Борщенко В. В. Стан підготовленості майбутніх учителів до організації і здійснення здоров’язбережувальної діяльності в початковій школі.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 58-65.


DOI:

Валерія Володимирівна Борщенко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І
ЗДІЙСНЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


АНОТАЦІЯ:

Метою дослідження є визначення сутності здоров’язбережувальної діяльності вчителя початкової школи, дослідження стану обізнаності студентів факультету початкового навчання зі складовими здоров’я, ставлення до власного здоров’я, їхньої підготовленості до збереження і зміцнення здоров’я молодших школярів в майбутній професійній діяльності. Для досягнення зазначеної мети використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз наукової літератури з питань здоров’язбережувальної діяльності вчителя початкової ланки освіти, а також методи емпіричного рівня: спостерігання, бесіди, тестування тощо. Визначено причини погіршення здоров’я молодших школярів у процесі освітньої діяльності. З’ясовано сутність здоров’язбережувальної діяльності вчителя в початковій школі. Подано результати діагностування стану підготовленості майбутніх учителів початкової школи до здоров’язбережувальної діяльності з молодшими школярами, які засвідчили, що студенти перебувають здебільшого на низькому і середньому рівнях обізнаності щодо організації такої діяльності в початковій школі, її різновидів і не володіють необхідними для здоров’язбереження молодших школярів методиками, що потребує цілеспрямованої роботи щодо їхньої теоретичної, практичної і методичної підготовки до організації і здійснення цього типу діяльності в початковій школі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

майбутні вчителі, молодші школярі, здоров’язбережувальна діяльність, критерії і показники підготовленості студентів до здоров’язбережувальної діяльності в початковій школі.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Башавець Н. А. Методика оцінювання рівня культури зджоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх економістів : [навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів] / Н. А. Башавець. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 160 с.
2. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, T. А. Родионова. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 240 с.
3. Ващенко О. М. Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання / О. М. Ващенко. – К., 2007. – 20 с.
4. Власенко Л. Організація здоров’язбережувального навчального процесу на уроках і в позаурочний час у початковій школі / Л. Власенко // Основи здоров’я. – 2012. – № 4. – С. 21–24.
5. Войтенко В. П. Здоровье здоровых. Введение в санологию / В. П. Войтенко. – К. : Здоровье, 1991. – С. 80–103.
6. Востриков А. А. Технология и методика культуры эмоций и чувств. Курс человековедения : [книга для учителя] : В двух частях / А. А. Востриков. – Одесса. –Томск : Изд-во УГЦВ «Психопедагогика», 1994. – Ч. 2. – 243 с.
7. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров'я школярів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. П. Горащук. – Х., 2004. – 40 с.
8. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 1–18.
9. Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності : дис… докт. пед. наук : 13.00.04 / Борис Тимофійович Долинський. – Одеса, 2011. – 399 с.
10. Дубогай О. Зміст та результативність шкільної інноваційної діяльності в системі здоров’язберігаючих технологій / О. Дубогай, М. Євтушок // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волинського національного університету імені Лесі Українки: у 3 т. / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козібрицький. – Т. 1. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – С. 36–40.
11. Евсеев Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 384 с. [Серия «Учебники, учебные пособия»].
12. Ізмалкова О. Формування здоров’язбережувальної поведінки у дитини / О. Ізмалкова, К. Колесник // Основи здоров’я. – 2012. – № 10. – С. 27–30.
13. Калюжна О. І. Формування навичок здорового способу життя підлітків у позашкільному навчальному закладі : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання / О. І. Калюжна. – К., 2010. – 18 с.
14. Карапузова Н. Д. Здоров’язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. Д. Карапузова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 1. – С. 39– 45.
15. Кобяков Ю. П. Проектирование и реализация здоровьеразвивающей технологии физического воспитания студентов вузов : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. пед. Наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Ю. П. Кобяков. – М., 2006. – 38 с.
16. Ковалева О. И. Личностно ориентированое обучение студентов современных вузов как фактор сохранности здоров’я : дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 / Олеся Ивановна Ковалева. – Ставрополь, 2004.– 236 с.
17. Кондратюк С. М. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка» / С. М. Кондратюк. – К., 2003. – 20 с.
18. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 172 с.
19. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 48 с.
20. Нестеренко В. В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя : дис… канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Володимирівна Несторенко. – Одеса, 2003. – 229 с.
21. Омельченко С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків : [монографія] / С. О. Омельченко. – Луганськ : «Альма-матер, 2007. – 352 с.
22. Осолодкова Е. В. Формирование готовности студентов педвузов к осуществлению здоровьесберегающего обучения младших школьников : дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / Осолодкова Елена Владимировна. – Магнитогорск, 2003. – 171 с.
23. Постоєнко С. Упровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках / С. Постоєнко // Основи здоров’я. – 2013. – № 7. – С. 5–8.
24. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина : В 2 т. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Т. 2. – 248 с
25. Савченко О. Здоров'язберігаючий вимір шкільної освіти / О. Савченко // Педагогічна газета. – 2006. – № 8. – С.1–2.
26. Сливка Л. Організація здоров’язберігаючого середовища молодшого школяра : теоретичні й практичні аспекти / Лариса Сливка // Гірська школа українських Карпат. – 2014. – № 11. – С. 44-47.
27. Соколенко О. І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров'я : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. І. Соколенко. – Луганськ, 2008. – 20 с.
28. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – 490 с.
29. Чебикін О. Я. Становлення емоційної зрілості особистості : [монографія] / О. Я. Чебикін, І. Г. Павлова. – Одеса : СВД Черкасов, 2009. – 230 с.
30. Язловецький В. С. Наукові дослідження в теорії і практиці фізичного виховання : [навчально-методичний посібник] / В. С. Язловецький, В. В. Шерета, А. Л. Турчак. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2004. – 163 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.