Halushchak I. Ye. Pedagogical Conditions of Future Economists’ Legal Competence Formation.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 162-169.


DOI:

Ірина Євгенівна Галущак,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,
Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
вул. Шевченка 57, м. Івано-Франківськ, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ


АНОТАЦІЯ:

В умовах становлення демократичного суспільства пострадянських держав проблема професійної підготовки сучасних фахівців є ключовою й основоположною для науковців та практиків сфери вищої освіти. Актуальність дослідження зумовлена новим соціальним замовленням України на конкурентноздатних фахівців у сфері економіки, які володіють високим рівнем професіоналізму. В умовах ринкової економіки необхідною ланкою економічної професійної освіти є правова підготовка, оскільки соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, потребують, щоб до складу професіограми економіста був включений правовий компонент, а правова культура стала складовою його професіоналізму. Мета статті полягала у виявленні та обґрунтуванні педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти та висвітлення результатів анкетування студентів щодо запропонованих умов. Підд час дослідження використано такі методи: аналіз наукової літератури та документації з метою визначення й теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх економістів; анкетування серед студентів третього курсу. У дослідженні педагогічні умови формування правової компетентності майбутніх економістів розглядаються як сукупність спеціально організованих обставин, що впливають на особистісно-професійну якість, визначаються й усвідомлюються учасниками педагогічної взаємодії і є необхідними для цілеспрямованої підготовки майбутніх економістів до професійної діяльності з метою формування правової компетентності майбутніх фахівців. Було виділено такі умови формування правової компетентності студентів-майбутніх економістів: інтеграція правознавчих та дисциплін фахової спрямованості, ефективне використання інформаційного навчального середовища, розвиток мотивації майбутніх фахівців щодо формування зазначеної компетентності. Результати проведеного дослідження доводять що, кожна з виокремлених педагогічних умов формування правової компетентності виступає не відокремлено, а в комплексі, – доповнює іншу, що характеризує їх тісний взаємозв’язок і забезпечує успішне розв’язання сформульованих завдань.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

педагогічні умови, правова компетентність, майбутні економісти, інформаційне навчальне середовище, інтеграція, міжпредметні зв’язки, мотивація.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андрущенко В. П. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти / В. П. Андрущенко, А. М. Олійник // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 5-15.
2. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности и методы / С. И. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1980. – 368 с.
3. Бахов І. С. Педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності перекладачів в системі вищої освіти / І. С. Бахов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – 2009. – № 3. – С. 313–323.
4. Бочевар А. Г. Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій / А. Г. Бочевар // Наука і освіта. – 2016. – №4. |CXLV. – С. 16-20.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 c.
6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник/ С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376с.
7. Дроздова І. П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ: монографія / І. П. Дроздова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 320 с.
8. Енциклопедія освіти/голов ред.. В.Г.Кремінь; АПН – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
9. Іваній О.М. Структурно-змістова модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету: автореф. дис. на здобуття канд.пед. наук: спец. 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / О. М. Іваній. – Харків, 2012. – 20 с.
10. Климов Е. А. Пути в профессионализм (психологический взгляд). М. : МПСИ; Флинта, 2003. 320 с.
11. Коваль Т. І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів: монографія / Т. І. Коваль. – К.:Ленвіт, 2007. – 264 с.
12. Краткий психологический словарь/ ред.-сост. Л.А.Карпенко; под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевського. – 2-е изд., расш., испр. И доп. – Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1999. – 512с.
13. Пєхота О.М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб./ О.М. Пєхота та ін. – К.: В-во А.С.К., 2003. – 240 с.
14. Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад освіти»: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В. Д. Стасюк. – Одеса. – 2003. – 291 с.
15. Философский энциклопедический словарь / [гл. редакция : Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов]. – М. : Сов. энцикл., 1983. – 840 с.
16. Щеглова Е. М. Развитие поликультурной компетентности будущих специалистов: дисс. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Е. М. Щеглова. – Омск. – 2005. – 164 с.
17. Duraj-Novakova K. Modelowanie systemowe w pedagogice / K. Duraj-Novakova. – Krakow: Wyd-wo Naukowe WSP, 1997. – 392 s.
18. Vlasiuk I. V. Determinational criterias of economist’s professional and terminological competence development / I. V. Vlasiuk // International Journal of Economics and Society. – Memphis, USA: ICES Foundation, 2015. – [Vol. 1, Issu 1]. – P. 121-124.
19. Interdisciplinary. - Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http:// www.merriam-webster.com/ dictionary/ interdisciplinary ?show=0&t=136811091.
20. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015) – Режим доступу: http:www.enqa.net/bologna.lasso.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.