Випуск №7 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Карпова Э.Э. Проблема качества обучения и его мониторинга

4

Богуш А.М. Культурологічний підхід до організації розвивального середовища у вищому навчальному закладі в аспекті спадщини В. Сухомлинського

 8

Адаменко О.О. Методологія персоніфікованого дослідження

12

Азарова Н.В. Формування професійного мовлення майбутніх правників

15

Атаманчук Ю.М. Теоретичні аспекти інформатизації управління навчально-виховним процесом.

19

Барановська В.М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи.

24

Бережна В.С. Результати якісних змін та доповнень до навчального плану з урахуванням особливостей підготовки майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності.

 27

Бігич О.Б. Електронні VS друковані навчальні посібники (на прикладі посібника "Урок англійської мови в початковій школі").

 30

Борова Т.А. Коучинг – новітня технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу

 33

Бучківська Г.В., Греськова В.В. Співпраця музею народного декоративно-ужиткового мистецтва і навчального закладу в етнохудожньому та трудовому вихованні майбутнього педагога

 37

Вертегел В.Л. Виховання естетичного смаку майбутніх правників засобами самостійної роботи з іноземної мови.

 40

Вієвська М.Г. Питання про ускладнення процесу формування соціальної відповідальності фахівців.

43

Воронова С.В. Підготовка резерву керівних кадрів - першочергове завдання менеджменту освіти.

47

Гаращенко Л.В. Підготовка спеціалістів з дошкільної освіти до здоровязбережувальної діяльності

51

Голуб Т.П. Організація науково-дослідницької роботи студентів у реаліях інтернаціоналізації освіти.

55

Горгош Л.І. Лінгвістичні основи методики навчання граматики в початкових класах

59

Горобець Д.В. Менеджмент освітніх інновацій як основа управління розвитком педагогічного коледжу.

64

Григор’єва В.В. Культурологічні засади підготовки вчителя музики у вищому навчальному закладі

68

Гулай О.I. Викладач вищої школи в контексті компетентнісного підходу.

71

Гулецька Я.Г. Використання проектної методики для розвитку іншомовної комунікативної компетенції магістрантів

 74

Денищич Т.А. Психолінгвістичний аспект розвитку рецептивних комунікативних умінь і навичок студентів

 78

Джуринський П.Б. Формування готовності студентів до діяльності вчителя фізичної культури: сучасний стан

 81

Диба Л.М. Сучасна економічна теорія та шляхи її методологічного оновлення.

86

Довбня С.О. Теоретичні засади ігрової діяльності дошкільників: аспект підготовки студентів до методологічного забезпечення наукових досліджень.

 91

Долинський Б.Т., Борщенко В.В. Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання молодших школярів.

 94

Дроздова І.П. Використання інтерактивних методів у навчанні української мови студентів ВНЗ нефілологічного профілю.

 98

Дудчак Г.І. Розвиток самостійності майбутніх учителів початкових класів у процесі аудиторної роботи.

102

Іванишин Г.Я. Використання сучасних технологій у процесі навчання усного мовлення студентів-іноземців.

 105

Карпова О.О. Сучасні технології навчання іноземної мови студентів в економічному ВНЗ.

108

Каткова В.П. Комунікативні якості студентів-менеджерів: аспект професійної підготовки майбутнього фахівця.

 111

Киричок А.С. Христина Алчевська про моральне і професійне самовдосконалення педагога…

114

Коваленко О.В. Формування готовності до інноваційної професійної діяльності в майбутніх педагогів дошкільних закладів

 117

Костенко Р.В. Формування в майбутніх економістів знань, умінь та навичок тестування стратегій торгівлі на валютному ринку на основі терміналу MetaTrader 4.

 121

Кочкурова О.В. Особливості взаємозв’язку професійної ідентичності та особистісної зрілості майбутніх учителів

 126

Кулінка Ю.С. Підготовка студентів на засадах технологічного підходу до організації превентивної діяльності з девіантними підлітками.

 130

Куліш Р.В. Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах.

 134

Листопад О.А.  Використання ідей педагогіки творчості в дошкільних навчальних закладах.

138

Луцан Н.І. Упровадження інноваційних технологій в освіту.

