Віталія Шебанова, Тетяна Яблонська, Ліана Онуфрієва. Вплив програми нормалізації харчової поведінки та корекції ваги на «я-образ» у жінок із надлишковою масою тіла.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 105-112.


DOI:

Віталія Шебанова,
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри практичної психології,
Херсонський державний університет,
вул. Університетська, 27, м. Херсон, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-1658-4691,
Тетяна Яблонська,
доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
асистент кафедри психології розвитку,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7272-9691,
Ліана Онуфрієва,
кандидат психологічних наук, доцент,
професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології,
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Україна


ВПЛИВ ПРОГРАМИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ
ВАГИ НА «Я-ОБРАЗ» У ЖІНОК ІЗ НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА


АНОТАЦІЯ:

На початку ХХІ століття ожиріння стало соціальною проблемою у багатьох країнах, у тому числі і в Україні, в якій понад 32% населення має надмірну масу тіла. Із надлишковою масою тіла пов’язане підвищення ризику й частоти розвитку багатьох захворювань та суттєве погіршення якості життя особистості. Сьогодні як дослідники-теоретики, так і практики, у своїх працях зазначають, що розлади харчової поведінки значною мірою є результатом порушення образу тіла. Саме тому при комплексній корекції цих розладів необхідні і психокорекція, і психотерапія образу тіла та образу «Я». Метою роботи є дослідження ефективності програми нормалізації харчової поведінки та корекції ваги на «Я-образ» жінок із надлишковою масою тіла. Для проведення психологічної діагностики особливостей «Я-образу» було обрано такі методики: 1) Опитувальник самоставлення В. В. Століна, 2) Кольорове указання на невдоволення власним тілом (САРТ) в адаптації В. Г. Сахарової, 3) Анкета прикладного дослідження «Особливості самосприйняття свого тіла» В. Шебанової. Діагностика після проходження програми з нормалізації харчової поведінки та корекції маси тіла встановила її ефективність, а саме: а) значуще покращення глобального самоставлення (p≤0,01), збільшення самоповаги (p≤0,05), самосприйняття (p≤0,01), самоінтересу (p≤0,05), поліпшення саморозуміння (p≤0,01); б) всі жінки продемонстрували збільшення задоволеності тілом та його окремими частинами (p≤0,01); в) незважаючи на об’єктивне зменшення ваги, жінки продовжують відчувати дискомфорт із приводу своєї зовнішності у деяких ситуаціях. Отже, нормалізація харчової поведінки та корекція ваги шляхом свідомого докладання зусиль суттєво покращує сприйняття власного тіла та загальне самоставлення у жінок із надлишковою масою тіла.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

розлади харчової поведінки, ожиріння, жінки надлишковою масою тіла, образ Я, образ тіла, нормалізація харчової поведінки, корекція ваги.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Дорожевец А. Н. Искажение образа физического Я у больных ожирением и нервной анорексией [Электронный ресурс]: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / Андрей Николаевич Дорожевец. – М., 1986. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/02/0231 /020231002.pdf
2.Леви Т. С. Отношение к телу в структуре самоотношения [Электронный ресурс] / Т. С. Леви // Знание, понимание, умение. – 2008. – № 3. – С. 72–75. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-k-teluv-strukture-samootnosheniy.
3.Сахарова В. Г. Психология тела. Диагностика отношения к телу / В. Г. Сахарова. – СПб.: Речь, 2011. – 112 с.
4.Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 350 с.
5.Скугаревский О. А. Классификационные критерии нарушений пищевого поведения и сопряженные поведенческие проявления / О. А. Скугаревский // Психотерапия и клиническая психология. – 2007. – № 2 (7). – С. 25-29.
6.Столин В. В. Опросник самоотношения / В. В. Столин, С. Р. Пантилеев // Практикум по психодиагностике: Психодиагностические материалы / ред. А. А. Бодалёва и др. – М.: МГУ, 1988. – С. 123-130.
7.Шебанова В. І. Анкета прикладного дослідження «Особливості самосприйняття свого тіла»: авторське свідоцтво / В. І. Шебанова. – № 64531 від 18.03.2016. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України.
8.Шебанова В. И. Тренинг нормализации пищевого поведения: Программа психологического сопровождения на пути к свободе от переедания. Практическое руководство / В. И. Шебанова. – Херсон: ПП Вишемирский В. С., 2014. – 394 с.
9.Шебанова В. І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі «норма–патологія»: Монографія / В. І. Шебанова. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2016. – 612 с.
10. Alegría C. A. That's who I am: A fat person in a thin body: Weight loss, negative self-evaluation, and mitigating strategies following weight loss surgery / C. A. Alegría, B. Larsen // Journal of the American Association of Nurse Practitioners: March 2015. – Volume 27. – Issue 3. – 137–144. (doi: 10.1002/2327- 6924.12158)
11. Ball K. Psychological stress, coping, and symptoms of disordered eating in a community sample of young Australian women / K. Ball, С. Lee // Int. J. Eat. Disord. – 2002. – Vol. 31. – № 1. – P. 71-81.
12. Bruch H. Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within / Hilde Bruch. N.Y.: Basic Books. – 1973. – 438 p.
13. Fairburn C. G. Eating disorders / C. G. Fairburn // Lancet. – 2001. – P. 407-416.
14. Hu S. P. Comparisons of attitudes and practices between obese and normal weight women in Taiwan / S. P. Hu, T. Y. Chiang, S. L. Yeh, Y. W. Chien // Asia Pacific journal of clinical nutrition. – 2007;16(3): 567-71.
15. Levain M. P. The role of body image in the prevention of eating disorders / M. P. Levain, N. Piran // Body Image. – 2004. – Vol. l, N l. – P. 57-70. (DOI:10.1016/S1740-1445(03)00006-8)
16. Radzi N. S. M., Musa M. Beauty ideals, myths and sexisms: a feminist stylistic analysis of female representations in cosmetic names / N. S. M. Radzi, M. Musa // GEMA Online® Journal of Language Studies. – Том 17, № 1 (2017) (DOI: http://doi.org/10.17576/gema-2017-1701-02).
17. Sarwer D. B. Quality of Life, Body Image and Sexual Functioning in Bariatric Surgery Patients / D. B. Sarwer, K. J. Steffen // European eating disorders review : the jornal of the Eating Disorders Association. – 2015 Nov; 23(6): 504–8. (doi: 10.1002/erv.2412).
18. Shebanova V. I. Speciale (Negativo) e del Corpo Sperimentare un Persona Crisi D'identità / V. I. Shebanova // Italian Science Review. – 2015. – 1(22) January. – P. 172-175.
19. Víctor M.-M. Revisión sistemática y síntesis narrativa de intervenciones sobre obesidad sin complicaciones: pérdida de peso, bienestar e impacto en trastornos alimentarios / M.-M. Víctor // Enfermería Clínica, Volume 28, Issue 3, May–June 2018, P. 212-213 (doi.org/10.1016/j.enfcle.2017.08.006)
20. WHO. Mental Health Promotion in Young People. – an Investment for the Future / [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/121 135/E94270

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.