Doroshenko T. V., Minenok A. O., Sikura A. Io. Future Primary School Teachers’ Art and Pedagogical Training Modernization.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 50-57.


DOI:

Тетяна Володимирівна Дорошенко,
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін,
Антоніна Олексіївна Міненок,
доктор педагогічних наук, доцент,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Україна,
Аніта Йосипівна Сікура,
кандидат біологічних наук, доцент,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна


МОДЕРНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті полягає у визначенні перспективних напрямів модернізації художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи. У дослідженні було застосовано аналітичні методи: письмові відповіді (анкетування); методи самоспостереження й самодіагностики студентів у художньо-педагогічній діяльності; опитування студентів і викладачів; виконання студентами завдань методично-творчого характеру; узагальнення тестових матеріалів; експертне оцінювання. Здійснений аналіз науково-методичної літератури засвідчив, що попри значні здобутки проблема підготовки вчителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності не знайшла достатнього висвітлення. Наразі постала необхідність у розробці навчальної стратегії, яка б ураховувала прогресивні ідеї освітнього розвитку, потреби загальної мистецької освіти молодших школярів у сучасних умовах, особливості художньо-педагогічної діяльності вчителя початкової школи. У статті розкрито сутність й зміст понять «готовність майбутнього вчителя початкової школи до художньо-педагогічної діяльності», «художньо-педагогічна підготовка»; виявлено особливості художньо-педагогічної підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта». У процесі дослідження розроблено структуру зазначеної готовності, що поєднує в собі мотиваційно-потребовий, пізнавально-оцінний, творчо-активізаційний, комунікативно-експресивний та коригувально-рефлексивний компоненти, які системно охоплюють наявність художньої й педагогічної ерудиції студентів. У дослідженні взяли участь 250 студентів четвертих курсів. Визначено рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності, показники рейтингового пріоритету компонентів зазначеної готовності. На основі аналізу прогресивних ідей та новітніх концепцій освітнього розвитку, а також результатів проведеного дослідження окреслено напрями модернізації художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи, які розглянуто з концептуальних позицій суб’єктно-особистісного підходу, що уможливлює самореалізацію кожного студента з погляду набуття ним особистісного смислу знань, індивідуального творчого художньо-виконавського досвіду.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

художньо-педагогічна підготовка, напрями модернізації, майбутній учитель початкової школи, інтеграція, гуманізація, готовність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех І. Д. Сучасні методологічні напрями виховання особистості / І. Д. Бех // Кримські педагогічні читання : матеріали Міжнар. конф., 12-17 вересня 2001 р. / за ред. С. О. Сисоєвої, О. Г. Романовського ; Нац. техн. ун-т «Харків. Політехн. ін.-т». – Х., 2001. – С. 24-30.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 300 с.
3. Дорошенко Т. В. Методико-технологические аспекты подготовки будущих учителей начальной школы к обеспечению основ музыкального образования младших школьников / Т. В. Дорошенко // European Applied Sciences. – 2015. – № 7 (July). – P. 27-30.
4. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/uasch-2016/ - Назва з екрана.
5. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: теорія і методика викладання мистецьких дисциплін / Г. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.
6. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання : навч. посіб. / О.Я.Ростовський. – К. : ІЗМН, 1997. – 248 с.
7. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
8. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підруч. для вищ. навч. закл. / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2013. – 504 с.
9. Хижна О. П. Гуманістична спрямованість художньо-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах мультикультурного освітнього простору / О.П.Хижна // Науковий вісник ПДПУ імені К. Д. Ушинського (Зб. наукових праць. Спеціальний випуск. – Мистецька освіта: сучасний стан і перспективи розвитку) Частина ІІ. – Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007. – С. 125–135.
10. Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Хомич Лідія Олексіївна. ; Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 42 с.
11. Шевнюк О. Л. Формування художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя [Текст] : Дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевнюк Олена Леонідівна ; УДПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1995. – 202 с.
12. Щолокова О. П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутніх вчителів / О. П. Щолокова. – К. : УДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1996. – 172 с.
13. Gay G. Multicultural Teacher Education / G. Gay // Multicultural Education in Western Societies / eds. : J. A. Banks, J. Lynch. – London ; New York, 1986. – P. 154-177.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.