143

Максимчук Г.М. Використання інноваційних технологій у процесі словникової роботи початкової школи .

 146

Мардарова І. К. Деякі аспекти проблеми підготовки майбутніх педагогів до організації пізнавальної діяльності дітей.

 149

Матюха Г.В. Психологічні передумови формування іншомовного динамічного стереотипу дітей дошкільного віку

 152

Метьолкіна О.М. Результати розвідувального експериментального навчання студентів-митників англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення

 156

Мурована Н.М. Педагогічне діагностування професійної компетентності вчителів музики в умовах підвищення кваліфікації.

 159

Мусаєв К.Ф. Підготовка педагогічних кадрів для позашкільних закладів освіти.

162

Набока О.Г. Науково-дослідна діяльність студента як професійно орієнтована технологія.

165

Негрівода О.О. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до професійно-орієнтаційної роботи зі старшокласниками

 169

Немченко С.Г., Лебідь О.В. Інтегративна сутність рефлексивної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу .

 172

Нестеренко В.В. Роль заочного образования в концепции непрерывного образования

176

Нечай С.П. Оновлення моделі музично-педагогічної підготовки педагогів дошкільної освіти

180

Ноздрова О.П. Застосування навчально-педагогічних ігор у вищих навчальних закладах

185

Павелків К.М. Формування рефлексивної культури майбутнього вчителя: сучасні теоретичні підходи

188

Павленко О.М. Дидактичні чинники навчання джазової імпровізації майбутнього вчителя музики в класі основного музичного інструмента (фортепіано)

 191

Падалка О.І. Структура та особливості формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів

 195

Перевознюк Н.М. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: інтеграційний аспект.

198

Полтавська О.М. Ставлення студентів технічного ВНЗ до культури професійного спілкування (аналіз результатів практичного дослідження)

 201

Пономарьова В.А. Модель процесу формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів.

 205

Попова О.В. Модель навчання майбутніх перекладачів декодування інтонації гендерно-маркованого англійського мовлення.

 210

Прошкін В.В. Інтеграція науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів

 214

Пудова С.С. Організація дослідницької діяльності студентів-медиків при вивченні теми "Використання ультразвуку в медицині"

 218

Савчак І.В. Мовленнєва ситуація як активна форма навчання майбутніх менеджерів туризму

222

Синєока Г.Ю. Організація співпраці вчителя біології і фізкультури на засадах гендерного підходу до формування в учнів здорового способу життя

 225

Скоробогатова М.Р. Подготовка учителей начальных классов в условиях реформирования системы образования в Украине.

 228

Скалозуб Т.І. Професійно-педагогічна діяльність майбутнього вихователя

232

Сорокіна Г.О. Підготовка фахівців галузі туризму до екологічного виховання школярів як педагогічна система

 235

Стецишина О.В. Мотивація в навчанні як головний чинник формування творчої активності особистості

239

Ступак О.Ю. Особливості формування управлінської культури студентів педагогічних ВНЗ у діяльності органів студентського самоврядування.

 242

Товкач І.Є. Підготовка студентів до організації роботи з усвідомлення дошкільниками мовлення

245

Токарєва С.В. Законодавча база фізкультурно-спортивної клубної роботи загальноосвітньої школи.

248

Туриця О.О. Інтегрований підхід до вивчення хімічних дисциплін майбутніми технологами харчових виробництв

 251

Тяллєва І.О. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання інноваційних технологій у професійній діяльності

 255

Філоненко О.С. Підготовчий етап літньої виховної практики студентів університету в дитячих літніх оздоровчих таборах

 258

Хоменко Н.В. Соціокультурна компетентність як ціннісний аспект розвитку особистості в сучасному суспільстві

 263

Чорна М.М. Професійно-мовленнєва компетенція як критерій професіоналізму майбутнього менеджера туризму.

 265

Шепель М.Є. Становлення Я-образу майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки.

269

Шимова О.В. Професійна культура вчителя музики: сутність та структура.

271

Яворська Г.Х. Діагностика стану готовності майбутніх правників до профілактично-педагогічної роботи з підлітками девіантної поведінки

Наші автори

 275

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.