Випуск №10 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст

Психологія

Афонін С.А. Подкастинг та комп'ютерне тестування як інструмент інформатизації навчального процесу у вищій школі

4

Батраченко І.Г. Психологічні особливості елементарних форм антиципації у тварин

7

Большакова А.М. Психобіографічні характеристики в контексті психологічного благополуччяособистості

12

Брыль А.К. Роль мотивации в развитии музыкальной памяти младших школьников

17

Велитченко Л.К. Дефиниция как парадигмальная основа психологического исследования

22

Горячая Т.С. Феномен актуализации внутреннего потенциала личности в гуманистической психологии и в христианском богословии

27

Гуляс І.А. Творче я в структурі аксіогенезу особистості

32

Данилова Т.В. Організація і проведення соціально-психологічної реабілітації та професійного навчання дітей-інвалідів

35

Долженко И.В. Саморазвитие будущего педагога в учебной деятельности в ВУЗе

41

Дявго М.А. Психологическое здоровье ребенка в контексте межличностного взаимодействия со значимыми взрослыми

45

Закревский В.Э. Социально-практические основы жизненного пути

51

Заморуєва В.В. Дослідження стану підготовленості сирітської молоді до подружнього життя

57

Кантарьова Н.В. Особливості психологічного втручання в роботі з розумово відсталими дітьми та їхніми сім'ями

60

Киреева З.А., Николаева И.В. Особенности репрезентации времени в периоде взрослости и старости.

63

Козачук О.А. Психологічні особливості ставлення батьків до гомогендерної сексуальної поведінки їхньої дитини

67

Коса Н.С. До проблеми психологічного дослідження депресивності як особистісної властивості в підлітковому віці

69

Лох К.В. Композиция как фактор эффективности малых групп, работающих в экстремальных условиях

74

Лук’яненко В.В. Дослідження психологічних особливостей становлення самоефективності в юнацькому віці

77

Мазоха І.С. Співвідношення агресивності, емпатії та локусу контролю у структурі особистості майбутніх психологів

81

Массанов А.В. Формування покликання як умова подолання психологічних бар’єрів особистості.

85

Смакула О.І. Педагогічний контроль у системі управління якістю підготовки спеціалістів у ВНЗ

90

Цільмак О.М. Суб’єктивні детермінуючі фактори прийняття особистістю рішення про вибір професії правоохоронного напрямку

94

Чебикін О.Я., Кічук А.В. Психологічні особливості ставлення майбутніх педагогів до екологовиховної діяльності

99

Шастко І.М. Дослідження психологічних особливостей переживання амбівалентності латентного материнства в юнацькому віці

105

Педагогіка

 

Борова Т.А. Психолого-педагогічні умови управління якістю підготовки фахівців у вищій школі

109

Гузик Н.В. Розвиток ідеї особистісно орієнтованого навчання та її реалізація в сучасних умовах шкільної освіти

113

Давидюк І.В. Професійна підготовка вчителя початкових класів засобами педагогічної рефлексії.

118

Жаровцева Т.Г. Критеріальний підхід до формування готовності майбутніх фахівців до роботи з неблагополучними сім'ями

120

Іванченко Є.А. Дослідження щодо виявлення професійної спрямованості студентів та результати її формування в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів

123

Кордонова А.В. Сущность понятия "самообразование" в философско-педагогическом аспекте

129

Котикова О.М. Стан психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів у профільних ВНЗ

133

Пагута Т.І., Котовська Л.Г., Логин Т.П. Місце і роль новітніх технологій навчання у формуванні ключових компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів

138

Петрук А.П., Петрук О.М. Авторитет викладача вищого навчального закладу як підґрунтя забезпечення якості освіти студентів

142

Ремез Н.Д. Професійні компетенції педагогічних працівників, залучених до адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування

145

Саюк О.Д. Порівняльний аналіз професійної підготовки педагогічних працівників в університетах України та Євросоюзу

151

Скворцова С.О. Види професійної компетентності вчителя

153

Сойко І.М. Питання національної мови в науковій спадщині Івана Стешенка

157

Ткачук A.A. Психолого-педагогическая культура и мастерство как компоненты профессиональной компетентности учителя

161

Ковтун О.В. Лінгводидактична характеристика української авіаційної терміносистеми та авіаційної підмови

165

Юдзіонок Н.М. Інтерпретаційна музично-педагогічна діяльність фахівця: компетентнісний підхід

170

Методика

 

Болюбаш Н.М. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій

174

Вахницкая М.Г. Формирование индивидуального речевого стиля будущего педагога (на примере жанра объяснительной речи)

181

Давидюк Л.А. Проблема диференціації процесу навчання учнів молодшого шкільного віку в сучасній початковій школі

185

Денчук Є.В. Організація самостійної роботи студентів за кредитною системою навчання.

188

Каменська І.Б. Навчання іншомовної професійної взаємодії у лінгводидактичній комунікативно-когнітивній парадигмі

191

Колодич О.Б. Формування мовленнєвої компетентності як засобу соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку в сучасному суспільстві

194

Мартынова Р.Ю. Дидактическая сущность интегрированного процесса обучения

197

Мельничук Л.Б. Роль школи у превентивному вихованні молодших школярів

203

Мусаєв К.Ф. Діагностика впливу занять у позашкільних закладах на розвиток учнів

205

Носкін Л.О., Романчук О.П., Карганов М.Ю., Сорокін М.Ю., Подгорна В.В. Саногенетичний моніторинг у забезпеченні безпеки освітнього середовища

210

Руденко Ю.А. Використання сучасних психологічних технологій у формуванні мовленнєвого іміджу майбутніх вихователів

214

Ушнурцева Н.Н. Региональный компонент в поликультурном воспитании учащихся

219

Форостян О.І. Використання комплексного полісенсорного впливу в процесі фізичного виховання сліпоглухих дітей

222

Шишлевская Е.В. Теоретический аспект этнопедагогической подготовки специалистов дошкольного образования к работе в условиях полиэтнического региона Крыма

227

Резніченко Г.В. Удосконалення художньої підготовки вчителів образотворчого мистецтва

229

Калиновська Ж.В. Проектна робота як засіб залучення дітей до позакласної діяльності

232

Наші автори

236

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.