Випуск №8 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження особистості

 

Белоусова Р.В. Взаимодействие показателей социального интеллекта и коммуникативной креативности.

Велитченко Л.К. Принципи обистісно-діяльнісного підходу та структура особистості

8

12

Дыкина Л.В. Сновидения и их природа: общие принципы интерпретации снов.

16

Ершова-Бабенко И.В. Психосинергетические следствия в постнеклассической науке

20

Кузнецова О.В. Адаптивный потенциал жизнестойкой личности.

26

Майданюк О.О. Вплив соціальної потреби у схваленні на формування конформності

30

Макогон И.К., Ениколопов С.Е. Моральные эмоции и регуляция поведения.

34

Меліхова І.О. Влив мотивації досягнення успіху на вольові властивості особистості

38

Мустафаев С.М. Роль совместной учебной деятельности в процессе межэтнической адаптации студентов

42

Романюк Л.В. Психологія становлення цінностей особистості у швидкозмінюваному світі.

47

Савчук В.В. Філософські та психологічні підходи до визначення поняття "національна самосвідомість".

51

Эмирасанова Э.У. Методологическое обоснование возрастных кризисов развития.

55

Розділ 2. Типове та індивідуальне в структурі особистості професіонала

 

Карковська Р.І. Соціально-психологічні чинники трудоголізму програмістів

60

Керик О.Є. Особливості емоційної насиченості життєвої перспективи особистості при переживанні психотравмуючих ситуацій

63

Кошлань І.Г., Дерябіна І.Г. Специфіка комунікативної толерантності у студентів – представників різних типів акцентуацій

68

Крошка О.І. Структура емоційно-оцінного ставлення особистості до себе.

72

Мелихова И. А., Кузин Е. Д. Отношение девушек и юношей к чувству любви.

76

Онищенко О.Ю. Профилактика возникновения пограничных состояний личности методом когнитивной психотерапии.

80

Осичка А.В. Смысловосприятие личности во время жизненного кризиса

86

Пилат Н.І., Стахів І.І. Ґендернo-рольові уявлення особистості в сімейних стосунках

90

Сидоренко Н.І. Особистісні відмінності майбутніх педагогів з різним рівнем розвитку саморегуляції поведінки

94

Фоля Ю.П. Группировка показателей внушаемости методом факторного анализа.

97

 

Розділ 3. Сучасні психологічні технології діагностики та корекції особистості

 

Большакова А.М. Психодіагностичний інструментарій вивчення суб’єктивної картини життєвого шляху.

101

Гера Т. Теорія соціального пізнання в обґрунтуванні соціально-перцептивного тренінгу педагогів.

105

Дацун О.В. Особливості психологічної діагностики емоційного стану дітей на уроках.

109

Казанжи М.Й. Проблеми дослідження мотивації допомоги

112

Петровська Г. О. Досвід використання комплексу психодіагностичних методик для оцінювання тілесної ідентичності студентів

116

Пурло Е.Ю. Роль жизненной творческой позиции в переживании личностью экзистенциального кризиса

120

Пучкова Л.Л. Особенности креативности у подростков с различным уровнем успеваемости.

Штепа О. С. Самоменеджмент: дефініція та діагностика

125

128

Розділ 4. Становлення особистості та її ідентичності у сучасній психології

 

Булгакова В.О. Мотивація досягнення успіху і правова культура менеджерів

131

Куцебо О.М. Особливості психологічних захисних механізмів особистості майбутніх медиків.

136

Малхазов О.Р. До проблеми діагностики нейродинамічних, індивідуально-типологічних та особистісних характеристик учнів випускних класів та студентів І-ІІ курсів ВНЗ.

140

Марковец Л.Н. Особенности проявлений стрессовых состояний у будущих психологов-практиков

146

Массанов А.В. Мотиваційні детермінанти психологічних бар’єрів в діяльності особистості

151

Меліхова І.О., Яковлєва М.В. Вплив мотивації на навчання студентів в педагогічному ВНЗ

155

Мельник Н.Ю. Временные аспекты самосознания у лиц с различными статусами профессиональной идентичности

161

Санніков О.І., Заваленко С.В. Професійні деструкції PR – менеджерів

Ситянін В.В. Шляхи і форми формування професійно-правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи

168

173

Фалько Н.М. Психологічні засади формування інтернальності студентів психолого-педагогічних спеціальностей ВНЗ.

176

   

Розділ 5. Особливості розвитку особистості: онтогенетичний підхід

 

Біляєва Н. В. Особливості розвитку ставлення молодших школярів до навчання як провідного ставлення особистості

181

Гузенко В.А. Взаємозв'язок соціальних страхів та мотивації уникнення невдач в юнацькому віці.

184

Денисов І.Г. Схильність до асоціальної поведінки в структурі самосвідомості підлітка

189

Эль-Дакдуки И.М. Взаимосвязь черт характера личности и злоупотребления алкоголя.

193

Каряка І.В. Психологічні аспекти розвитку музично-образного мислення старших дошкільників

196

Коваль Г.Ш. Профілактичні заходи з попередження делінквентної поведінки підлітків.

201

Кривоногова О.В., Дегтяренко Т.В. Изменения полоролевого поведения подростков, страдающих опийной формой наркомании

205

Литвиненко О.Д. До питання про ритмічну структуру психіки

Монке О.С., Молодецька Г.І. Формування свідомого ставлення до занять фізичними вправами у дошкільників (у процесі родинного виховання).

208

212

Олійник О.О. Роль пізнавальної активності та мислення у формуванні самооцінки старших дошкільників.

217

Пенова И.К. Личностные и психосоциальные факторы выгорания медицинских работников

220

Пономаренко И.Л. Когнитивные аспекты социально-психологической дезадаптации у подростков.

224

Прокоф’єва-Акопова С.О. Психологічні особливості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

227

Прокоф’єва О.О. Юнаки як об’єкти маніпулятивних міжособистісних стосунків

233

Ситнік С.В. Особливості самоствердження старшокласників з різними гендерними характеристиками

Черкасов М.П. Проблема методів самооцінювання:зауваги та міркування

238

242

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.