Bodnar S. V. Characterization of Speech Material According to the Essence of Compressive Method of Intensive Foreign Languages Teaching.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 24-31.


DOI:

Світлана Вікторівна Боднар,
кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського Національного торговельно-економічного університету,
вул. 25 Чапаєвської дивізії, 6, м. Одеса, Україна


ХАРАКТЕРИСТИКА МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ В СВІТЛІ СУТНОСТІ
КОМПРЕСІЙНОГО МЕТОДУ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ


АНОТАЦІЯ:

У статті схарактеризовано мовленнєвий матеріал у світлі методологічної сутності компресійного методу інтенсивного навчання іноземних мов. Сьогодні знання іноземних мов є однією з умов успішних контактів українців з представниками іноземних держав як на побутовому, так і на професійному рівнях. Причому більшість людей прагнуть оволодіти іншомовними мовленнєвими вміннями якісно і максимально швидко. Саме тому роль інтенсивних методів навчання знову знаходиться в центрі уваги багатьох дослідників. У роботі розглянуто наявні інтенсивні методи навчання, визначено їх переваги та недоліки з метою удосконалення на основі виявлення їх резервних можливостей. Детально описано компресійний метод інтенсивного навчання іноземних мов, запропонований проф. Р. Ю. Мартиновою, як альтернативу наявним. Метою роботи було проаналізувати специфіку мовленнєвого матеріалу відповідно до сутності компресійного методу інтенсивного навчання англійської мови та обґрунтувати можливість значного розширення мовленнєвої діяльності студентів на основі введення мовного матеріалу в його компресійній формі. Схарактеризовано лінгвістичні особливості англомовного мовленнєвого матеріалу в світлі вимог компресійного методу в смисловому (для забезпечення шестиетапного процесу навчання пропонуються спеціальні тексти, які є продуктами мовленнєвої діяльності людини, близькими до спонтанної і експромтної мови людини), в структурному (матеріалом є діалогічні і монологічні форми спілкування, які довільно трансформуються одна в іншу, без наявності будь-яких обов’язкових елементів, що повторюються з тексту в текст), в мовному (вживання різних мовних одиниць у всіх їх граматичних формах, які можуть видозмінюватися від тексту до тексту; бути в різних похідних формах; у максимально можливих варіантах лінгвістичного оточення) аспектах. Така організація мовленнєвого матеріалу в компресійному методі інтенсивного навчання англійської мови не тільки забезпечує стійке запам’ятовування мовних одиниць, що вивчаються, завдяки їх системному повторенню, а й сприяє їх повному засвоєнню і можливості використання в різноманітних видах мовленнєвої діяльності. Підставою для такого висновку стали результати проведеного експерименту з перевірки рівня засвоєння мовного матеріалу в процесі вивчення 6 тематичних текстів, які були проаналізовані.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інтенсивні методи навчання, компресійний метод інтенсивного навчання іноземних мов, характеристика мовленнєвого матеріалу, змістовий аспект, структурний аспект, мовний аспект, оцінювання рівня засвоєння мовного матеріалу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Близниченко Л. А. Ввод и закрепление информации в памяти человека во время естественного сна / Л. А. Близниченко. – К : Наукова думка, 1966. – 145 с.
2. Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М. : Высшая школа, 1982. – 142 с.
3. Мартинова Р. Ю. Загальна характеристика компресійного методу інтенсивного навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартинова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали III Міжнародного Конгресу (18-20 травня 2017). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 546-547.
4. Плесневич А. С. Теоретические основы ускоренного курса обучения английскому языку по методике «погружения» / А. С. Плесневич // Методы интенсивного обучения иностранным языкам. – 1977. – № 3. – С. 142-148.
5. Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи (на материале английского языка) / Л. В. Скалкин. – К. : Радянська школа, 1989. – 158 с.
6. Шварц И. Е. Релаксопедия как средство интенсификации учебно-воспитательного процесса / И. Е. Шварц // Тезисы докладов I Международного симпозиума по проблемам суггестологии (5-10 июня 1973). – София: Наука и искусство, 1973. – C. 350-357.
7. Шехтер И. Ю. Роль смыслообразовательных процессов при речепорождении / И. Ю. Шехтер // Вопросы философии. 1977. – № 12. – С. 68-74.
8. Cummins J. Immersion programs: Current issues and future directions / J. Cummins // Contemporary educational issues: The Canadian mosaic. – Toronto: Copp Clark, 1987. – P. 192-206.
9. Lozanov G. Suggestopaedia – desuggestive teaching communicative method on the level of the hidden reserves of the human mind / G. Lozanov. – Vienna, Austria: Dr. Georgi Lozanov International Centre for Desuggestology, 2005. – 140 р.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.