Yeremenko T. Ye., Lukyanchenko I. O., Yumrukuz A. A. Developing Master Students’ Professional Speech Competence in Pre-Service English Teacher Training: Possibilities, Problems and Recommendations.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 32-39.


DOI:

Тетяна Євстафіївна Єременко,
кандидат філологічних наук, професор кафедри
германської філології та методики викладання іноземних мов,
Ірина Олегівна Лук’янченко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Анастасія Анатоліївна Юмрукуз,
кандидат філологічних наук, асистент,
кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МАГИСТРАНТІВ,
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

Останнім часом спостерігається значне збільшення рівня зацікавленості в пошуку нових форм, методів та засобів оптимізації професійної підготовки майбутніх викладачів іноземної мови. Наша увага зосереджена на проблемі вдосконалення професійної мовленнєвої компетенції студентів магістратури як компоненту їх професійної підготовки. Вербальна взаємодія між викладачем та студентами становить невід’ємну частину у всіх видах діяльності в аудиторії. Відповідно, навчання дидактичного дискурсу майбутніх викладачів іноземної мови є важливою складовою їх професійної мовленнєвої компетенції. У дослідженні було використано такі методи: вивчення наукової літератури та навчальних програм, діагностичні методи (тестування, метод експертних оцінок), математична обробка експериментальних даних. Метою статті є представлення змісту та результатів перевірки ефективності спеціалізованого навчального курсу для магістрантів «Англомовний дидактичний дискурс: практичний аспект». Він спрямований на розвиток професійної мовленнєвої компетенції студентів-магістрантів, з орієнтацією на підвищення їхньої грамотності у реалізації дидактичного дискурсу в аудиторії, а також на збагачення професійно-педагогічного досвіду, на вдосконалення їх власного стилю викладання. Зміст курсу охоплює ряд основних питань з фокусом уваги на використання англомовного дидактичного дискурсу у забезпеченні взаємодії викладача та студента на занятті і включає в себе такі змістові модулі: «Англомовний дидактичний дискурс: провідні характеристики», «Комунікативна поведінка викладача», «Рефлексивні техніки спостереження». Курс має такі особливості: автономія студентів; викладач виступає не як наставник, а як посередник; динамічна єдність викладача і студентів у навчальному процесі; залучення студентів до практичної комунікативної діяльності через застосування інтерактивних технологій. Особлива увага у статті приділяється завданням, що пропонуються студентам. Результати експерименту свідчать про ефективність курсу для розвитку професійної мовленнєвої компетенції студентів-магістрантів завдяки підвищенню їх грамотності у ефективному будуванні власної мовленнєвої поведінки на занятті з англійської мови.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна мовленнєва компетенція, студенти-магістранти, спецкурс, англомовний дидактичний дискурс, грамотність у будуванні мовленнєвої поведінки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Амирханова К. М. Место техники написания рефлексивного журнала в формировании рефлексивного мышления студентов при обучении иностранному языку / К. М. Амирханова // Филология и культура. Психолого-педагогические науки. Педагогика. – 2014. – №1 (35). – 264–269.
2.Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.
3.Ежова Т. В. К проблеме изучения педагогического дискурса / Т. В. Ежова // Вестник ОГПУ. – 2006. – № 2. – С. 52–56.
4.Карасик В. И. Характеристики педагогического дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность : аспекты лингвистики и лингводидактики : сб. науч. тр. – Волгоград : Перемена, 1999. – С. 3–18.
5.Олешков М. Ю. Основные параметры модели профессиональной коммуникации (на примере дидактического дискурса) / М. Ю. Олешков // Социокультурные проблемы в образовании. Межвуз. сб. науч. трудов / под ред. А. А. Вербицкого, Н. В. Жуковой. – М. : РИЦ МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2006. – С. 62–71.
6.Рубцова Л. В. Формирование профессиональной речевой компетенции будущих учителей иностранного языка в процессе педагогической практики (на примере второго иностранного языка): дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Рубцова Любовь Варленовна. – Тольяти, 2006. – 215 с.
7.Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка: интегративно-рефлексивный подход : Монография / Е. Н. Соловова. – М. : ГЛОССА-ПРЕСС, 2004. – 336 с.
8. Формирование речевой компетенции как основы профессиональной деятельности будущих учителей иностранного языка : дисс. … канд. пед. наук :
9.Щербинина Ю. В. Педагогический дискурс : мыслить – говорить – действовать : учеб.пособие / Ю. В. Щербинина. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 440 c.
10. Alexander R. J. Towards dialogic teaching : Rethinking classroom talk / R. J. Alexander. – [4th ed.]. – York, UK : Dialogos, 2008. – 60 p.
11. Bartlett L. Teacher Development through Reflective Teaching / L. Bartlett // Second Language Teacher Education [eds. Jack C. Richards, David Nunan]. – New York : Cambridge University Press, 1990. – P. 202–214.
12. Bowers R. Verbal Behaviour in the Language Teaching Classroom : PhD doctoral thesis / R. Bowers. – Reading, UK, Reading University, 1980.
13. Calderhead J. Conceptualizing Reflection in Teacher Development/ James Calderhead, Peter Gates. – Washington, D.C., 1993. – 172 p.
14. Consolo D. A. Classroom oral interaction in foreign language lessons and implications for teacher development / D. A. Consolo // Linguagem & Ensino. – 2006. – 9 (2). – P. 33–55.
15. Dyment J. E. Journal writing in experiential education : possibilities, problems, and recommendations / J. E. Dyment, T. S. O’Connell. – Charleston, WV : ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools 2003. – Режим доступу : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED479358.pdf
16. Fanselow J. F. “Let’s See” : Contrasting Conversations About Teaching / John F. Fanselow // TESOL Quarterly. – 1988. – Vol. 22 (Issue 1, March 1988). – P. 113–130. 
17. Gebhard J. G. Awareness of teaching : approaches, benefits, tasks / J. G. Gebhard // Teacher development : making the right moves [ed. T. Kral]. – Washington, D.C. : United States Information Agency, 1996. – P. 34–47.
18. Glatthorn A. Teacher Development / A. Glatthorn // International encyclopedia of teaching and teacher education. – [ed. A. Aderson]. – [2nd edition]. – London : Pergamon Press, 1995. – P. 41. 19. Hastings S. Questioning / S. Hastings // Teacher Tools. – 2003. – Issue 14. – Режим доступу : www.londongt.org/teachertools.
20. Lynch T. Communication in the Language Classroom / T. Lynch. Oxford : Oxford University Press, 1996. – 192 p.
21. Malamah-Thomas A. Classroom Interaction / A. Malamah-Thomas. Oxford : Oxford University Press, 1987. – 160 p.
22. Moskowitz G. The FLint system: an observational tool for the foreign language classroom / G. Moskowitz // Mirrors for behavior: an anthology of classroom observation instruments [eds. A. Simon, E. G. Boyer]. – Philadelphia : Center for the Study of Teaching at Temple University, 1967. – Section 15. – P. 1–15.
23. Richards J. Reflective Teaching in Second Language Classrooms / J. Richards, C. Lockhart. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – 218 p.
24. Seedhouse P. Classroom interaction : Possibilities and impossibilities / P. Seedhouse // ELT Journal. – 1996. – 50 (1). – P. 16–24.
25. Sinclair J. M. Toward an analysis of discourse / J. M. Sinclair, R. M. Coulthard. – London : Oxford University Press, 1975. – 163 p.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.