Klochkova T. I., Sbruieva A. A., Pshenychna L. V. Risk Management in The Activities of a Modern University: a Comparative Analysis of British and Ukrainian Experience.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 13-23.


DOI:

Тетяна Іванівна Клочкова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Сумський національний аграрний університет,
вул. Кірова, 160, м. Суми, Україна,
Любов Василівна Пшенична,
кандидат наук з державного управління, доцент,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна,
Аліна Анатоліївна Сбруєва,
доктор педагогічних наук, професор,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна


МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ


АНОТАЦІЯ:

Провідною ознакою діяльності сучасного університету є її інноваційний характер. З урахуванням того, що інновації і зміни в діяльності університету є неминучими і відбуваються в умовах, що створюють певні ризики і невизначеність, нагальною необхідністю є не лише розуміння сутності таких ризикових подій, а й застосування заходів запобігання або мінімізації їх наслідків. Метою статті є характеристика нормативних, організаційних та методичних засад запровадження менеджменту ризиків у вищій освіті Великої Британії та України на держав- ному та інституційному рівнях. У статті з’ясовано нормативну базу та організаційну структуру менеджменту ризиків в університетах Великої Британії та України; схарактеризовано типологію ризиків в університетах; здійснено порівняльний аналіз процесів запровадження менеджменту ризиків у діяльність британських та укра- їнських університетів. Акцентується увага на ідентифікації та аналізі пріоритетних ризиків діяльності сучасних університетів. Зокрема, розглянуто такі ризики: нормативно-правової невідповідності, репутаційний, фінансовий, пов’язаний зі студентським контингентом, пов’язаний із науково-педагогічним персоналом. Схарактеризовано ключові зони ризику; виокремлено заходи, які можуть зменшити негативний вплив кожного виду ризику на діяльність сучасного університету. На основі емпіричних даних, отриманих у результаті застосування методів аналізу документів звітності університетів, виявлено та узагальнено систему заходів, спрямованих на зниження ймовірності реалізації того чи іншого виду ризику або пом’якшення його наслідків. Підтверджено ефективність використання практики менеджменту ризиків у діяльності вітчизняних університетів. На основі порівняльного аналізу нормативного, організаційного та методичного аспектів розгляду досліджуваної проблеми сформульовано рекомендації щодо розвитку системи управління ризиками в українській вищій освіті на державному та інституційному рівнях. Доцільні заходи включають, крім іншого, розробку стратегії управління ризиками, визначення інституційної методики виявлення та аналізу ризиків, організацію ведення обліку ризиків, здійснення систематичного моніторингу процесу управління ризиками, звітність про результати управління ризиками.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

