Випуск №1 Наука і Освіта 2011 рік

Зміст

Акимова Л Н Гендерные стереотипы и ценностные ориентации личности в полиэтническом пространстве

3

Бабин І  І Забезпечення якості вищої освіти: європейський, національний та інституційний рівні

7

Булгакова В О Психологічні основи правової культури молоді

14

Васильєва О А Фактори професійного самовизначення особистості в сучасних умовах

19

Вереітіна І А Реалізація концепції інтегрованого навчання "загальної екології" студентів технічних закладів засобами англійської мови

23

Горина Ж Д Межкультурная парадигма в социокультурном языковом пространстве Украины

26

Грудок-Костюшко М О Діалогова компетентність в умовах реформування сучасної освіти

31

Vareikis Egidijus Problems of creation of new geopolitics of Ukraine: the regional approach

35

Жаровцева Т Г, Асалыоглу А Образовательная политика стран черноморского бассейна в сфере подготовки специалистов педагогического профиля

38

Ирхина Ю В Толерантность и диалогичность общения

41

Княжева І  А Загальнонаукове трактування сутності макроконцепту "культура"

43

Копусь ОА Дидактична стратегія як проект керованої діяльності підготовки майбутніх магістрів-філологів

47

Листопад О А Реалізація спільних наукових проектів у дослідженні проблем творчості

51

Лыкова В А Терапевтические ресурсы образовательного процесса в университете

55

Мазоха І С Аналіз теоретико-емпіричних досліджень феномена агресії та агресивності

59

Маковецька К М Зв'язок комунікативної толерантності з ціннісними орієнтаціями особистості

62

Меліхова І О Мотивація спілкування у представників різних етносів

64

Михайлова Л А Формирование профессионально-педагогической направленности будущего учителя с помощью иностранных языков

68

Поспелова И Д, Шараф А А Актуальность проблемы влияния мультимедийной среды на формирующуюся личность народов черноморского бассейна

71

Рудык Н М Обучение англоязычной спонтанной коммуникации студентов вузов как средство интеграции украинского образования в общеевропейское образовательное пространство

76

Се Цзін Сутність культурологічного підходу в процесі формування духовної культури сучасної молоді

78

Симоненко С М, Ал Дафар Абд Ал Барі Порівняльний аналіз особливостей візуалізації сучасної картини світу студентської молоді України та Іраку

81

Урбан О А Міжрегіональна співпраця як чинник розвитку співпраці між країнами чорноморського басейну

 

86

Чачко С Л Психічна травма та етнічна ідентичність особистості

87

Яковлева М В Психология межкультурной коммуникации как новая образовательная дисциплина в современных условиях обучения

90

Яремчук О В Діалектика глобальності та етнічності в етнокультурній міфотворчості українців

95

Горячая Т С Феномен "болезни" в психологии и в христианском богословии

99

Резюме / Summary

 

105

Наші автори

110

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.