Випуск №10 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Розділ 1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження творчості та когнітивної сфери особистості

 

Бондарчук О.І. Креативність і когнітивне забезпечення особистісного розвитку керівників освітніх організацій

4

Коваленко А.Б. До проблеми проведення емпіричних досліджень у психології творчості.

8

Массанов А.В. Інтелектуальні якості, що детермінують психологічні бар’єри в діяльності особистості.

12

Моляко В.О. Психологические аспекты поэтического восприятия

16

Пов’якель Н.І. Теоретико-методологічні проблеми креативності в структурі професійного мислення психолога-практика.

21

Пурло Е.Ю. Особенности взаимосвязи экзистенциального кризиса и жизненной творческой позиции

25

Цибух Л.М. Інтуїтивна складова професійного мислення.

31

Чеботарьова А.І. Зміст поняття "когнітивний стиль" у психологічній науці.

35

Чебыкина Т.Н. О развитии современных психологических исследований в области когнитивной психологии и психологии творчества

38

Чернобровкіна В.А. Когнітивні основи феномена внутрішньої свободи.

40

Розділ 2. Візуальне мислення: теорія та практика продуктивної візуалізації

 

Гохман І.О. Вплив суб’єктивної картини світу на процес наукової творчості

45

Грек О.М. Роль комп’ютерного тренінгу в розвитку візуальної креативності підлітків

49

Дегтяренко Т.В., Ушан О.В. Взаємозв’язок когнітивних функцій і психомоторики з об’єктивними критеріями зорової аферентації

54

Корнилова В.В. Рисунок как средство детского выражения внутреннего мира

59

Кременчуцька М.К. Візуальне мислення в структурі загальної психологічної готовності студентів до тестового контролю.

64

Кременчуцька М.К., Шеренговий І.О. Міжпівкульна асиметрія в структурі комп’ютерної обдарованості.

69

Медведева Н.В. Дослідження трансформації задуму дитини

73

Плохих В.В. Особенности визуализации временных отношений в процессе регуляции деятельности…

78

Симоненко С.М. Природа та механізми візуального мислення з позицій стратегіально-семантичного підходу

84

Симоненко С.М., Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативності вербального та візуального мислення в підлітковому віці.

91

Синенький Д.В. Психологічні особливості сприймання художніх образів

96

Сорока О.С. Взаємозв’язок візуального мислення та інтуїції у студентів творчих та нетворчих спеціальностей

100

Хомуленко Т.Б. Психосоматичний аналіз особистості.

105

Чабанюк Г.Ф. Порівняльний аналіз розвитку операцій візуального та вербального мислення в підлітків, що навчаються за різним профілем.

107

Штикало Т.С. Роль формування просторового мислення в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва

111

Янковська І.М. Формування творчого компонента організаційно-образотворчих умінь молодших школярів у процесі експериментально-дослідної роботи

116

Яремчук О.В. Реклама як етнокультурна міфотворчість

120

Якимчук Б.А. Образ у структурі творчої діяльності.

124

Розділ 3. Когнітивні процеси та творчість: взаємозв'язок і розвиток в системі безперервної освіти

 

Банцер В.С. Психологічні умови та чинники розвитку професійної творчості керівника.

129

Барвинский А.А. Формальное или реальное образование: дилемма на пути формирования творческой личности

134

Біла І.М. Сприймання як основа розуміння дошкільниками задач на конструювання

138

Блавацька І.Є. Психологічна діагностика здібностей до опанування іноземної мови (розробка та результати практичного застосування експериментальної методики).

143

Бужинська С.М. Тенденції та засоби розвитку модально-специфічної пам’яті в молодших школярів.

148

Брюховецька О.В. Креативність як чинник формування комунікативної компетентності керівників освітніх організацій.

151

Васильков В.М., Василькова О.І. Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх інженерно-педагогічних працівників у процесі їх професійної підготовки

155

Вдовіченко О.В. Метод візуалізації як засіб формування суб'єктивної здатності до обґрунтованого ризику.

159

Вінтонів М.І. Особливості основних компонентів соціальної перцепції медичних працівників Хоспісу

164

Гура Т.Є. Активізація професійної миследіяльності майбутніх психологів засобами ігрового моделювання

168

Дідик Н.М. Креативність як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів

172

Ємельянова Д.В., Сподарець В.І. Формування готовності до самостійної роботи студентів-філологів як творча співпраця викладача і студента.

177

Загребельна О.О. Теоретичний аналіз компенсаторної діяльності обдарованих дітей старшого дошкільного віку з обмеженими можливостями

181

Іванова Т.П., Мазилова Г.Б. Деякі особливості продуктивного мислення молодшого школяра.

