Випуск №2 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Педагогіка  
Богуш А.М. Становлення і розвиток розуміння мовлення дітьми раннього віку в контексті дискурсивної лінгвістики 3
Богданова І.М. Шляхи формування особистісної змобілізованості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки 8
Глазова В.В. Виявлення готовності вчителя до контрольно-оцінної діяльності 12
Джуринський П.Б. Визначення технологічних критеріїв підготовленості майбутніх фахівців фізичного виховання до оздоровчої освіти школярів 15
Ірхіна Ю.В. Педагогічні умови формування професійної толерантності магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи 20
Кияновский А.А. Формирование культурной и гражданской идентичности: инновационная модель "Школа гуманитарного труда" 23
Коваль Л.В. Організація здоров’язбережувального навчально-виховного процесу в початковій школі з урахуванням психофізіологічних особливостей молодших школярів 25
Короленко В.Л. Виховний вплив моральних цінностей на загальний розвиток дитини середнього шкільного віку 29
Мартынова Р.Ю., Добровольская Л.С. Психологические особенности лингвокоммуникативного этапа процессуальной интеграции профессиональной и иноязычной речевой деятельности  32
Руденко Т.Б. Сутність культури педагогічного спілкування майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 41
Сергеєва Т.П. Теоретичні засади формування культури здоров’я студентської молоді 44
Смакула О.І. Гуманізація освіти і проблеми фізичного виховання та спорту у вищій школі 49
Ткачук Т.С. Ціннісно-гуманістичний потенціал волонтерства 52
Тодорцева Ю.В. Форми роботи соціального педагога з родиною щодо попередження насильства в сім?ї 55
Черняк С.Г. Розвиток тенденцій організаційно-педагогічних засад діяльності Київського університету: минуле та сучасне 61
Методика  
Богуш А.М. Мовленнєвий супровід підготовки майбутніх вихователів до засвоєння дошкільниками народознавчої лексики 65
Бершадська Н.С. Контроль рівня сформованості англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей 68
Бриль Г.К., Савлучинська Л.Г., Лебідь І.М. Еколого-естетичне виховання молодших школярів у процесі ігрової діяльності 71
Вижимова Т.О. Формування комунікативної культури майбутнього вчителя музики в процесі вивчення художньої культури 74
Заболотська О.О. Формування соціокультурної компетенції студентів засобами аутентичних текстів 78
Кожедуб Л.Г. Об’єктивна складність структурно-смислової організації драматичних творів у процесі формування німецькомовної компетенції в читанні 83
Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок тестування торгових систем на основі програмного продукту MetaStock 86
Кучерява О.А. Шляхи реалізації культурологічного принципу навчання української мови у вищій школі 91
Малецька І.В. Кваліметричні показники рівня розвитку креативності майбутнього словесника 93
Мельниченко Г.В. Розвиток іншомовних діалогічних навичок студентів у системі модульного навчання 97
Негрівода О.О. Використання навчальних ситуацій (кейсів) у контексті професійно орієнтаційної роботи 100
Ремез Н.Д. Експериментальна модель підготовки вчителів гуманітарних дисциплін у післядипломній освіті до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів 103
Тарарака Т.В., Фешина Г.Я., Окончук О.В. Духовно орієнтована виховна робота – застава ефективного розвитку особистості 108
Татарина И.А., Алексеева О.Б. К вопросу об интенсивном обучении англоязычной грамматике 112
Шкільова Г.М. Інформаційно-знаннєва компонента методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації проектної діяльності молодших школярів  115
Шишлевська О.В. Реалізація моделі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми у поліетнічному соціумі Криму 119

Массанов А.В. Вдосконалення професійно важливих якостей майбутніх практичних психологів

121

 Резюме / Summary.

 Наші автори.

121

133

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.