспитании студентов специального учебного отделения

18

Бирюкова Е А, Чуян Е Н, Заячникова Т В, Передкова И С Мониторинг адаптационных возможностей студентов

 

21

Бондаренко К К, Хихлуха Д А, Малиновский А С Комплексная оценка функционального состояния организма футболистов

25

Борщенко В В, Шепель Л С, Босенко А И, Мальцева МА Сравнительный анализ эффективности регуляции сердечной деятельности у студенток 1 и 2 курсов

31

Врублевский Е П, Врублевская Л Г Специфичность долговременной адаптации двигательного аппарата спортсменок к упражнениям скоростно-силовой направленности

33

Гвоздій С П Освітянські підходи до збереження здоров’я молоді як один із аспектів формування безпечної життєдіяльності

36

Глазков Е О Показники серцево-судинної системи при порушенні адаптації студентів до навчальної діяльності

 

41

Гозак С В, Єлізарова О Т, Станкевич Т В Вплив факторів шкільного середовища на динаміку адаптаційних можливостей школярів

43

Головійчук І М Аналіз динаміки захворювань студентів спеціальної медичної групи

46

Гончаренко М С, Кучук Н Г Исследование динамики здоровья студентов в процессе обучения в классическом университете

50

Джуринський П Б Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної роботи з учнями середнього шкільного віку

53

Добростан ОВ, Плиска ОІ Оцінка рівня соматичного здоров’я та показників функціонального стану студенток першого курсу інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім М П Драгоманова

58

Долинський БТ, Шепель ЛС Роль фізичної культури у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи

61

Єжова О О Діагностика стану умов навчального закладу для формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів

63

Ж?рая А И Формирование личности специалиста по физическому воспитанию средствами самопрограммирования

67

Заікіна Г Л Факторний аналіз складових психофізіологічної "ціни" пізнавальної діяльності учнів різної статі з різною успішністю навчання

70

Зацепин А В, Севдалев С В Оздоровительный бег в системе физического воспитания учащихся старшего школьного возраста, проживающих в условиях Гомельского региона

75

Іваночко О Ю, Лозюк М Я, Рибак В П, Яворський Т І Моделювання рівнів фізичних навантажень студентів з порушенням обміну речовин

78

Ігнатенко С О Оптимізація процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу

80

Калиниченко І О Використання проби Руф’є для оцінки функціональних резервних можливостей організму дітей 6 – 17 років

82

Кириллова А В, Янцев А В, Панова С А Динамика адаптационного потенциала студентов под воздействием эфирного масла шалфея

86

Коргун Л М, Витичак Н А Соціальна адаптація розумово відсталих дітей дошкільного віку в умовах ігрової діяльності

88

Корж Н Л Аналіз динаміки показників фізичної підготовленості студентів першого курсу технічних спеціальностей

92

Коробейніков Г В, Коробейнікова Л Г, Орлюк В В Адаптаційні реакції ритму серця у спортсменів з різним рівнем психофізіологічного реагування

95

Кочура Д А, Венжега В В, Фурсова Д О Вплив антропогенних факторів на функціональний стан нервової системи студентів

99

Кривоногова О В Труднощі протікання адаптації до умов дитячої дошкільної установи в дитини зі СДУГ

102

Кунинець О Б, Магльований А В, Іваночко О Ю, Новицький О О Моделювання рівня інтенсивності фізичних навантажень студентів спеціальної медичної групи з захворюваннями серцево-судинної системи

104

Латіна Г О Оцінка вегетативної регуляції серцевого ритму студентів-спортсменів при фізичному навантаженні

108

Логвина Т Ю Оптимизация физических нагрузок и режимов двигательной активности дошкольников на основе комплексной оценки физического состояния

111

Логвиненко О Б, Гук О В Виховання фізичної культури учнів як спільна діяльність педагогів загальноосвітньої школи

