Liliya Morska, Tetiana Horpinich, Tetiana Olendr. Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 86-93.


DOI:

Лілія Морська,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська,1, м. Львів, Україна,
Техніко-гуманістична академія,
вул. Віллова, 2, м. Бєльсько-Бяла, Польща,
Тетяна Горпініч,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського,
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Україна,
Тетяна Олендр,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна


НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ЧИТАННЯ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті запропоновано вирішення однієї з важливих проблем сучасної методики навчання іноземних мов – формування професійної читацької компетентності у студентів медичного профілю з урахуванням індивідуальних психофізіологічних особливостей. Актуальність запропонованої розвідки зумовлена зроста- ючою потребою у підготовці компетентної особистості, здатної до постійної самоосвіти, професійного саморозвитку, насамперед, через звернення до іншомовних літературних джерел, та підсилюється відсутністю у методичній літературі спроб урахування індивідуальних психофізіологічних характеристик студентів при підготовці таких фахівців. Метою дослідження є обґрунтування та експериментальна перевірка методики формування у майбутніх лікарів англомовної компетентності у читанні на основі індивідуально-когнітивних стилів навчальної діяльності. Досягнення мети дослідження передбачало проведення методичного експерименту, який охоплював чотири етапи: пошуково-розвідувальний, констатувальний, формувальний, прикінцевий. Формувальний етап, тобто власне експериментальне навчання, тривав 3 семестри 2015-16 і 2016-17 навчальних років. Експериментальне навчання здійснено у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського на медичному факультеті (спеціальності «Медицина», «Лікувальна справа»). Аналіз результатів, отриманих після експериментального навчання студентів медичного профілю, свідчить про ефективність розробленої методики формування у майбутніх лікарів професійної англомовної компетентності у читанні на основі індивідуально-когнітивних стилів навчальної діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна англомовна компетентність у читанні, індивідуально-когнітивний стиль навчальної діяльності, підготовка майбутніх лікарів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Акименко М. А. Психоневрология – научное направление, созданное В. М. Бехтеревым / М. А. Акименко // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. – 2004. – № 1. – С. 20–22.
2. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.
3. Богомаз С. А. Психофизиологическая экспертиза проекта «Дифференциация обучения младших школьников с учетом их функциональной асимметрии мозга» / С. А. Богомаз, Т. Е. Левицкая, А. Б. Ковалева // Сибирский психологический журнал. – 1998. – Вып. 8/9. – С. 35–41.
4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія / П. А. М’ясоїд. – К. : Вища школа, 2000. – 480 с.
5. Мактвилискер Э. И. О месте когнитивного стиля в структуре индивидуальности / Э. И. Мактвилискер // Когнитивные стили : тезисы научно-практического семинара. – Таллинн, 1986. – С. 47–50.
6. Неведомська Є. О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент [Електронний ресурс] / Є. О. Неведомська // Вісник психології і соціальної педагогіки : електронний збірник наукових праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка ; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – К. ; М., 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/
7. Потапов А. С. Психологическое обоснование системы обучения с учетом латеральной асимметрии полушарий головного мозга : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07 / А. С. Потапов. – М., 2002. – 403 с.
8. Холодная М. А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума : учебное пособие для высших учебных заведений / М. А. Холодная. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 304 с.
9. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам (для методистов, преподавателей иностранных языков и др.) / Э. А. Штульман. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1971. – 114 с.
10. Hellige J. B. Hemispheric Asymmetry: What’s Right and What’s Left: Perspectives in Cognitive Neuroscience / J. B. Hellige. – Cambridge : Harvard University Press, 2001. – 412 p.
11. John W. Educational Psychology / W. John, V. Woloshyn. – 2 nd ed. – New York : Mcgraw-Hill College, 2007. – 592 p.
12. Miller A. Cognitive styles: an integrated model / A. Miller // Educational Psychology : An International Journal of Experimental Educational Psychology. – 1987. – Vol. 7. – P. 251–268.
13. Sims R. R. The Importance of Learning Styles: Understanding the Implications for Learning, Course Design, and Education / R. R. Sims, S. J. Sims. – Westport, Connecticut : Praeger, 1995. – 240 p.
14. Sonnier I. L. Hemisphericity : A key to understanding individual differences among teachers and learners / I. L. Sonnier // Journal of Instructional Psychology. – 1991. – P. 17–22.
15. Torrance E. P. Styles of thinking and creativity / E. P. Torrance, Z. L. Rockenstein // Learning strategies and learning styles. – New York, 1988. – P. 275-290.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.