Nikolenko L. M. Forming Auditory Comprehension of Preschoolers with Backwardness in Speech Development By Means of Psycholingistic Game.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 147-153.


DOI:

Людмила Миколаївна Ніколенко,
кандидат педагогічних наук,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
проспект Гагаріна, 72, м. Дніпро́ , Україна


ФОРМУВАННЯ СЛУХОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ
НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ГРИ


АНОТАЦІЯ:

Формування слухового сприйняття у дітей середнього дошкільного віку виступає одним із важливих завдань логопедії, оскільки несформованість цієї складової фонематичного слуху негативно впливає на формування звуковимови і розвиток комунікативних навичок дитини у цілому, а за спостереженнями останніх п’яти років, приблизно у 25-30% дошкільнят, які відвідують дитячий садок, виявляються ознаки мовленнєвих порушень, що дезорганізує нервово-психічну діяльність дитини, її поведінку, а в подальшому стає серйозною перешкодою для успішної навчальної діяльності, соціального та пізнавального розвитку. У статті представлено результати емпіричного дослідження з проблеми формування слухового сприйняття дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами психолінгвістичної гри. Основними методами дослідження виступили діагностичні (п’ять діагностичних вправ-завдань для дошкільників), емпіричні (психолінгвістичні ігри та вправи на формування слухового сприйняття та корекцію мовлення дітей середнього дошкільного віку) та математично-статистичні (математична обробка емпіричних даних, t-критерій Стьюдента). Здійснений науковий пошук дав можливість констатувати, що дослідження з проблеми формування мовленнєвих процесів, навичок та дій набули активності у минулому столітті і тривають досі у різних напрямках. Слуховому сприйняттю вчені приділяють значну увагу і вважають його визначальною складовою фонематичного слуху та однією з головних умов становлення правильної вимови. Слухове сприйняття розвивається перш за все як засіб забезпечення спілкування та взаємодії між людьми, впливає на здатність дитини сприймати і відтворювати мовні звуки, чітко і виразно вимовляти слова відповідно до загальноприйнятих літературних норм. Відповідно, слабка сформованість процесів слухового сприйняття перешкоджає розрізненню і відтворенню звуків мови, призводить до того, що у дітей самостійно не формується готовність до звукового аналізу та синтезу, що згодом не дозволяє їм успішно оволодіти грамотою. Особливо яскраво ці проблеми відстежуються у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення, а корекційна робота щодо подолання вказаних труднощів за загальноприйнятими методами не дає бажаного результату, тому в рамках даного емпіричного дослідження була розроблена і упроваджена у практику логопедичної роботи програма формування та корекції слухового сприйняття, основу якої склали психолінгвістичні ігрові заняття. Порівняльні результати констатувальної та контрольної діагностики рівня сформованості слухового сприйняття середніх дошкільників показали, що цілеспрямовані психолінгвістичні ігри, застосовувані системно, позитивно впливають на процес формування слухо- вого сприйняття дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

слухове сприйняття, формування, корекція, діти середнього дошкільного віку, загальний недорозвиток мовлення, психолінгвістична гра, емпіричне дослідження.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Tomatis, Alfred (2005). The Ear and the Voice. Scarecrow Press [in English].
2. Beltiukov, V. I. (2004). Vzaiemodiia analizatoriv u protsesi spryiniattia i zasvoiennia usnoho movlennia [Interaction of analyzers in the process of perception and assimilation of oral speech]. Moscow: Biblio [in Ukrainian].
3. Zakon Ukrainy «Pro doshkilnu osvitu» [Law of Ukraine “On Preschool Education”]. (2001). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua. [in Ukrainian].
4. Kalmykova, L. O. (2016). Formuvannia u ditei starshoho doshkilnoho viku movlennievoi diialnosti: diahnostyko-rozvyvalnyi kompleks : navch. – metod. posib. [Formation in children of the senior preschool age speech activity: diagnostic-development complex: teaching. - method. manual]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo». Retrieved from: https://scholar.google.com.ua. [in Ukrainian].
5. Kolesnikova, O. V. (2010). Rozvytok fonematychnoho slukhu u doshkilniat [Development of phonemic hearing in preschool children]. Moscow: YuNITI [in Ukrainian].
6. Levina, R. Ye. (2013). Osnovy teorii i praktyky lohopedii [Fundamentals of the theory and practice of speech therapy]. Moscow: AlianS [in Russian].
7. Melekhova, L. V. (2007). Mova doshkilniat ta yii vypravlennia [Language of preschoolers and its correction]. Moscow: Prosveshchenye [in Ukrainian].
8. Myronova, S. A. (2005). Lohopedychna robota v doshkilnykh ustanovakh i hrupakh dlia ditei z porushenniam movy [Speech work in pre-school institutions and groups for children with speech disorders]. Moscow: Prosveshchenye, [in Ukrainian].
9. Pavelkiv, R. V. (2013). Psykhodiahnostychnyi instrumentarii v umovakh doshkilnoho zakladu : Navchalnyi posibnyk [Psychodiagnostic tools in preschool institutions: manual]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.