115

Магльований А В, Кунинець О Б, Стрельбицький Л В, Хомишин В П Характеристика реакції та адаптації показників кардіогемодинаміки на дозоване фізичне навантаження осіб з ампутацією нижніх кінцівок

118

Максимук О В, Врублевский Е П, Козлов С С Физкультурно-оздоровительные занятия с женщинами зрелого возраста с учетом их психофизических особенностей

122

Мечетный Ю Н, Кратинова И П, Яковлева Е В Валеологические аспекты коррекции психоэмоционального состояния спортсменов на различных этапах тренировочного цикла

124

Михалюк Є Л, Малахова С М, Левченко Л І Стан деяких інтегральних показників систем організму юнаків та дівчат з первинною артеріальною гіпертензією під впливом дозованих фізичних тренувань

127

Нарскин Г И, Тозик О В, Нарскин А Г Влияние занятий оздоровительной физической культурой на динамику адаптационных процессов учащихся старших классов

130

Пастухова Н Л, Пастухов А О Состояние здоровья одаренных детей

133

Подгорна В В Оцінка стану психомоторної функції школярів 9-10 років у динаміці навчального процесу

135

Подоляко В А, Евтухова Л А, Игнатенко В А Физиологический подбор частоты КВЧ-излучения для ММВ-терапии с помощью реологического теста in vitro

138

Подрігало Л В, Пашкевич С А, Кривенцова І В, Сокол К М, Трегубов В В Використання гігієнічних методик для виявлення й прогнозування донозологічних станів у школярів

142

Подрігало Л В, Пашкевич С А, Галашко М І, Коник Л В, Тихонова В А, Ісаєва М В Порівняльний аналіз динаміки розумової працездатності студентів

145

Приймаков А А Взаимосвязи соматической и висцеральных систем при напряженной мышечной деятельности у спортсменов

148

Присяжнюк С І Формування фізкультурно-рекреативної культури студентів спеціальної медичної групи

154

Прокоф’єва-Акопова С А Адаптація до соціуму батьків, які виховують дітей з особливими потребами

158

Романчук О П До питання сенсомоторної організації рухів у різних видах спорту

163

Самокиш І І, Босенко А І, Трофименко І Г Оцінювання фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів

166

Сварковська Л А Особливості фізичного виховання дітей з вадами зору в умовах дошкільного закладу

168

Сергиенко Л П, Лишевская В М Дифференциальная оценка развития скоростной силы у студентов в возрасте 17–19 лет

171

Твердохліб М М, Дяченко С В Адаптація молодших школярів до навчання в малокомплектній сільській школі

177

Тозик О В, Ковалева О А, Даниленко О С, Жериков И К Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся младших классов, занимающихся и не занимающихся спортом

180

Тупіленко С В Проблема використання особистісно орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей другого-третього року життя

183

Umiastowska D Analysis of reasons of students’ low physical activity

186

Фідірко М О Валеологічні аспекти фізичного виховання майбутніх учителів фізичної культури

189

Холодов С А, Бобро Е В, Босенко А И Оценка общего функционального состояния ЦНС у студенток, обучающихся на 1 курсах высших учебных заведений

191

Хорошуха М Ф Особливості впливу тренувальних навантажень різної спрямованості на формування інтегрального здоров`я юних спортсменів 13-16 років

195

Хренкова В В, Бондин В И, Абакумова Л В, Соколова Е Е, Лобанова И Ю, Мостовая Е П, Кондратьева Л А Комплексная оценка адаптационных возможностей организма подростков с разным уровнем учебной нагрузки

198

Чиженок Т М, Власенко К Л Аналіз стану здоровя учнів 1-4 класів за даними медичного контролю загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя

200

Чуян Е Н, Никифоров И Р Изменение адаптационной реакции к физической нагрузке под воздействием низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты

202

Шлык Н И, Кириллова Т Г, Сапожникова Е Н, Жужгов А П Особенности ортостатической реакции у спортсменов с разными типами вегетативной регуляции по данным анализа вариабельности сердечного ритма

206

Наші автори

236

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.