185

Коробка Л.М. Психологічна технологія підтримки саморозвитку особистості майбутнього педагога вищої школи як творчої діяльності

191

Кузнецова В.И. Особенности локуса субъективного контроля у женщин с осложненной беременностью.

196

Левус Н.І. Креативність і ліворукість: точки дотику.

201

Ленд’єл А.А. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів музики в умовах міжкультурної комунікації на Закарпатті

207

Лозенко А.П. Теоретичний аналіз методів навчання та форм організації навчальної діяльності студентів – майбутніх учителів початкових класів – як засобів формування в них рефлексивних умінь.

212

Марусинець М.М. Креативність як чинник формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів

216

Митроченко О.Є. Розробка уявлення про рівневу організацію процесів уваги

220

Мішкулинець О.О. Дитяча адаптація як проблема педагогічної соціальної психології

224

Нежинська О.О. Особливості когнітивної складової ґендерної компетентності керівників загально- освітніх навчальних закладів

228

Новікова О.В. Сучасні психологічні технології розвитку творчого мислення особистості.

232

Партико Т.Б. Прагнення до знань хронічно втомлених студентів-першокурсників.

237

Приходько Ю.О., Перелигіна Л.А. Аналіз стану професійного відбору працівників МНС України на сучасному етапі

243

Родіна Н.В. Переживання як емоційний стан суб'єкта в процесі копінг-поведінки.

247

Русанова К.А. Психологічні особливості взаємозв'язку й динаміки розвитку творчого мислення й хореографічних здібностей у студентів хореографічного факультету в процесі навчання.

251

Себало Л.І. Самостійна робота майбутніх учителів початкових класів як органічна складова навчального процесу.

256

Ситнік С.В. Соціальний інтелект як регулятор управлінської взаємодії.

258

Снігур Л.А. Сприяння становленню громадянськості майбутніх офіцерів у творчих групах з підвищення особистісної ефективності

263

Стовба Н.І. Вплив когнітивно-стильових особливостей учня на розуміння тексту

266

Тимошенко Р.А., Андрейченко И.В. Кто ответит за ошибку?

270

Ульяніч І.В. Поліпшення творчої діяльності вчителя за рахунок його рефлексивної компетентності.

274

Хижна О.П. Інноваційний розвиток мистецької освіти: суспільна потреба та суперечності її реалізації.

278

Цал-Цалко І.В. Порівняльний аналіз проявів тривоги в навчальній діяльності учнів 4-х та 9-х класів

284

Цимбал М.В. Особливості розв'язання майбутніми економістами творчих професійних задач.

288

Чегі Т.Т. До проблеми психологічного супроводу курсантів-правоохоронців МВ МВС України.

294

Шукалова О.С. Чинники становлення пізнавального інтересу як новоутворення молодшого шкільного віку

298

Якимчук І.П. Особливості дослідження впливу мотивації на розвиток творчого мислення підлітків.

302

Розділ 4. Креативно мисляча особистість: проблеми діагностики та розвитку

 

Большакова А.М. Діагностика життєтворчих здібностей як фактора попередження повної життєвої реалізованості особистості

307

Воронюк І.В. Психологічні та педагогічні аспекти використання методики ініціювання творчості та ситуативного керування творчим процесом.

313

Денисенко А.А. Выявление креативности в процессе общения подростков

319

Егорченко С.П. Изучение мотивационной структуры, способствующей становлению и сохранению длительной ремиссии у бывших наркозависимых.

322

Коробіцина М.Б. Розробка та апробація моделі психологічного тренінгу "антивигорання" для представників "допоміжних" професій

327

Кривопишина О.А. Психологічні особливості індивідуалізованого простору письменників та поетів

330

Майданюк О.О. Вплив соціальної потреби у схваленні на реалізацію креативних ресурсів особистості.

335

Махінов В.М. Соціокультурний аспект підготовки майбутнього вчителя.

339

Меліхова І.О. Суб’єктивна картина світу і мотивація досягнення успіху в юнацтва

343

Мірошник З.М. Вивчення особистості вчителя в контексті його рольової позиції.

349

Нікітіна О.П. Чинники динаміки ставлення до грошей у системі ставлень особистості школяра.

353

Пінчук Н.І. Креативність у структурі особистості технічно обдарованих підлітків.

357

Романюк Л.В. Становлення цінності творчості як механізму розвитку особистості

360

Саврасова-В’юн Т.О. Громадянська активність як психологічний феномен.

366

Сасько О.О. Шляхи та засоби психокорекції схильності до узалежнення студентів.

369

Тур’ян О.В. Теоретичні засади дослідження розвитку ціннісно-смислової сфери в процесі професійного становлення

373

Фоменко К.І. Губристична мотивація в характеристиці спрямованості особистості.

378

Хижняк О.А. Оцінювання особистістю себе як захисника країни в старшому юнацькому віці: когнітивний аспект

381
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.