Випуск №5, 2016

Титульна сторінка 

Pietrulewicz B,
Zhuravlova L.

Significance of relationships and psychosocial adaptation during adolescence

7

Liberska H.

Relations between identity and temporal orientation in adolescence

30

Горбунова В. В.

Сприяння соціального оточення відновленню та зростанню особистості при посттравматичних станах та розладах

40

Климчук В. О.

Посттравматичне зростання та як можна йому сприяти у психотерапії

46

Снігур Л. А., Сарафанюк Е. І, Луханін В. В., Ворона В. В.

Психологічні основи реалізації завдання вищої військової школи щодо формування майбутнього офіцера як лідера

53

Булгакова О. Ю.

Теоретико-методологічні основи у визначенні змісту поняття «психологічна готовність»

60

Весельська А. Л.

Психологічна модель розуміння музичних творів: структура та компонентний склад

66

Водолазська О. О.

Саморегуляція у професійному становленні майбутнього фахівця

72

Гавриловська К. П., Фурман О. І.

Особливості Я-концепції осіб, що перебувають у неформальних релігійних організаціях

78

Данильченко Т. В.

Особливості соціальної поведінки осіб з різним типом суб’єктивного соціального благополуччя

83

Загурська І. С., Никончук Н. О.

Тренінг як форма психологічної допомоги у подоланні ситуативної тривожності старшокласників

90

Кабиш-Рибалка А. В.

Життєві стратегії як творчі засоби проектування життєвого шляху особистості

95

Кабиш-Рибалка Т. В.

Аналіз моделей організаційної прихильності у волонтерів спортивного профілю

100

Кириченко В. В.

Життя в епоху змін

107

Кириченко О. М.

Дослідження самооцінки студентів-психологів

113

Кузнєцова О. В.

Самозмінювання як ресурс інноваційності особистості

117

Можаровська Т. В.

Структурно-динамічна модель розвитку екологічної свідомості

124

Фальковська Л. М.

Конструкт справедливості як механізм регуляції поведінки

131

Фриз І. В.,
 Сидоренко Н. І.

Психологічні детермінанти розвитку вольових якостей в юнацькому віці

136

Журавльова Л. П.
Дончев Ф. А.

Исследование образа тела в сознании трансгуманистов

142

Власенко І. А.

Активізація конструктивного потенціалу внутрішньоособистісних конфліктів учителів як передумова їх особистісно-професійного зростання

151

Гавриловська К. П.

Соціальне конструювання правової дійсності

157

Даценко Т. О.

Опанування технік психолого-педагогічної підтримки дитини як умова професійного зростання педагога

162

Дмитрієва С. М.,
Бутузова Л. П.

Психологічні особливості самооцінки та рівня домагань старшокласників

166

Дубравська Н. М.,
Сидоренко Н. І.

Актуалізація особистісних детермінант успішної професійної підготовки майбутніх підприємців

172

Иванова Я. В.

Пассионарность и экзистенция: соотношение эмпирических показателей

178

Кирильчук І. В.

Особливості формування суб’єктності учня в підлітковому віці

184

Король Л. М.,
 Максимець С. М.

Психологічні проблеми впливу інтернету на становлення особистості

189

Кулаковський Т. Ю.,
Кулаковська О. Г.

Підприємницькі наміри як передумова підприємницької діяльності

194

Литвинчук А. І.

Рефлексія емпатійних переживань в юнацькому віці: екологічний аспект

200

Лучків В. З.

Вікові особливості гендерних відмінностей емпатійної детермінації асертивності

205

Мазяр О. В.

Глибиннопсихологічні особливості сприймання «пікаперами» осіб іншої статі

212

Майстренко Т. М.

Особистісні цінності у регуляції навчальної діяльності студентів

218

Мачушник О. Л.

Пізнавальна активність як важлива складова професійної підготовки психологів

223

Мужанова Н. В.

Вікові особливості смислової сфери представників неформальних субкультур

228

Портницька Н. Ф.,
Долінчук І. О.

Способи вирішення конфліктів як чинник побудови подружніх стосунків: актуальні тенденції

233

Сенкевич В. Г.

Вікові відмінності у психологічному реагуванні на небезпеку щодо ураження ВІЛ

238

Сидоренко Н. І.,
 Фриз І. В.

Проблема саморегуляції поведінки та її особливості у майбутніх вчителів

246

Тичина І. М.

Інтрапсихічна монодрама як метод пізнання та пошуку внутрішніх ресурсів розвитку особистості

251

Шапран Т. М.

Використання мотивів символдрами в роботі з внутрішними конфліктами осіб юнацького віку

256

Шмиглюк О. Г.

Особливості уявлень учасників АТО про сучасного українця

261

Шпак М. М.

Емоційний інтелект як особистісний ресурс забезпечення психологічного благополуччя молодших школярів

266

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.