Олексій Ганчар, Іван Ганчар, Сергій Мединський. Надійність формування навичок плавання курсантів морського профілю з урахуванням їх гендерної відмінності.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 5-14.


DOI:

Олексій Ганчар,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту,
Національний університет «Одеська морська академія»,
докторант Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна,
Іван Ганчар,
доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання і спорту,
Національний університет «Одеська морська академія»,
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, Україна.
Сергій Мединський,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології,
Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського,
вул. Т. Костюшка, 11, м. Львів, Україна


НАДІЙНІСТЬ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЛАВАННЯ КУРСАНТІВ
МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ГЕНДЕРНОЇ ВІДМІННОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено дослідженню особливостей надійності формування навичок плавання курсантів морського профілю з урахуванням їх гендерної відмінності в залежності від кількості відвідувань занять з плавання у семестрі (4, 6, 8, 10, 12 разів). У роботі розв’язується проблема методичного забезпечення проведення обов’язкових, додаткових та самостійних занять плаванням у процесі фізичного виховання курсантів на 1-4 семестрах в умовах закладу вищої освіти. Мета дослідження полягала в обґрунтуванні, розробці та апробації методики формування і оцінці рівнів надійності сформованості навичок плавання в процесі фізичного виховання курсантів морського профілю обох статей за типового та інтенсивного засвоєння змісту занять. До досліджень було залучено 175 курсантів-юнаків судноводійного факультету та 116 дівчат факультету морського права, з яких у формувальному експерименті було задіяно по 100 осіб обох статей, що мали кращі показники у подоланні відстані на 50 м вільним стилем. Методами відповідного типового тестування за 10-ма показниками (Оноприенко, 1981; Платонов и др., 2000; Ганчар, 2007) у констатуючому та формувальному педагогічних експериментах отримано попередні та прикінцеві дані, що засвідчують певну ступінь надійності формування у курсантів навичок плавання. Узагальнений ефект впливу впровадження інтенсивної методики проведення занять порівняно з типовою виявився у зміні рівнів надійності сформованості навичок плавання серед курсантів-юнаків: за слабким і низьким рівнями відбувалося зменшення кількості осіб на 13% (р<0,05) та 12% (р<0,05), відповідно; за середнім, високим і найвищим рівнями відмічалася позитивна динаміка, відповідно, на 15% (р<0,05), на 5% (р>0,05), на 5% (р>0,05). Отже, загальна ефективність запропонованої методики склала понад 50%. За даними, отриманими у групі курсантівдівчат, було встановлено дещо іншу динаміку: кількість осіб зі слабким рівнем зменшилася на 12% (р<0,05) за умов зростання кількості обстежених з низьким (на 3%, р>0,05), середнім (на 6%, р<0,05), високим (на 3%, р>0,05) та найвищим (на 1%, р>0,05) рівнями, що обумовило загальну ефективність у 24%. Отримані дані дають змогу викладачам-тренерам проектувати різні методики забезпечення надійності формування навичок плавання як здатності людини витримати екстремальні умови водного середовища, що має вирішальне значення для безпечного виконання майбутніх вимог морських професій і спеціальностей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навички плавання, курсанти-моряки, інтенсивне навчання, надійність формування, рівні сформованості, ефект упровадження.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ганчар И. Л. Теория преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования / И. Л. Ганчар. – Одесса, 2006. – 512 с.
2. Ганчар И. Л. Методика преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования / И. Л. Ганчар. – Одесса, 2006. – Часть II. – 696 с.
