Ашихміна Н. В. Сутність і компонентна структура фахової культури майбутніх учителів музики

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 42-47.

Наталія Віталіївна Ашихміна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


СУТНІСТЬ І КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ФАХОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто проблему формування фахової культури студентів у процесі музичного навчання в педагогічних університетах. Здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з означеного питання. Порів- няно феномени професійної та фахової культури особистості. Уточнено специфіку фахового навчання май- бутніх учителів музики. Визначено сутність, зміст і компонентну структуру фахової культури студентів мистецько-педагогічних вишів. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

культура, фах, професійна культура, фахова культура, фахове навчання, майбутній учитель музики.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дремлюга И. Е. Профессиональная культура учителя музыки [Электронный ресурс] / И. Е. Дремлюга // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/580654/.
2. Іващенко В. Фах – це спеціальність? Чи спе- ціальність – це фах? [Електронний ресурс] / В. Іващенко // Інформаційна довідкова система «Ку- льтура мови на щодень». – Режим доступу : http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/mix/51-19-57- 58-26.pdf.
3. Коган Л. Н. Социология культуры : [Учеб. пособие] / Л. Н. Коган. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1992. – 120 с.
4. Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевчен- ко. – К. : Україна, 2003. – C. 173.
5. Морфология культуры. Структура и динами- ка / сост. Г. А. Аванесова, Э. В. Быкова и др. – М. : Прогресс, 1994. – С. 34.
6. Новицкая Е. Н. Системный подход к форми- рованию профессиональной культуры студентов пед- вуза : на материале подготовки учителя музы- ки : автореф. дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. Н. Новицкая. – Саратов, 2002. – 24 с.
7. Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь / А. М. Прохоров. – [2 изд., перераб. и доп]. – Спб. : Норинт, 2014. – 1456 с.
8. Словник української мови : в 11 Т. / Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. –К. : Наукова ду- мка, 1970-1980. – Т. 10. – С. 570.
9. Шевченко І. Л. Формування професійної ку- льтури майбутнього вчителя музики : автореф. дис. … канд. пед.. наук : 13.00.04 / І. Л. Шевченко. – Кірово- град, 2008. – 22 с. 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.