Випуск №4 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Нагрибельна І.А. Самостійна робота з курсу методики навчання української мови як складова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи

 278

Нестеренко В.В. Духовное развитие личности как педагогическая проблема.

280

Онищук І.А. Синтез мистецтв як засіб активізації прагнення дошкільника творчо виразити себе.

284

Pyrzyk I. Praktyczna realizacja podstawowych za?o?e? opieku?czo-wychowawczej koncepcji

288

Павелків К.М. Формування рефлексивної культури майбутніх учителів на початковому етапі професійно-педагогічної підготовки.

 290

Павлущенко Н.М. Дослідження впливу статево-рольових стереотипів та основних чинників гендерної соціалізації на дітей молодшого шкільного віку.

 293

Павлюк Т. О. Формування основ комп’ютерної грамотності дітей старшого дошкільного віку

296

Пальшкова І.О. Формування професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів

299

Парфілова С.Л. Організація навчально-пошукової діяльності молодших школярів.

305

Пихтіна Н.П. Особливості виховання дошкільників з негативними проявами в поведінці.

308

Підлипняк І.Ю. Теоретичні засади організації педагогічного процесу в різновіковій групі дошкільного навчального закладу.

 311

Полєвікова О.Б. Словоцентрична система Л.С. Виготського як психологічна основа мовної освіти й мовленнєвого розвитку дошкільника.

 314

Полякова І.В. Подолання бар’єрів розвитку креативності у процесі професійного навчання майбутніх учителів початкової школи.

 317

Поніманська Т. І. Проблеми підготовки педагогічних кадрів до гуманістичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах

 320

Пономарьова В.А. Етапи формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення

323

Порохнавець В. Формування культури здорового способу життя майбутніх учителів початкової школи на заняттях психолого-педагогічного циклу.

 327

Прокопів Л.М. До проблеми організації навчально-виховного процесу в сучасній малочисельній сільській школі.

 328

Пушкар Л.В. Методичні засади формування музичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи

 331

Радзівіл Т.А. До проблеми виховання художнього колективу студентів – майбутніх учителів початкової школи.

 335

Резнік Н.О. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності.

337

Рогальська І.П. Соціалізація та виховання особистості як комплексна проблема дошкільної педагогіки.

 340

Руденко Ю.А. Тренінг як засіб розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів

344

Савлучинська Л.Г., Лончак В.А. Досвід організації позакласної роботи з виховання екологічної культури учнів початкових класів на прикладі роботи гуртка Великодолинського шкільного лісництва "Паросток"

  348

Савченко К.Ю. Вивчення проблеми комунікативного потенціалу майбутніх учителів засобами моделювання професійних ситуацій

 353

Савченко Л.О. Педагогічна діагностика особливості проведення контролю за якістю освіти    майбутніх учителів.

 355

Савченко М.В. Вплив ігрової діяльності на виховання самостійності в дітей дошкільного віку

358

Савченко О. П. "Викладач – студент": суть і особливості процесу спілкування.

362

Садова Т. А. Розвиток мотивації пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульного навчання

 364

Сайфул Дин Абдул Салам Межкультурная компетентность современного специалиста

368

Саяпіна С.А. Розвиток теорії гри в дошкільній педагогіці (20-30-ті рр. ХХ ст.)

370

Світлична С.П. Сутність та характеристика особистісно орієнтованої технології виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини

 373

Севенюк С.А. Общепрофессиональная подготовка специалистов дошкольного и начального образования

 377

Семчук С.І. Актуальні питання формування комп’ютерної компетентності фахівців дошкільної освіти.

379

Скалозуб Т.І. Наступність у роботі з художньою книгою між дошкільною і початковою ланками освіти.

 382

Скворцова С.О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів

385

Сокаль М.А. Про засвоєння молодшими школярами національно-культурної семантики паремій

389

Сокирко О.С. Деякі аспекти методики початкового навчання плавання глухих дітей дошкільного віку

 392

Соколовська О.С. Духовне становлення майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу в системі виховної роботи викладача університету

 395

Сорока О.В. Діагностичні можливості арт-терапії у роботі з молодшими школярами.

397

Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Воропай Н.А. До оцінювання взаємодії у моделі "викладач-студент-середовище"

 401

Стас Т.В. Емоційна культура вчителя початкової школи як педагогічна проблема.

406

Степанова Т.М. Наступність і перспективність у модернізації сучасної дошкільної ланки освіти.

408

Сторож В.В. Соціонічний підхід у системі підготовки майбутніх соціальних педагогів

411

Стрілець С.І. Інноваційна складова в гуманітарних національних проектах

414

Сугейко Л.Г. Методика роботи над оповіданням у фаховій підготовці майбутнього вчителя:    теорія та практика.

 418

Сурина И.А. Особенности профессиональной подготовки учителей в польских вузах

421

Тамбовська Х.В. Розвиток критичного мислення як засіб формування інтелектуальної культури учнів.

 426

Таран І.В. Теоретичні основи формування педагогічної гнучкості  у  процесі  професійної підготовки майбутніх учителів

 428

Тербиш Батзаяа Подготовка учителей начального образования в Монголии.

432

Тіхомірова О.В. Вплив художніх текстів на естетичну культуру особистості дошкільника

433

Трубник І.В. Екологічна діяльність та екологічно мотивована поведінка старших дошкільників.

436

Турбарова Н.К. До проблеми укладання фразеологічних словників для учнів початкової школи.

439

Уліщенко В. Класифікація моніторингових завдань у методиці інтерсуб’єктного навчання української літератури

 441

Унтілова Е. А. Педагогічні умови профорієнтаційної роботи в початковій школі.

445

Фасолько Т.С. Теоретичні підходи до проблеми формування асертивної поведінки в дітей дошкільного віку.

 449

Хімчук Л.І. Психолого-педагогічні аспекти розвитку технічного мислення в учнів 1-4 класів

452

Ху Діхуа Проблема полікультурної компетентності майбутніх фахівців вищої педагогічної школи

455

Цимбалюк Я.С. Структура методичної компетентності вчителя.

457

Чемоніна Л.В. Дидактичні можливості використання комп’ютерів у навчальному процесі загальноосвітнього закладу

 461

Червінська І.Б., Нікорак Я.Я. Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів

464

Черепанова С.Б. Навчання іншомовного спілкування дошкільників

467

Чулошнікова М.О. Умови й застереження щодо застосування гри в дошкільній освіті

469

Чупахіна С.В. Розвиток логічного мислення дошкільників: теоретичні засади

474

Шевчук І.В. Творчі підходи до вивчення математики  в початкових класах

478

Щука Г.П. Підготовка фахівців сфери туризму: проблеми кадрового забезпечення

483

Яковишина Т.В. Педагогічна взаємодія: ретроспективний аналіз та сучасний стан проблеми.

487

Ярыгин О.Н. Теоретический аспект определения компетентностных понятий

491

 Резюме / Summary.Наші автори.

 496-499

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.