3. Ганчар И. Л. Плавание: теория и методика преподавания спортивно-педагогического совершенствования / И. Л. Ганчар. – Одесса, 2007. – Часть III. – 816 с.
4. Ганчар А. И. Физическое воспитание курсантов морского профиля: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.И. Ганчар, И. Л. Ганчар. – 2-е изд. перераб. и доп. – Одесса : ООО «Симэкс-принт», 2013. – 360 с.
5. Ганчар І. Л. Методичне забезпечення формування прикладної фізичної готовності курсантів морських навчальних закладів та Військово-морських сил України до практичної діяльності / И. Л. Ганчар, Н. О. Терентьєва, Р. І. Шевченко // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, Правоохоронних органів, Рятувальних та інших спеціальних служб на шляху Євроатлантичної інтеграції України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29-30 листопада 2017). – К., 2017. – С. 296–298.
6. Ганчар О. І. Моніторинг навчальних досягнень курсантів морської академії у процесі занять плаванням: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. І. Ганчар. – Чернігів, 2012. – 20 с.
7. Коренберг В. Б. Качественный кинезиологический анализ как педагогическое средство в спорте : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04; 01.02.09 / В. Б. Коренберг; МГАФК. – Малаховка, 1995. – 49 с.
8. Коренберг В. Б. Надежность решения двигательных задач // В. Б. Коренберг // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 10. –С. 18-24.
9. Короп Ю. А. Женское плавание: Особенности и перспективы / Ю. А. Короп, Ю. А. Кононенко. – К., 1983. – 112 с.
10. Начинская С. В. Спортивная метрология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / С. В. Начинская. – М., 2005. – 240 с.
11. Оноприенко Б. И. Биомеханика плавания / Б. И Оноприенко. – К., 1981. – 192 с.
12. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов, Т. М. Абсалямов, М. М. Булатова и др. – К., 2000. – 495 с.
13. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: информация, статистика / В. Н. Платонов. – К., 2004. – Т. III. – С. 312–351.
14. Платонов В. Н. Спортивное плавание: путь к успеху: Книга 1 / В. Н. Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 2012. – 480 с.
15. Платонов В. Н. Спортивное плавание: путь к успеху: Книга 2 / В. Н. Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 2012. – 544 с.
16. Плахтиенко В. А. Надежность в спорте / В. А. Плахтиенко, Ю. М. Блудов. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 176 с.
17. Плиско В. И. Формирование готовности профессионала к деятельности в условиях, опасных для жизни (на материале субъекта субъектной деятельности) / В.И. Плиско. – К. : Науковій світ, 2002. – 304 с.
18. Фирсов З. П. Плавание: справочник / З. П. Фирсов. – М., 1976. – 383 с.
19. Bartkowiak E. Sportowa technika pluwania / Е. Bartkowiak. – Warszawa, 1995. – 141 p.
20. Counsilman J. E. The New Science of Swimming / J. E. Counsilman, B. E. Counsilman. – Prentice Hall College Div, 1994. – 432 с.
21. Colwin Cecil M. Swimming / Cecil M. Colwin. – Into the 21 st. Century. Human Kinetics Publishers Champaign, Illinois, 1994. – 248 p.
22. Costill D. Z. Handbook of sports Medicine and Schince Swimming / D. Z. Costill, E. W. Maglischo, A. B. Richardson. – London, Blackwell Scientific Publications LTD, 1992. – 250 p.
23. Giehrl J. Richtig schwimmen / J. Giehrl. – München, Wien, Zürich, BLV, 1996. – 128 p.
24. Maglischo Ernest W. Swimming fastest / Ernest W. Maglischo. – Human Kinetics, 2003. – 791 p.
25. Hannula Dick, Thornton North. Swim Coaching Bible: Endorsed by World Swimming Coaches Association / Dick Hannula, North Thornton. – Human Kinetics, 2001. – 376 p.
26. Schramm E. Sportschwimmen: Hochschullerbuch / E. Schramm (ed.) et al. – Berlin: Sportverlag, 1987. – 330 p.
27. Schubert M. Sports illustrated competitive swimming: techniques for champions / M. Schubert. – New York, 1990. – 238 p.
28. Walter G. Schwimmen von A bis Z / Gesamtred G. Walter. – Berlin: Sportverlag, 1985. – 95 р.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.