Випуск №4-5 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Велитченко Л. К, Ся Цзиньхуа Психологические особенности социальной адаптации китайских  студентов

 4

Головська І. Г., Українська А. А. Супровід молодого психолога на етапі його становлення як суб'єкта впливу

 8

Денисенко А. А. Апробация методики "самооценка любовных отношений"

13

Козачук О. А. Психологічні проблеми гомосексуалістів юнацького віку

17

Колесникова В. И., Сташевская Е. В. Проблема феномена "мертвой матери" в психоанализе

20

Можвіло О. А. Дослідження психологічних причин опору персоналу інноваційним змінам в організаціях сфери послуг

 24

Пуляевская М. Е. Реконструкция семантического пространства как направление разработки тестов

31

Снігур Л. А., Снігур О. М. Асертивність наставника як фактор успішності педагогічного процесу

35

Стволыгин К. В. Религиозные убеждения христиан относительно участия в войнах: теоретический аспект проблемы

 38

Тепляков Н. Н., Тихонов Р. В. Особенности замещения квазипотребности у детей олигофренов

44

Ткачук О. В. Розробка та використання методики "кольороструктурування" для дослідження художніх здатностей

 48

Хижняк О. А. Психологічне сприяння розвитку особистості захисника країни на спадщині ТГ Шевченка

 54

Цільмак О. М., Яковенко С. І. Соціально-правова надійність персоналу ОВС як підґрунтя ефективної професійної діяльності

 59

Чебикіна Т. М., Жогно Ю. П. Чинники специфіки праці у ґенезі емоційного вигоряння педагога

62

Чернявська Т. П.Бізнес-консультування як різновид психологічної практики

67

Чернявська Т. П. Диференціація комунікативних установок бізнесменів

73

Шевцова Я. В. Дослідження стану психомоторики в розумово відсталих молодших школярів

78

Эрастова Л. Е. Взаимосвязь между личностными особенностями родителей и возникновением психосоматических заболеваний у детей

 83

Педагогіка

 

Богуш А. М. Мовленнєвий супровід словесних ігор

87

Башавець Н. А. Аналіз стану здоров’я майбутніх фахівців різних профільних вищих навчальних закладів м Одеси за 2007-2010 роки

 90

Брыль А. К , Савлугинская Л. Г , Шамотажи С. В. Экологическое воспитание младших школьников средствами музыкального искусства

 95

Бубнова М. Ю. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів математики

98

Калашнікова С. А. Сутність лідерства як вищого еволюційного рівня управління

101

Котикова О. М. Формування змісту вищої юридичної освіти на основі структурно-функціонального аналізу професійної діяльності юриста

 106

Лісковацька Х. М. Внесок ЯА Мамонтова в розвиток порівняльної педагогіки на Харківщині

111

Мірошниченко О. А. Цінності та ідеали особистості як основа формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя

 115

Харківська А. А. Формування системи управління сучасного вищого навчального закладу

121

Шушара Т. В. Історико-педагогічний аналіз діяльності освітніх округів в Україні

125

Форостян О. І.  Підготовка фахівців з адаптивного фізичного виховання

128

Швецова Г. А. Застосування Flash-технології при розробці колективних проектів навчання  студентів педагогічних ВНЗ

 132

Roman Yavich, Alexandra Gerkerova The clicker in peer assessment

136

Методика

 

Білєр О. С. Технічні засоби у процесі навчання – сучасний погляд

140

Боднар О. А. Міжпредметне мислення з математики у психофізіології

144

Боднар О. А. Використання педагогічних програмних засобів при навчанні математики

147

Гузик Н. В. Розвиток ідеї особистісно орієнтованого навчання та її реалізація в сучасних умовах шкільної освіти

 150

Джуринський ПБ Інформаційна значущість компонентів професійної підготовленості майбутніх фахівців з фізичного виховання

 156

Калиновська Ж. В. Проектна робота як засіб залучення дітей до позакласної діяльності

161

Каменський О. І.Формування англомовної лексичної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп’ютерної навчальної програми

 164

Корнещук В. В. Викладання математики у вищій школі: методичний аспект

167

Костенко Р. В. Методичні засади ознайомлення майбутніх економістів з програмним продуктом MetaTrader 4

 171

Костенко Р. В. Формування в майбутніх економістів навичок роботи з графіками цін на основі програмного продукту MetaTrader 4

 176

Мельниченко Г. В. Розвиток іншомовних граматичних навичок майбутніх учителів іноземних мов у контексті модульного навчання

 179

Німець В. В. Основи техніки ділового спілкування при підготовці державних службовців

184

Рудык Н. Н.К проблеме толкования понятия "спонтанная речь"

188

Удина Е. Н. Педагогические условия воспитания самостоятельности у дошкольников в изобразительной деятельности

 192

Яцько Л. М. Види диктантів та їх роль у формуванні орфографічних навичок молодших школярів

197

Автори

 
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.