Олексій Головченко, Андрій Титович, Ірина Востоцька. Психолого-педагогічне обгрунтування формування фізичного компоненту здоров’я студентів різних форм фізичної активності.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 15-21.


DOI:

Олексій Головченко,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання,
Андрій Титович,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання,
Ірина Востоцька,
старший викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО
КОМПОНЕНТУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ФОРМ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У нинішніх умовах життя спостерігається стійке погіршення стану здоров’я та фізичного розвитку студентської молоді. Мета дослідження: обґрунтувати психолого-педагогічний супровід формування фізичного компоненту здоров’я студентів у залежності від форм фізичної активності. Для вирішення поставленої мети було обстежено 143 студенти віком 17-23 років. Розподіл на форми фізичної активності проводився за відвідуванням занять з фізичного виховання у складі основної та спеціальної медичної груп – стандартна група занять з фізичної культури (98 студентів) та розширена група (45 студентів), студенти якої відвідували додаткові заняття у спортивних секціях, тренажерних залах, фітнес-клубах. Фізичний компонент здоров’я студентів було оцінено за допомогою неспецифічного опитувальника «SF-36 Health Status Survey». На підставі проведеного дослідження було виявлено, що 57,34 % студентів мають «гарне» здоров’я, 62,24 % – не схильні до хвороб, у 67,13 % юнаків здоров’я не гірше від інших, 54,55% – не очікують на погіршення свого здоров’я, а 31,47% – протягом місяця можуть відчувати дуже слабкий біль. Формування фізичного компоненту здоров’я у студентів розширеного спектру занять фізичною культурою відбувається за рахунок упевненості у відсутності своєї схильності до хвороб, думки щодо порівняння власного здоров’я зі здоров’ям оточуючих, тривоги за можливе погіршення здоров’я, відсутності обмежень у виконанні важкого фізичного навантаження, можливості пройти більше 1 км, відчуття болю та невпевненості у «дуже гарному» здоров’ї. Якість життя студентів має посередній рівень, про що свідчать значення фізичного та психологічного компонентів. Вірогідна відмінність, у залежності від форм фізичної активності, встановлена у значенні шкали загального стану здоров’я (GH) в бік вищого для студентів розширеної групи фізичної культури, що свідчить про позитивний вплив додаткових занять іншими формами фізичного виховання на стан здоров’я. В результаті кореляційного аналізу визначено зв’язок загального стану здоров’я (GH) з фізичним функціонуванням, рольовим фізичним функціонуванням (RP), інтенсивністю болю (BP) та індексом маси тіла.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 фізичне здоров’я, фізична активність, індекс маси тіла, студенти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Головченко О. І. Психофізичний стан організму майбутніх педагогів як прогноз успішності професіональної діяльності на етапі підготовки / О. І. Головченко, І. Ф. Востоцька // Молодий вчений. ‒ 2016. – № 11.1 (38.1). – С. 9-12.
2. Данилюк В. М. Особливості фізичної підготовки до професійної діяльності студентів економічного факультету Національного університету харчових технологій / В. М. Данилюк, І. І. Назарова, О. П. Розпутній // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму. Матеріали І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 29 лютого 2016 р.) – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2016. – С. 227-233.
3. Земська Н. Характеристика рухової активності студентської молоді / Н. Земська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. ‒ 2012. – № 3(19) – С. 211-215.
4. Калиниченко Д. О. Гігієнічна оцінка якості та способу життя молоді / Д. О. Калиниченко // Scientific Journal «Science Rice: Medical Science». – 2017. – № 11(19). – С. 18-22.
5. Лейфа А. В. Влияние физической активности на качество жизни студентов / А. В. Лейфа, Ю. Д.Железняк // Физическое воспитание студентов, 2017. – №5. – С. 244-249.
6. Лянной Ю. О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект [монографія] / Ю. О. Лянной. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 566 с.
7. Марчук С. С. Засоби фізичного виховання школярів у педагогіці К. Д. Ушинського / С. С. Марчук, А. В. Цьось // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 110. – С. 67-71.
8. Мозговий О. І. Загальна характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів / О. І. Мозговий, І. С. Донченко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. – 2012. – № 2(8). – С. 92-97.
9. Омельченко Т. Індекс маси тіла як критерій донозологічної діагностики у профілактиці надмірної маси тіла студенток віком 18-22 років / Т. Омельченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2016. – №1. – С. 49-52.
10. Павлова Ю. Значення рухової активності в структурі якості життя молоді / Ю. Павлова // Молода спортивна наука України. – 2015. – Т. 4. – С. 75-80.
11. Редько Т. М. Проблема збереження здоров’я студентів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти / Т. М. Редько // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 124. – С. 45-48.
12. Савчук С. Оцінка рівня фізичного розвитку студентів вищого технічного закладу освіти / С. Савчук, А. Хомич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2009. – № 1. – С. 58-61.
13. Цьось А. В. Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя студентів / А. В. Цьось, О. Б. Пришва, О. М. Самчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2013. – № 3. – С. 70-75.
14. Amade-Escot С. Research on content in physical education: theoretical perspectives and current debates / С. Amade-Escot // Physical Education & Sport Pedagogy. – 2007, 12(3). – P. 185-204. 
15. Edwards D. J. Psychological well-being and physical self-esteem in sport and exercise / David J. Edwards, D. Edwards Stephen & J. Basson Clive // International Journal of Mental Health Promotion. – 2004. – Vol. 6, Issue 1. – P. 25-32.
16. Koryahin V. M. Control of psycho-physiological functions of students with ophthalmologic diseases in the process of physical education / V. M. Koryahin, O. Z. Blavt, V. V. Stadnyk // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2017. – Vol 21, No 1. – P. 23-30.
17. Tsos A. The state of physical and psychological components of health in the quality of life of the university students / A. Tsos, A. Homych, O. Sabirov // Człowiek i Zdrowie. – 2013. – Vol. VII, Issue 2. – P. 8-12.
18. Health related quality of life models: systematic review of the literature / M. C. Taillefer, G. R. Dupuis, M.-A. Roberge, S. Lemay // Social Indicators Research. – 2003. – Vol. 64. – P. 293.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.