Випуск №1-2 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст

Психологія  
Бабак К.В. Психологічні засади професійного розвитку студентів 4
Байєр О.О. Шляхи подолання наслідків соціальних репресій та фактори, що визначають особистісну стійкість 6
Батраченко І.Г. Психологічний аналіз причин існування реліктових форм пралогічної антиципації 10
Батраченко І.Г. Психологічні закономірності професіоналізації та інституалізації пралогічної антиципації 15
Бондаревич С.М. Время как системоформирующий критерий в этиопатогенезе и реабилитационных подходах при соматических нарушениях 20
Буржумова М.Ф. Аналіз відмінностей та єдності емоцій і пізнавальних процесів 26
Велитченко Л.К. Речевой образ как элемент речевой системы 28
Велитченко Л.К. Функциональный анализ речевых процессов 33
Висковатова Т.П., Душка А.Л. Особенности субъектно-объектных отношений в социальном взаимодействии при аномальном развитии 37
Данилова Т.В. Психологічна служба в лікувально-курортних установах для дітей з різними формами церебральних паралічів 41
Дмитренко Н., Шульга В. Особенности ценностных ориентаций студентов различных специальностей 44
Душка Л.А. Индивидуально-психологические особенности аутичной личности, как субъекта процесса социализации 48
Євдокімова О.О. Соціально-психологічні особливості студентського віку та їх урахування в системі психологічного супроводу 52
Журавльова М.О. Емоційний інтелект як проблема психологічних досліджень 57
Іванов Д.І. Проекція, інтроекція і трансмісія в структурі сімейних стосунків: класичний підхід і сучасний погляд 61
Игнатенко О.А. Самоактуализация и жизненные планы современного студенчества 65
Кажарська О.М. Особливості формування психологічної готовності молодого вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти 68
Козачук О.А. Гомосексуальність як хвороба і варіант норми 75
Кучмєєв О.О. Результати дослідження психологічних особливостей міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців ЗСУ 78
Массанов А.В. Основні підходи до аналізу процесу подолання психологічних бар’єрів у професійному самовизначенні особистості 84
Медведєва С.А. Особливості розвитку асертивності майбутніх практичних психологів 89
Михайлова І.В. Характеристика рівнів особистісних детермінант прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці 93
Мітіна C.В. Вплив бездоглядності на розвиток особистості підлітків 98
Нарійчук М.Д. Психологічні особливості становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів 102
Пасько О.М. Компетентністна модель фахівців органів досудового слідства 107
Пономаренко И.Л. Рационально-эмотивный подход в изучении факторов эмоционального выгорания у учителей 111
Скрябін О.М. Професійна компетентність працівників карного розшуку та її види 115
Снігур Л.А., Дончак А.М. Застосування психомалюнку в діагностико-корекційній методиці сприяння громадянськості особистості. 120
Снігур Л.А., Хижняк О.А. Буттєвісне укорінення людини як психологічний механізм формування особистості захисника країни 125
Цільмак О.М. Складові структури компетентностей 128
Хижняк О.А.Локус контролю у становленні особистості захисника країни 135
Шевчишена О.В. Вплив гендерних стереотипів на виникнення рольових конфліктів у молодій сім’ї 138
Педагогіка  
Бриль Г.К., Унтілова Е.А. Шляхи удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 144
Гриньова В.М. Професіоналізм і професійна підготовка як підґрунтя надійності професійної діяльності фахівця 147
Гура О.І. Концепти професійної Я-концепції фахівця 150
Колесова О.П. Методика діагностики сформованості критичного мислення в майбутніх економістів. 155
Коляда М.Г. Сутність і специфіка діяльності майбутнього фахівця із захисту інформації та управління інформаційною безпекою. 158

Корнещук В.В. Математичний апарат дослідження професійної надійності фахівців соціономічної сфери

162
Савлучинська Л.Г. Проблеми освітньої галузі "людина і світ" 166
Сомбаманія Г.М. Аналіз практики організації науково-дослідницької підготовки майбутніх магістрів. 169
Терехова В.І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх перекладачів засобами інформаційних технологій 173
Шиліна Н.Є. Процес гуманізації інженерно-технічної освіти як фактор розвитку соціокультурного світогляду майбутнього спеціаліста 177
Методика  
Гвоздій С.П., Іванова І.В. Проблема узагальнення критеріїв оцінки та засобів діагностики успішності студентів 181
Данилюк І.А. Деякі підходи, до визначення якості проведення занять у вищому військовому навчальному закладі 186
Добровольская Л.С. Приоритет системного развития иноязычных речевых умений у старшеклассников 189
Демчук О.О. Компетентнісний підхід до модернізації професійної освіти 192
Іванченко Є.А. Принципи системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів 194
Іванченко Є.А. Види навчання як тактичні складові системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. 199
Мельниченко Г.В. Формування уявлення про мову як фундамент етнічної культури в аспекті розвитку етнолінгвістичної компетенції майбутнього вчителя. 206
Шлапаченко О.А. Рухливі ігри як засіб активізації процесів мислення у дітей 5-8 років зі спастичною диплегією 209
Батзаяа Тербиш Современные тенденции реформирования высшего образования в Монголии (XXI век). 213
Гладишев В.В. Реалізація принципу системності і послідовності у програмі виховання дітей дошкільного віку 216
Гладишев В.В. Методи виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині С.Русової 218
Жаровцева Т.Г. Професійна готовність фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями. 221
Попова Н.Ю. Діагностика статевої вихованості дітей старшого дошкільного віку 224
Черкасов Микола Роль ситуації в оцінці суб’єкт-суб’єктних та суб’єкт-об’єктних відносин за системою ХО творення (на прикладі паремій) 226
Лексична скарбниця  
Різників Олекса Таблиця україномовних елементів 231
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.