сучасний університет, діяльність, менеджмент ризиків, зона ризику, заходи з мінімізації наслідків ризику.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Deloitte’s. Global Survey on Reputation Risk. – Reputation@Risk / Deloitte’s [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Docu ments/risk/reputation-risk-survey-report.pdf.
2. Estermann T., Bennetot Pruvot E. Financially Sustainable Universities II: European universities diversifying income streams. / T. Estermann, E. Bennetot Pruvot. – Brussels: EUA [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http: //www.eua.be/ Libraries/ Publications_homepage_list/ Financially_Sustainable_Universities_II.sflb.ashx.
3. Gonnason T. Risk Management Report. / T. Gonnason. – University of New Brunswick [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://www.unb.ca/financialservices/_resources/pdf/riskm anagement/risk_management_report.pdf.
4. Hanover Research. Best Practices in Improving Reputation and Brand Recognition in Higher Education. – USA [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://www.hanoverresearch.com/media/Best-Practicesin-Improving-Reputation-and-Brand-Recognition-inHigher-Education.pdf.
5. HEFCE’s Accounts Direction to Higher Education Institutions for 2000–01. Circular Letter 24/00. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hefce.ac.uk/pubs/circlets/2000/cl24_00.htm.
6. Хімічева Г. І. Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ / Г. І. Хімічева, Л. М. Віткін, О. В. Бобрусь // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 56 (1029). – С. 76-83.
7. Huber C. Risk and risk based regulation in higher education institutions / C. Huber // Tertiary Education and Management. – 2009. – 15 (2). – P. 83-95.
8. Huber M. The Risk University: Risk identification at Higher Education Institutions in England : CARR Discussion Papers. Centre for Analysis of Risk and Regulation / M. Huber. – London : School of Economics and Political Science, 2011. – 69. – 21 р.
9. Huber M. Colonised by risk. The emergence of academic risks in English higher education / M. Huber // B. M. Hutter (ed.). Anticipating risks and organizing risk regulation in 21st century. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – P. 114–135.
10. Клочкова Т. І. Инновации в управлении британскими университетами: менеджмент академических рисков / Т. І. Клочкова // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2014. – № 35. – С. 37-41.
11. Клочкова Т. І. Менеджмент ризиків у системі вищої освіти Великої Британії: аналіз соціально-економічного та політичного контексту / Т. І. Клочкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2013. – Випуск 41. Частина ІІ. – С. 113- 118.
12. Power M. Reputational risk as a logic of organizing in late modernity / M. Power, T. Scheytt, K. Soin, K. Sahlin // Organization Studies. – 2009. – 30. – P. 301- 324.
13. PriceWaterhouse Coopers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/102093.
14. Rauhvargers A. Global University Rankings and Their Impact. EUA Report in Rankings. / A. Rauhvargers. – Brussels: European University Association [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: https://sdiwc.net/Global_University_Rankings_and_Their _Impact.pdf.
15. Risk Management Handbook. University of Adelaide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adelaide.edu.au/legalandrisk/docs/resources/R isk_Management_Handbook.pdf.
16. Stone J., Keating N. Innovation – a business risk that can be managed and mitigated./ J. Stone, N. Keating. – Keeping Good Companies [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://www.ghd.com/pdf/Keeping%20Good%20Compani es%20Final%20Published%20Article%20Feb10.pdf.
17. TechTarget. Compliance risk. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://searchcompliance.techtarget.com/definition/complia nce-risk.
18. Young G. Exploration of reputational risk from the perspective of a variety of stakeholders / G. Young. – USA: NC State University, 2010. – 37 p.
19. Raban C. Managing Academic Risk: HEFCE Good Management Practice Project: Quality Risk Management in Higher Education: Final Report / C. Raban, E. Turner. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tcd.ie/teachinglearning/quality/draft2017/ass ets/pdf/HEFCE%20Managing%20Academic%20Risk%2 0Report.pdf.
20. Raban C. Quality Risk Management: modernising the architecture of quality assurance / C. Raban, E. Turner // Perspectives: Policy and Practice in Higher Education. – 2006. – Vol. 10, No. 2 – P. 39– 44.
21. Raban C. Academic risk: quality risk management in higher education’ / Raban C., Turner E. HEFCE Good Management Practice Project Interim Report. Bristol: HEFCE. – 2003.
22. Risk Management: University of Oxford [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/riskmanagement/
23. Risk Management: University of Oxford [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/riskmanagem ent/riskmanagementframework/.
24. Сбруєва А. А. Менеджмент ризиків у вищій освіті: характеристика інноваційного досвіду / А. А. Сбруєва // Управління інноваційним розвитком освіти в суспільстві ризику : [монографія] / [за ред. проф. А.А. Сбруєвої]. ‒ Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. ‒ 460 c.
25. Сергєєва Л. Н. Особливості внутрішніх ризиків ВНЗ із точки зору управління / Л. Н. Сергєєва, А. А. Єлесіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Економічні науки. – 2012. – № 3 (15). – С. 140–147.
26. Звіти ректора СДУ (2011-2017 р.р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pu.if.ua/uk/33-universytet/vchena-rada.
27. Звіти ректора СНАУ (2011-2017 р.р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=64&Itemid=240&lang=uk.
28. Удовицька Т. А. Проблеми у функціонуванні системи вищої освіти: аналіз можливих ризиків / Т. А. Удовицька // Грані. – 2012. – № 1 (81). – С. 134– 137.
29. University of Cambridge (2009). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/polic y.html.
30. University of Cambridge (2012). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/proce ss.html.
31. Watt D. How innovation occurs in high schools within the network of innovative schools: The four pillars of innovation research project. / D.Watt // The Conference Board of Canada [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу: http://www.schoolnet.ca/nisrei/e/research/pillars/index.as p.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.